Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla absolwentów szkół podstawowych szkopła prowadzi rekrutację do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.

Szkoła kształci w specjalności: techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie graficzne. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu praktycznego, który obejmuje: wykonanie ćwiczenia z rysunku, ćwiczenia z malarstwa, ćwiczenia z kompozycji przestrzennej oraz egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.