Oddział wielozawodowy przeznaczony jest dla pracowników młodocianych, szkoła prowadzi kształcenie ogólne, praktyczna nauka zawodu prowadzona jest przez pracodawców oraz na kursach zawodowych. We współpracy z lokalnymi pracodawcami szkoła oferuje kształcenie w różnorakich zawodach, od września 2016 roku 15 miejsc zarezerwowanych jest dla zawodów: tapicer, krawiec i stolarz, dla których kształcenie odbywać się będzie we współpracy z firmą Steinpol z Chociszewa.

Szkoła ma możliwość kształcenia na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia również w zawodach: elektryk oraz  mechatronik, stąd też również te zawody włączone zostały do oferty kształcenia, zajęcia z zakresu kształcenia branżowego odbywają się w szkolnych pracowniach.

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są warsztaty taneczne.

 

Od września 2016 roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach projektu systemowego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie lubuskim.

W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która dba o współorganizację imprez szkolnych i ma wpływ na strukturę zajęć pozalekcyjnych oraz działania podejmowane przez szkołę.