Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym jest placówką oświatową prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach rolniczych.

            Szkoła posiada 60-letnią tradycję. Oferowane przez placówkę kierunki kształcenia związane
są z rolnictwem, nasi absolwenci zdobywają kwalifikacje umożliwiające korzystanie z bogatej oferty dopłat, programów i kredytów unijnych przeznaczonych dla sektora rolniczego.

            Młodzieży proponujemy naukę w Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w następujących zawodach:

- technik architektury krajobrazu (kwalifikacja OGR.03 Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz kwalifikacja OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu)

- technik rolnik (kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej oraz kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej),

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.10 Montaż
i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej),

- technik weterynarii (kwalifikacja ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz kwalifikacja ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych),

- technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HTG.02 Przygotowanie i wydawanie dań oraz kwalifikacja HTG.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)

Szkoła jest również Centrum Kształcenia Ustawicznego, prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej,

- ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Na terenie placówki znajduje się ośrodek egzaminacyjny przeprowadzający egzaminy zawodowe
dla wszystkich zawodów kształconych w szkole.

Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym uzyskują wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

             Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i z realizowanych
na terenie placówki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, szkoła cały czas się modernizuje, wzbogacając bazę kształcenia o nowoczesne boisko wielofunkcyjne, wiaty i garaże przeznaczone na pojazdy i maszyny rolnicze (kombajn, ciągniki) oraz środki dydaktyczne niezbędne
do kształcenia zawodowego i ogólnego. Rozbudowany park maszynowy ułatwił również organizację prac polowych na terenie gospodarstwa szkolnego.

            Szkoła w Kamieniu Małym prężnie się rozwija od wielu lat. Efekty wytężonej pracy są widoczne w każdym miejscu. Nowoczesne pracownie, maszyny i pojazdy rolnicze, zmodernizowany internat,
to tylko namiastka, tego co ma do zaoferowania Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym.

            Nasza szkoła to nie tylko ciągle modernizowana baza dydaktyczna, to również nauczyciele
i pracownicy, którzy tworzą odpowiednie warunki do rozwoju naszych uczniów, którzy czują się u nas bezpieczni i mają świadomość, że mogą realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach przygotowujących do udziału w olimpiadach i konkursach zawodowych.

            Szkoła od wielu lat współpracuje z pracodawcami, umożliwiającymi naszym uczniom odbycie praktyk zawodowych oraz z wyższymi uczelniami i instytucjami związanymi z rolnictwem, korzystając z ich propozycji kursów, warsztatów oraz wizyt studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych.

Szkoła zapewnia:

- bezpłatny internat (opłata tylko za wyżywienie),

- kurs prawa jazdy kat. T (technik rolnik, technik architektury krajobrazu, kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04),

- kurs prawa jazdy kat. B (technik weterynarii),

- nieodpłatne podręczniki dla uczniów klas I (średnia ocen minimum 4,75 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),

- możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- bogato wyposażona biblioteka (lektury, książki specjalistyczne, podręczniki, literatura popularna),

- zaplecze sportowo-rekreacyjne (nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna
i wewnętrzna),

- bogata i nowoczesna baza dydaktyczna (pracownie zawodowe, park maszynowy),

- udział w kursach dających dodatkowe kwalifikacje (kurs kombajnisty, kurs ochrony roślin, kurs baristy, kurs kelnera),

- zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach zawodowych,

- stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

- pomoc pedagoga i doradcy zawodowego,

- bogata oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Posiadamy certyfikaty:

Bezpieczna Szkoła

Szkoła z Klasą

Przyjazna Szkoła

Certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych