Notice: Undefined variable: c in /var/www/informator/index.php on line 209
Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego
Wykaz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego w roku szkolnym 2021/2022


Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych
w województwie lubuskim na rok szkolny 2015/2016

 


Podstawa prawna:

 


Absolwenci gimnazjów mogą się ubiegać o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych następujących typów:

Kandydaci do wyżej wymienionych szkół mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 11/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnięć kandydatów w postepowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 2015/2016.

 

Osiągnięcia poddawane ocenia

Punktacja

punkty

suma

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

max 

100

 • liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaĽnik 0,2 (wynik zaokrągla się do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a od 0,5 punktu zaokragla się do pełnego punktu). Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy nowozytny) nie są brane pod uwagę.

100

 

Ocena z języka polskiego

max

17

Oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę - w przypadku języka obcego ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania

max

48

 • przedmiot

16

 

 • przedmiot

16

 

 • przedmiot

16

 

Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 

35

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

10

 

 • za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolonatraitu, lub środowiska szkolnego - 3 punkty,
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu wojewódzkim, niewymienionych w § 3 ust 1 lit.b Zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 11/2015 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 2015/2016,
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu, niewymienionych w § 3 ust 1 lit.b Zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 11/2015 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 2015/2016.

5

 

 • inne osiągnięcia, w tym:

20

 

 • za uzyskanie tytułu finalisty - 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty – 20 punktów, w  konkursach przedmiotowych na ostatnim szczeblu organizowanych  i  współorganizowanych  przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041)

 

 

 • maksymalnie 10 punktów: za uzyskanie tytułu laureata – 7 punktów, a za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty, w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty na ostatnim szczeblu: Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, VII Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”, XXXIII Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF „¦wiat polskiej fizyki”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”,  Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, „Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”,  „Czytanie Warte Zachodu”, Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego, Ogólnopolski „Konkurs Ojczyzny Polszczyzny”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”, Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”, Konkurs Fizyczny „Niuton Nie Pyton”, XIII Konkurs Fizyczny „Komunikacja”.

 

 

Razem:

 

200

 

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen na punkty:

 

oceny

punkty

z języka polskiego:

 
 • celujący

17

 • bardzo dobry

15

 • dobry

10

 • dostateczny

3

z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:

 
 • celujący 

16  

 • bardzo dobry

14

 • dobry

10

 • dostateczny

3

 

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież  zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  przyjmuje się kandydatów którzy:

 • Posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

 • oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • osiągnięcia ucznia:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa powyżej,
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi , ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objecie kandydata piecza zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo – wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się odpowiednio do dyrektora.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamości,
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego   - imiona rodziców,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego adres miejsca zamieszkania kandydata,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
 • wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
 • w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

 

Do wniosku dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wyżej wymienionych kryteriów:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póĽn. zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów określonych przez organ prowadzący,
 • oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie :
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,
 • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zbiegu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Powyższe zapisy stosuje się także w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej i oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

 

W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej i oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, wyniki egzaminu gimnazjalnego nie obejmują wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

W postępowaniu rekrutacyjnym:

1)     do publicznych szkół dla dorosłych,

2)     do publicznych szkół policealnych,

3)     na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego prowadzone przez publiczne placówki i publiczne ośrodki,

       4)  na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne ośrodki.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego określa odpowiednio dyrektor publicznej szkoły, publicznego ośrodka lub publicznej placówki w uzgodnieniu ze starostą, marszałkiem województwa lub właściwym ministrem.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie.
 • w  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół studentów i uczestników studiów doktoranckich

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

W przypadku kandydata niepełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objecie kandydata piecza zastępczą.

W przypadku kandydata pełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad która kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywane dziecka przez kandydata.
   

Kryteria te maja jednakową wartość

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.