Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzone są różnorodne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia pozalekcyjne np.: kółko teatralne, gastronomiczne,plastyczne, pedagog, gabinety specjalistyczne (Integracja sensoryczna, logopedia, EEG Biofeedback, Tomatis, gabinet rozwoju dziecka przez zabawę, sala doświadczania światła). Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia terapii.