Bogata w tradycje, mądra doświadczeniem swoich pedagogów, zawsze otwarta na potrzeby środowiska i wciąż poszukująca nowych rozwiązań, a przy tym wyjątkowa …

Szkoła posiada zmodernizowane, nowoczesne warsztaty przygotowane do kształcenia w kierunkach gastronomicznych i mechanicznych, wyposażone m.in. w obrabiarki CNC.

W klasach technikum nauczane są 2 języki obce : język angielski i niemiecki. Języki są nauczane w grupach międzyoddziałowych zróżnicowanych pod względem poziomu.

Uczniowie klas : technik informatyk, ekonomista, logistyk i mechanik wybierają 1 z 4 przemiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym ( matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie ). Uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienie i usług gastronomicznych wybierają biologię lub geografią do kształcenia w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z matematyki w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk oraz technik mechanik są prowadzone w grupach międzyoddziałowych zróznicowanych pod względem poziomu.

Wszystkie egzaminy zawodowe przeprowadzamy w szkole na podstawie upoważnień OKE w Poznaniu.Wyniki, które osiągamy z tych egzaminów należą do jednych z wyższych w województwie.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, dzięki którym uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy - operator wózków widłowych, uprawnienia spawacza, uprawnienia do 1 kV, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, umiejętności w zakresie języka obcego zawodowego, grafika komputerowego, projektowania w AutoCad oraz odbywają staże i praktyki w zakładach pracy. Ponadto w szkole są prowadzone różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów, zaczynając od zajęć przedmiotowych ( np. matematyka czy jezyki obce ), poprzez przedmioty zawodowe i zajęcia artystyczne ( teatralne i wokalne ).

Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, wspólnych zajęć, konkursów .  W  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczniowie mają  możliwość odbycia praktyk za granicą, w ramach programu Erasmus + ( dawniej Leonardo da Vinci ). W ramach współpracy ze szkołą w Niemczech część uczniów  w zawodzie technik mechanik odbywa swoje praktyki w zakładach niemieckich.  

Jesteśmy aktywni w środowisku lokalnych. Przedstawiciele uczniów są radnymi w Młodzieżowej Radzie Miasta, działamy w wolontariacie, współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami, współorganizujemy przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym, np. Tydzień Patriotyczny, a przede wszystkich dbamy o życie kulturalne i dobrą atmosferę wewnątrz szkoły organizując przeróżne imprezy i uroczystości.