W  II LO –  tak  jak  w  każdym  liceum  ogólnokształcącym – obowiązuje czteroletni cykl kształcenia. Dzieląc rok szkolny na trzy części, tzw. trymestry, uzyskano ich 12. Jedenaście pierwszych – każdy liczy po ok. 60 dni nauki, a 12 – kończący  naukę  – krótszy liczący około 20 dni nauki. Uczeń w II LO przez te 60 dni ma taki sam plan lekcji, który zmienia się od następnego trymestru. Zajęcia dydaktyczne w I i II trymestrze odbywają się w godz. 8:00- 14:25 (wtorki 15:15) a w III od 8:00 do 13:35 (wtorki 14:25). W III trymestrze klasy pierwszej na 7 godz. lekcyjnej 10 godz. doradztwa zawodowego.   Przedmioty szkolne realizowane są w formie modułów; ich liczba uzależniona jest od treści programowych i gwarantuje realizację podstawy programowej.

 1. System dydaktyczny Liceum Skłodowskiej zbudowany jest z czterech komponentów:
  • programu podstawowego
  • programu specjalizacji
  • programu przedmiotów uzupełniających (moduły do wyboru)
  • programu przedmiotów dodatkowych
 2. W klasie I uczeń dokonuje wyboru:
  • wiodącego języka obcego (6,5 kursów  = 390 godzin – zakres podstawowy i 5 kursów = 300 godzin – zakres rozszerzony)
   • Język angielski
   • Język niemiecki
  • Drugiego języka obcego (5 kursów = 300 godzin)
   • język angielski
   • język niemiecki
   • język rosyjski
   • język włoski
   • język francuski
   • język hiszpański
 3. W drugim roku nauki każdy uczeń zobowiązany jest dokonać wyboru SPECJALIZACJI (wybrać 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym) zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Szkolna oferta – bogata i różnorodna – podlega modyfikacjom w zależności od uczniowskich preferencji, wybieranego przez młodzież kierunków studiów oraz potrzeb rynku pracy. Oprócz tego uczniowie wybitnie zdolni mają możliwość realizowania indywidualnego toku nauki i zaprojektowania  indywidualnej ścieżki, która wymaga pozytywnej opinii opiekuna naukowego i zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. Program specjalizacji wspiera pasję poznawczą i ambicje naukowe uczniów.
 4. Przedmioty uzupełniające, które nie mają określonej podstawy programowej – dowolnie wybierane przez ucznia – 2 moduły  (w tym 2 okienka na ewentualne powtórzenie kursów  niezaliczonych).   W szkolnej ofercie znalazły się następujące zajęcia:
  • rysunek,
  • fotografika,
  • logika,
  • wiedza o Europie,
  • warsztat naukowy historyka,
  • prace kameralne,
  • ekonomia w praktyce,
  • historia i kultura państw anglojęzycznych,
  • diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym nas świecie,
  • turystyka,
  • laboratorium biologiczne,
  • język angielski w biznesie,
  • oprogramowanie biurowe.
 5. Program przedmiotów dodatkowych:
  • religia/ etyka,
  • wychowanie do życia w rodzinie,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 6. System oceniania
  • tradycyjne stopnie szkolne zastępują punkty,
  • każdemu kursowi przypisano określoną liczbę punktów do zdobycia (najczęściej 100 punktów = 100%)  i określono kategorię zadań, które uczeń musi wykonać. Zadania wypunktowano zależnie od stopnia trudności.  Przykładowa punktacja:
   • 35 pkt à diagnoza - minimatura
   • 20 pkt à za pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności
   • 15 pkt à za prezentację wybranego tematu
   • 10 pkt à za udział w lekcji
   • 10 pkt à ze sprawdzianu znajomości lektur
   • 10 pkt à za pracę klasową
  • Wystawianie ocen trymestralnych.  Pod koniec  trymestru punkty zdobyte na poszczególnych kursach przeliczane są na oceny według przyjętej skali procentowej:
   • 0% - 39%       à niedostateczny
   • 40% - 54%    à dopuszczający
   • 55% - 69%    à dostateczny
   • 70% - 84%    à dobry
   • 85% - 95%    à bardzo dobry
   • 96%- 100%   à celujący

 

W przypadku, gdy uczeń realizuje  w trymestrze kilka kursów jednego przedmiotu ocena trymestralna jest średnią arytmetyczną procentów zdobytych na poszczególnych kursach.

 1. Od roku szkolnego 2021/2022 szkoła uruchamiła  program „CYBER.MIL z klasą” polegający na utworzeniu i prowadzeniu w szkole – w formie innowacji pedagogicznej – grupy 10–15 osobowej o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". Aby zakwalifikować się do programu uczeń powinien deklarować zainteresowania przedmiotami ścisłymi. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa. Nabór do klasy jest dobrowolny. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny   z matematyki, informatyki, fizyki i języka angielskiego, wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz deklaracje zainteresowań problematyką obronności, zagrożeń cyfrowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz kryptograficznych.
 2.   Liceum Skłodowskiej realizuje stałą współpracę z wyższymi uczelniami: w ramach programu „Klasy patronackie” z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Adama Mickiewicza – Wydziałem Biologii, Wojskową Akademią Techniczną oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika  w Toruniu Akademią Wychowania Fizycznego i Akademią Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim.
 3. Osiągamy sukcesy na polu naukowym, artystycznym i sportowym (w rankingu Perspektyw w ciągu ostatnich 7 lat pięciokrotnie zdobywaliśmy 1 miejsce  w województwie). Jesteśmy „Złotą Szkołą”.
 4. Słyniemy z działalności charytatywnej.
 5. W szkole działa jedyny w województwie chór, w którym śpiewa ok. 60 uczniów.