W technikum pięcioletnim proponujemy kształcenie w specjalnościach: technik budownictwa, technik handlowiec, technik ochrony środowiska. Po ukończeniu nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminu muturalnego. W czasie nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy pracowniami informatycznymi, pracownią multimedialną i laboratorium językowym i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W naszym Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie mogą zdobywać umiejętności praktyczne. Poza zajęciami dydaktycznymi oferujemy także zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Przedmioty do punktowania: język obcy i intormatyka.