Okres nauki w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także wykształcenie zasadnicze branżowe. Świadectwo ukończenia szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia, w której uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji będzie miał możliwość uzyskania tytułu technika. Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym drugą kwalifikację w zawodzie oraz umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego uprawniającego do kontynuowania nauki na studiach wyższych. W Branżowej Szkole I stopnia mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:

1) mechanik pojazdów samochodowych,

2) mechanik monter maszyn i urządzeń,

3) mechatronik,

4) elektromechanik pojazdów samochodowych,

5) elektromechanik,

6) elektryk,

7) cukiernik,

8) piekarz,

9) kucharz,

10) przetwórca mięsa,

11) murarz – tynkarz,

12) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

13) krawiec,

14) sprzedawca,

15) fryzjer,

16) magazynier – logistyk.