O szkole, która "powstała z marzeń" - jak mawiał pierwszy jej dyrektor, Krzysztof Wąż, należy myśleć w kategoriach wyjątkowo przyjaznej atmosfery dla zdobywania wiedzy i zacieśniania kontaktów interpersonalnych. To z kolei skutkuje i procentuje wysokimi wynikami uzyskiwanymi na maturze i w konkursach przedmiotowych. V Liceum Ogólnokształcące zostało stworzone w duchu równości i tolerancji, o czym świadczy Konstytucja Szkoły - uchwalona w drodze powszechnego referendum, co doceniła helsińska Fundacja Praw Człowieka, przyznając II miejsce w ogłoszonym konkursie. Sami uczniowie dali wyraz swej dojrzałości i wyjątkowemu wyczuciu dla spraw istotnych, wybierając na patrona szkoły Krzysztofa Kieślowskiego, a krzewione przez niego wartości wynikające z haseł Rewolucji Francuskiej i Dekalogu Chrześcijańskiego uznali za priorytetowe. Tak umocowani "ideologicznie" mogą kształcić się w klasach o specjalizacji: humanistycznej z edukacją filmową lub warsztatami z psychologii, politechnicznej z warsztatami z grafiki komputerowej lub rysunku odręcznego, ekonomicznej, medialno - spolecznej, językowej oraz biomedycznej. Dopełnieniem oferty edukacyjnej są obozy integracyjne, wymiany międzynarodowe, działalność miniprzedsiębiorstw czy grupy SIM, które pozwalają na realizację marzeń, ambicji, otwarciu się na drugiego człowieka.

Przychodząc do "Piątki" każdy ma szanse być KIMŚ i udowodnić, że hasło: "Rób coś, kochaj kogoś, nie bądź nicponiem" ma swój głęboki sens.

Oferta specjalna szkoły:

- nauczanie kontekstowe; 

- zajęcia dodatkowe - z edukacji medialnej, ekonomicznej i biotechnologii -  realizowane we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim;

- uczestnictwo w działaniach wolontariackich;

- uczestnictwo w pracach miniprzedsiębiorstw;

- obozy integracyjne dla klas pierwszych;

- niepowtarzalna atmosfera.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, podział na grupy następuje po uprzednim napisaniu testu poziomującego, w zależności od stopnia zaawansowania ucznia.

Od września 2019r. w szkole realizowany jest, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, eksperyment pedagogiczny, na podstawie którego uczeń dokonuje wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym po klasie II. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym 3 spośród przedmiotów proponowanych dla klasy, z możliwością zmiany ze względu na preferencje (spośród dostępnych w ofercie szkoły):

- dla klasy humanistycznej: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub biologia lub historia sztuki lub język obcy lub geografia;

- dla klasy politechnicznej: matematyka, fizyka, informatyka lub historia sztuki lub chemia lub język obcy;

- dla klasy biomedycznej: biologia, chemia, fizyka lub matematyka lub język obcy lub geografia lub historia sztuki.