Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli jest jedyną placówką na terenie Powiatu Nowosolskiego do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie.

W placówce obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym i głębokim oraz uczniowie z autyzmem.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

organizuje zajęcia przysposabiające do pracy w pracowniach:

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

Jesteśmy jedyną w powiecie placówką kształcenia specjalnego. Wysoko wykwalifikowana kadra angażuje się w sprawy uczniów, pomaga, wspiera i zawsze służy pomocą. Aby wspierać wszechstronny rozwój każdego ucznia tworzymy indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego ucznia  organizując  zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, specjalistyczne  i rewalidacyjne. Rozwijamy  zdolności i zainteresowania uczniów poprzez organizacją zajęć rozwijających zainteresowania oraz aktywną działalność organizacji szkolnych i Stowarzyszenia „Radość” działającego przy SOSW w Nowej Soli oraz  wieloletnią współpracę z Olimpiadami Specjalnymi-Lubuskie. Włączamy oraz zachęcamy uczniów i wychowanków do  udziału w konkursach, przeglądach olimpiadach sportowych, wycieczkach oraz projektach edukacyjnych. Zapewniamy podopiecznym całodobową opiekę w grupie wychowawczej, pobyt w świetlicy dla uczniów dojeżdżających oraz możliwość korzystania z obiadów na stołówce szkolnej. Organizujemy praktyki zawodowe w placówce, zapewniamy pomoc w zakresie doradztwa zawodowego oraz konsultacje z psychologiem i pedagogiem. Mamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną,  zaplecze sportowe,  pracownie specjalistyczne i zawodowe. Jesteśmy placówką bez barier komunikacyjnych.

INTERNAT

Dla uczniów spoza Nowej Soli przygotowane są 22 miejsca w internacie (od poniedziałku do piątku) oraz całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej. Grupy wychowawcze liczą od 10 do 16 wychowanków.