III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Szafera to placówka, której historia sięga 1989 roku. Szkoła została powołana do istnienia na bazie Podstawowej Szkoły Sportowej nr 17, której uczniowie uprawiający wyczynowo sport i osiągający w nim sukcesy mogli kontynuować naukę w III LO. Szkoła przez wielu mieszkańców kojarzona jest z lokalizacją przy ulicy Warszawskiej. We wrześniu  2019 roku liceum przeniesione zostało do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Estkowskiego 3 i tam ma swoją siedzibę do dzisiaj. 

Z roku na rok III Liceum jako placówka rozrasta się oraz rozwija pod względem dydaktycznym. W roku szkolnym 2023/24 uczniowie w liczbie przekraczającej 600,  uczyć będą się w  20 oddziałach, co stanowić będzie jak dotąd rekordową wartość. Rok ten będzie również przełomowy ze względu wprowadzenie zupełnie nowej i ciekawej oferty edukacyjnej dla uczniów klas pierwszych, którzy mają szansę pobierać naukę w placówce, która na szeroką skalę rozpoczęła współpracę ze znaczącymi uczelniami wyższymi, które objęły patronaty nad klasami. Wśród nich wymienić można Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Instytut Botaniki im. Władysława Szafera- Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dla przyszłorocznych uczniów klas pierwszych oznaczać to będzie możliwość poznania oferty edukacyjnej uczelni, korzystania z oferty naukowo- dydaktycznej w formie zajęć wyjazdowych czy stacjonarnych przy wykorzystaniu narzędzi do komunikacji na odległość, kontaktu z kadrą naukową i studentami, ale co najistotniejsze rozwoju intelektualnego ukierunkowanego zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

W roku 2023/24 prowadzona jest rekrutacja do klas o profilach:

III Liceum to placówka, w której istotne znaczenie ma rzetelne i skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, który stanowić ma przepustkę do realizacji marzeń na upragnionych kierunkach podczas studiów. Najwyższym priorytetem nie są jednak wyniki, ale komfort psychiczny osiągany dzięki pozytywnej i sprzyjającej uczeniu się atmosferze wytwarzanej przez wspierającą kadrę pedagogiczną. Jesteśmy pewni, że dzięki temu nasi Uczniowie doświadczą fascynacji nauką, a możliwość rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań w sprzyjającej atmosferze stanowić będzie początek sukcesów- dla jednego ucznia być może w olimpiadzie naukowej, a dla innego w postaci pokonania własnych słabości i opanowania umiejętności, które dotychczas sprawiały trudność.

W naszej placówce oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie mają możliwość realizowania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych np. uczestnicząc w kole fotograficznym czy zajęciach dziennikarskich. W szkole podejmowane są inicjatywy podczas, których uczniowie mają okazję zintegrowania się z grupą klasową na terenie szkoły, ale także w trakcie wyjść czy wyjazdów. Nauka nie przebiega jedynie w ławce szkolnej- podczas lekcji wykorzystywane są skuteczne metody ułatwiające naukę oraz nowoczesne technologie. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania, w którym szczególne znaczenie ma przekazywanie informacji zwrotnej polegającej na udzieleniu wskazówek i wsparciu nauczyciela w procesie uczenia.