Wykaz szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na rok szkolny 2018/2019
strona ko-gorzów.edu.plinformacje: Typy szkół ponadgimnazjalnychadministracja


Nauka zawodu u pracodawcy 


Podstawa prawna:

o    Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tj. Dz. U.z 2002 r. nr 112, poz. 979, z póĽn. zm.)

o    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.)

o    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1502)

o    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z póĽn. zm.)

o    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1626)

o     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117)

o    Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.


Nauka zawodu - informacje ogólne

Absolwenci gimnazjów mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu poprzez zatrudnienie u pracodawcy i odbywanie praktycznej nauki zawodu w charakterze pracownika młodocianego.

Nauka zawodu ma na celu przygotowanie pracownika młodocianego do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Dokształcanie teoretyczne prowadzone jest w zakresie przygotowania ogólnego oraz zawodowego i może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć do zasadniczych szkół zawodowych. Nauka zawodu trwa do 36 miesięcy. Zawody, w których odbywa się nauka oraz czas jej trwania, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nauka zawodu kończy się egzaminem. Rodzaj egzaminu, do którego musi przystąpić absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, aby uzyskać tytuł zawodowy, jest uzależniony od statusu pracodawcy.

Jeżeli pracodawca:

Nauka zawodu u rzemieślnika

Przy zatrudnianiu pracownika młodocianego zakład rzemieślniczy zawiera z nim pisemną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest rejestrowana w Cechu. Zawarcie umowy może nastąpić, jeżeli kandydat ma ukończone 16 lat, a nie ukończone 18,  posiada ukończone gimnazjum oraz odpowiada określonym wymogom zdrowotnym pozwalającym na podjęcie pracy w wybranym przez siebie zawodzie. 

Młodociany absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po realizacji zapisów zawartych w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, przystępuje do egzaminu. Kwalifikacyjny egzamin na tytuł czeladnika przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Po zdaniu egzaminu młodociany otrzymuje świadectwo czeladnicze, które jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zawodzie rzemieślniczym, w którym odbywała się nauka. Uzyskany tytuł czeladnika jest uznawany na krajowym rynku pracy oraz honorowany przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Może on również podjąć dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywa się w porozumieniu z właściwym terenowo cechem, który z upoważnienia izby rzemieślniczej sprawuje nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianego. 
W celu uzyskania informacji o możliwościach podjęcia nauki w określonym zawodzie rzemieślniczym absolwent gimnazjum powinien zgłosić się do cechu, w którym otrzyma szczegółowe informacje na temat kształcenia w rzemiośle (adresy cechów poniżej). 

Dla absolwentów gimnazjów, którzy chcieliby zdobywać zawód poprzez naukę w rzemiośle prezentujemy niżej wykaz zawodów, w zakresie których możliwa jest praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników w zakładach rzemieślniczych województwa lubuskiego. Zawody podzielono na dwie grupy w zależności od możliwości dokształcenia ogólnego i zawodowego w systemie szkolnym oraz pozaszkolnym.


Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosł

I. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim

66 – 400 Gorzów Wlkp. 
ul. Obotrycka 8 
tel./fax (95) 722 36 68
tel.  (95) 720-60-77

www.republika.pl/izbarzemgorz   
e-mail: 
izbarzemgorz@poczta.onet.pl

 

1.      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców 
66 – 400 Gorzów Wlkp.
ul. Obotrycka 8 
tel. (95) 720 20 32 do 4, (95) 722 41 31 
e-mail: 
cechgorzow@interia.pl

2.      Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko - Drezdenecki
64 – 400 Międzychód 
ul. 3 Maja 2
tel. (95) 748 26 12
e-mail: 
crrmiedzychod@op.pl

3.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
66 – 300 Międzyrzecz 
ul. 30 Stycznia 39
tel. (95) 741 25 69 
e-mail: 
cechmiedzyrzecz@interia.pl

4.      Cech Rzemiosł Różnych
74 - 300 Myślibórz 
ul. Weterynaryjna 14 
tel. (95) 747 26 56

5.      Cech Rzemiosł Różnych
69 – 200 Sulęcin
ul. Witosa 30
tel. (95) 755-31-71

6.      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
64 – 440 Skwierzyna 
ul. Rynek 6
tel. (95) 717 00 91
e-mail: 
cech-skwierzyna@o2.pl

7.      Cech Rzemiosła i Przedsiębiorców
66 – 500 Strzelce Krajeńskie 
ul. Słowackiego 15
tel. (95) 763 29 89
e-mail: 
cechstrzelcekraj@u3d.net

 

 

 

II. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

65 - 076 Zielona Góra 
ul. M. Reja 9 
tel. 
(68) 327-24-61 
tel./fax (68) 327-17-33 
e-mail: 
biuro@izba.zgora.pl
strona:  www.izba.zgora.pl

 

1.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
66-200 ¦wiebodzin 
ul. J. Matejki 3
tel. (68) 382-36-42

2.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
66-100 Sulechów 
ul. Armii Krajowej 94
tel. (68) 385-22-80

3.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
67-100 Nowa Sól 
ul. Muzealna 16a
tel. (68) 387-35-14
e-mail: 
cech.ns@poczta.tp.pl

4.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
68-100 Żagań 
ul. Rynek 11 
tel. (68) 368-19-60
e-mail: 
cechzagan1@wp.pl

5.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
65-072 Zielona Góra 
ul. K. Lisowskiego 1-3
tel. (68) 325-33-25
e-mail: 
crrip@neostrada.pl

6.      Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości 
68 - 200 Żary
ul. Ogrodowa 2
tel. (68) 363-47-25
e-mail: 
cech@pnet.pl

7.      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
66 - 600 Krosno Odrzańskie
ul. Pocztowa 9 
tel. (68) 383-54-30

8.      Cech Rzemiosł Różnych
67 - 400 Wschowa
ul. Lipowa 1
tel. (65) 540-22-36

Wykaz zawodów rzemieślniczych funkcjonujących w województwie lubuskim

lp Dokształcanie w systemie szkolnym
(zasadnicza szkoła zawodowa)
lp. Dokształcanie w systemie pozaszkolnym
1. Betoniarz-zbrojarz 711402 1. Wizażystka / stylistka 514208
2. Blacharz 721301 2.  Murarz 711202
3. Blacharz samochodowy 721306 3. Brukarz 711205
4. Cieśla 711501 4. Betoniarz 711401
5. Cukiernik 751201 5. Stolarz budowlany 711503
6. Dekarz 712101 6. Glazurnik 712202
7. Drukarz 732201 7. Posadzkarz 712204
8. Elektromechanik 741201 8. Monter instalacji gazowych 712603
9. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 9. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 712604
10. Elektryk 741103 10. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 712904
11. Fotograf 343101 11. Malarz - tapeciarz 713101
12. Fryzjer 514101 12. Lakiernik samochodowy 713203
13. Introligator 732301 13. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 741204
16. Krawiec 753105 14. Monter - elektronik - urządzenia radiowo - telewizyjne 742207
17. Lakiernik 713201 15. RzeĽnik - wędliniarz 751105
18. Mechanik pojazdów samochodowych 723103 16. Stolarz meblowy 752208
19. Mechanik precyzyjny 731103    
20. Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310    
21. Monter - elektronik 742102    
22. Operator obrabiarek skrawających 722307    
23. Piekarz 751204    
24. Wędliniarz 751107    
25. Stolarz 752205    
26. ¦lusarz 722204    
27. Tapicer 753402    
28. Zdun 711203    
29. Złotnik - jubiler 731305    
30. Koszykarz - plecionkarz 731702    
 
http://www.ko-gorzow.edu.pl/images/stories/ikony/lubuska_akademia_rzemiosla.png

Lubuska Akademia Rzemiosła

przy

Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra

tel. (68) 327 24 61, fax. (68) 327 17 33

e-mail: biuro@izba.zgora.pl

www.izba.zgora.pl

 

Lubuska Akademia Rzemiosła została powołana przez Radę Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze uchwałą nr 37/R/2008 z dnia 02 paĽdziernika 2008 r. 01 wrześnie 2011 roku odbyło sie planowane od dłuższego czasu rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Jest to szkoła nie uobliczna na prawach szkoły publicznej. która kształci pracowników młodocianych. Oznacza to, że jej absolwenci mogą kontynuować naukę w powrzechnie dostępnym systemie edukacji. Ponieważ do klasy pierwszej uczęszczają uczniowie kształcący się w róznych zawodach ( m.in. stolarz, kucharz, lakiernik), jest to klasa o profilu wielozawodowym. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w systemie szkolnym, a przedmiotów zawodowych na kursach (4 tygodnie w roku). Nauka trwa 3 lata. Uczniowie zdobywają kwalifikacjie zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Są zatrudniani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako młodociani pracownicy na podstawie umowy o pracę. Czas nauki w szkole jest wliczany do okresu zatrudnienia. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zawarcie umowy o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą. Praktyczna nauka zawodu uczniów (młodocianych) jest organizowana przez pracodawcę, ktry zawarł z nimi umowę o pracę w celu praktycznej nauki zawodu. Szkoła pomaga w wyborze zawodu i w znalezieniu miejsc praktyk.

Część zajęć praktycznych może być realizowana w zagranicznych ośrodkach kształcenia zawodowego w ramach współpracy międzynarodowej.

 

LUBUSKA AKADEMIA RZEMIOSŁA

zaprasza w nowym roku szkolnym 2014/2015 absolwentów gimnazjów do nauki w naszej szkole

rzemieślniczej, która będzie kształcić w następujących zawodach:

- betoniarz-zbrojarz

- blacharz

- blacharz samochodowy

- cieśla

- cukiernik

- dekarz

- drukarz

- elektromechanik

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- elektryk

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

- fotograf

- fryzjer

- introligator

- kamieniarz

- kominiarz

- krawiec

- kucharz

- lakiernik

- mechanik pojazdów samochodowych

- monter-elektronik

- monter izolacji budowlanych

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- murarz-tynkarz

- piekarz

- sprzedawca

- stolarz

- ślusarz

- tapicer

- wędliniarz