Zespół Szkół Ekonomicznych  to szkoła z wieloletnią tradycją. W 77-letniej historii wykształciliśmy ponad 14 tysięcy absolwentów w wielu zawodach ekonomicznych, handlowych i pokrewnych. Obecnie w naszym Technikum nr 2 prowadzimy nabór do klas pierwszych w czterech zawodach:

Zajęcia szkolne prowadzimy w obiektach Zespołu Szkół Ekonomicznych, które znajdują się w centrum miasta i stanowią jeden zwarty kompleks.

Posiadamy, m. in. siedem nowoczesnych pracowni internetowych ze światłowodowym dostępem do internetu 7000 Mbit/a + WiFi, pracownię sprzedaży, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i Multimedialnym Centrum Informacji, boisko wielofunkcyjne, dwie sale gimnastyczne z pełnym zapleczem, siłownię, saunę i kawiarenkę. Uczniowie otrzymują profesjonalne usługi w domenie szkoły od Google i Microsoft, z których korzystają na co dzień pracownicy dużych korporacji.

Dysponujemy również własnym internatem z internetem 1000 Mbit/a + WiFi zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły, w którym znajduje się 50 miejsc (40 dla dziewcząt, 10 dla chłopców) w 16 pokojach: 2 i 4-osobowych, rozlokowanych na dwóch piętrach oraz stołówkę, świetlicę i pokoje do cichej nauki.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny oraz opieka pielęgniarska w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach przedmiotowych, zespołach sportowych i artystycznych, tj.:

Poza tym dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia w młodzieżowych miniprzedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie zdobywali tytuły finalistów w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo "PRODUKCIK".

Od wielu lat współpracujemy ze szkołami w Niemczech.

Aktualnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach edukacyjnych współpracując ze szkołą Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum we Frankfurcie nad Odrą.

Cyklicznie bierzemy udział w projekcie „Lekcja ZUS”, który prowadzony jest wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Ponadto współpracujemy z uczelniami wyższymi z Gorzowa Wlkp., Szczecina i Poznania.

Współpracujemy z Akademią Jakuba z Paradyża, Wyższą Szkołą Biznesu gdzie uczniowie uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach prowadzonym przez pracowników akademickich.

W ramach kształcenia nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w: bankach, urzędach skarbowych, urzędach statystycznych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach gmin, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, agencjach marketingowych i biurach rachunkowych, w których po ukończeniu szkoły często znajdują stałe zatrudnienie.

 Kształcenie praktyczne realizujemy we współpracy z takimi partnerami jak:

 

Obecnie Szkoła na podstawie złożonego wniosku uzyskała numer OID, dzięki czemu stała się częścią sieci Erasmus+. W związku z powyższym szkolny Zespół ds. Projektu dnia 21 lutego 2023 r. złożył wniosek o dofinansowanie praktyk zagranicznych. Po otrzymaniu wsparcia, w ramach dwóch mobilności przewidzianych na maj 2024, trzydziestu uczniów Ekonomika będzie mogło realizować praktyki wyjeżdżając do Chorwacji.

Szkoła brała udział w wielu projektach, między innymi w projekcie Zawodowcy w Gorzowie  współfinansowanym  z Europejskiego  Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi priorytetowej  8. Nowoczesna  edukacja, Działania 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Z myślą o wspieraniu młodzieży w podejmowaniu decyzji zawodowych, realizujemy  indywidualne doradztwo zawodowe, wspomagające rozwój każdego ucznia.

 

Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem startują w olimpiadach, turniejach oraz konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i sportowych. Dotychczas zdobyli m.in. 21 tytułów finalisty i 4 tytuły laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 23 tytuły finalisty i 2 tytuły laureata Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, 1 tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz tytuły laureatów i finalistów wielu innych olimpiad, konkursów i turniejów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i sportowych. Kilkudziesięciu absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych zdobyło prestiżowy certyfikat Young Enterprise International Examination University of Cambridge. Uczniowie

Wielu uczniów realizuje  w naszej szkole swoje zainteresowania sportowe, artystyczne, teatralno-wokalne, plastyczne, fotograficzne, co potwierdzają sukcesy w rywalizacji sportowej w ramach Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży, nagrody w konkursach wokalnych czy teatralnych. Działalność wolontariatu szkolnego uwrażliwia naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka, uczy empatii oraz podejmowania działań na rzecz potrzebujących. Kreatywności, współpracy w grupie i odpowiedzialności uczniowie Ekonomika uczą się poprzez aktywność w  Samorządzie Uczniowskim.

Wyniki naszych uczniów w nauce, zdobywane przez nich kwalifikacje i umiejętności nie tylko otwierają drogę do kontynuowania nauki na różnych uczelniach i rozpoczynania kariery zawodowej, ale są również dostrzegane i bardzo wysoko oceniane przez instytucje współpracujące z oświatą.

Zespół Szkół Ekonomicznych za prowadzoną działalność w ostatnich latach został uhonorowany  wieloma certyfikatami i medalami, m.in.: certyfikatem jakości Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła z Klasą, Szkoła Bez Przemocy, Szkoła Dobroczynności, Szkoła Jako Przyjaciel, Szkoła Liderów, Strona Internetowa Przyjazna Młodzieży, medalem za zasługi dla LOK, medalem Pamiątkowym z okazji 90-lecia PCK, odznaką Honorową PCK III stopnia. Ponadto za osiągnięcia sportowe i strzeleckie otrzymał wiele medali, pucharów, dyplomów uznania, nagród pieniężnych i rzeczowych.

W corocznym Rankingu Perspektyw ZSEk plasuje się w  ścisłej czołówce Techników w województwie lubuskim.

 

Opis zawodów kształconych w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego

Technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Potrafi również posługiwać się nowoczesną technologią oraz korzystać z użytkowych programów kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych, zarządzania magazynem.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Na zawód technika ekonomisty składają się dwie kwalifikacje:

  1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
  2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości uzyska zawód technika rachunkowości.

Technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Potrafi również posługiwać się nowoczesną technologią oraz korzystać z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem, tak niezbędnych umiejętności we współczesnym świecie.

Zawód technika rachunkowości stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy, przede wszystkim w sferze szeroko rozumianej księgowości. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają również utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Na zawód technika rachunkowości składają się dwie kwalifikacje:

  1. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
  2. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej uzyska zawód technika ekonomisty.

Technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

Na zawód technika handlowca składają się dwie kwalifikacje:

  1. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,
  2. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

 

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik handlowiec i technik księgarstwa dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent szkoły kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Technik reklamy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Technik reklamy ma możliwość podjęcia pracy w:

Na zawód technika reklamy składają się dwie kwalifikacje:

 

  1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 

 

Zarówno technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec i technik reklamy biorą udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych w zarządzaniu i planowaniu, organizowaniu pracy małych zespołów i motywowaniu pracowników.

Absolwenci naszej szkoły mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w różnorodnych firmach i instytucjach zarówno prywatnych jak również publicznych na stanowiskach administracyjno-biurowych (księgowość, kadry, płace, sekretariat, kasa), na stanowiskach handlowo-usługowych (zaopatrzenie, sprzedaż, fakturowanie, reklama).

Zdecydowana większość absolwentów Technikum nr 2 podejmuje i z powodzeniem kończy studia wyższe na różnych kierunkach.