Wykaz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego w roku szkolnym 2019/2020


Typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży


 

Podstawa prawna:

 


 

  Liceum ogólnokształcące

Trzyletnie liceum ogólnokształcące – jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania, w której naukę mogą kontynuować absolwenci gimnazjum.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły.

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opnii rady liceum, a jeżeli nie została powołana, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera  od 2 do 4 przedmiotów, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

W zakresie rozszerzonym mogą być realizowane następujące przedmioty:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • filozofia,
 • język regionalny,
 • język mniejszości narodowej, etnicznej.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego.

Absolwenci liceów ogólnokształcących otrzymują:

 •   świadectwo ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 •   świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego, organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową.

 


 

       Liceum plastyczne - szkoła artystyczna 

Czteroletnie liceum plastyczne - jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów, którzy są zainteresowani uzyskaniem wykształcenia średniego oraz zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zawodzie plastyk. Czteroletni okres nauczania obejmuje kształcenie ogólne  realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego i kształcenie zawodowe.  

Ukończenie czteroletniego liceum plastycznego jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Absolwenci liceum plastycznego otrzymują:

 • dyplom  ukończenia czteroletniego liceum plastycznego - po zdaniu egzaminu dyplomowego przeprowadzanego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną w szkole,
 • świadectwo dojrzałości - po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
 

Absolwenci liceum plastycznego mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową.

 


 

      Czteroletnie technikum

Czteroletnie technikum - jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów, którzy są zainteresowani uzyskaniem wykształcenia średniego oraz zdobyciem kwalifikacji zawodowych w określonym zawodzie, ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Czteroletni okres nauczania obejmuje kształcenie ogólne w zakresie pod­sta­­wowym i rozszerzonym, realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i ramowym planem nauczania dla czteroletniego technikum oraz kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie, realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach.

 

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opnii rady technikum, a jeżeli nie została powołana, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera  2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia,fizyka lub matematyka.

 

W zakresie rozszerzonym mogą być realizowane następujące przedmioty:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • filozofia,
 • język regionalny,
 • język mniejszości narodowej, etnicznej.

 

Ukończenie czteroletniego technikum jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Absolwenci technikum otrzymują:

 • świadectwo ukończenia czteroletniego technikum,
 • świadectwo dojrzałości - po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, który w województwie lubuskim organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

Absolwenci technikum mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową.

   Zasadnicza szkoła zawodowa - trzyletnia

Zasadnicza szkoła zawodowa – jest szkołą przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów, której ukończenie umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, umożliwia również dalsze kształcenie.

Okres nauczania wynosi trzy lata i obejmuje kształcenie ogólne realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie, realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach i ramowym planem nauczania dla trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej

Ukończenie tej szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta wykształcenia zasadniczego zawodowego. Absolwenci szkoły otrzymują:

 • świa­de­ctwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
   
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, który w województwie lubuskim organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu,
   
 • lub świadectwo czeladnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą.

 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą podjąć pracę zawodową lub dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Do zasadniczych szkół zawodowych mogą uczęszczać również mło­dociani pracownicy, odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców. Zajęcia te realizo­wane są na podsta­wie zawieranej na piśmie z praco­dawcą umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku młodocianych pracowników dokształcających się w zasa­d­­ni­czych szkołach zawodowych, w oddziałach wielozawodowych lub  jedno­zawo­dowych, umowa o pracę winna być zawierana w terminach przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych (umowa z młodocianymi pracownikami, którzy nie dokształcają się w za­sa­d­niczych szkołach zawodowych, może być zawierana w każdym terminie).

Kandydat przed podpisaniem umowy musi mieć:

 • ukończone 16 lat, 
 • ukończone gimnazjum, 
 • odpowiadać określonym wymogom zdrowo­tnym pozwalającym na podjęcie pracy w wybranym zawodzie.

Młodocianemu pracownikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, które wynosi odpowiednio: w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%, w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%, w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (zgodnie z informacjami GUS).

Młodociani pracownicy po zrealizowaniu zajęć praktycznych u praco­dawców i ukończeniu dokształcania w zasadniczych szkołach zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego muszą przystąpić do odpowiedniego egzaminu.

Pracownicy młodociani, którzy realizowali praktyczną naukę zawodu u pracodawców nie będących rzemieślnikami  przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przepro­wa­dza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Natomiast  pracownicy młododciani realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą.