Dla absolwentów szkół podstawowych prowadzimy rekrutację do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2023/2024.
Oferujemy specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu praktycznego, który obejmuje: wykonanie ćwiczenia z  rysunku, ćwiczenia z malarstwa, ćwiczenia z kompozycji przestrzennej oraz
egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.
Egzamin odbędzie się 1 czerwca 2023r.
Szkoła nie posiada własnego internatu.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego