Liceum o czteroletnim okresie nauczania(dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) oferuje naukę      w klasach: humanistycznej, biologiczno-chemicznej i politechnicznej:

1)  w klasie humanistycznej  (1 oddział) przedmiotami wiodącymi są: język polski, język obcy (j. ang. lub j. niem.)  i historia. Uczniowie, już w pierwszej klasie, dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych. Systematycznie uczestniczą w edukacji teatralnej, a także mają możliwość korzystania z przygotowanych dla nich, zajęć pozalekcyjnych, w zależności od zainteresowań uczniów.

2)  w klasie biologiczno- chemicznej  (1 oddziału) przedmiotami wiodącymi są: biologia, chemia, język polski oraz język obcy    (j. ang. lub j. niem.). Uczniowie, już w pierwszej klasie, dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych. Uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich z biologii i chemii, w olimpiadach biologicznych, ekologicznych, promujących zdrowy styl życia.

3)  w klasie politechnicznej  (1  oddziału) przedmiotami wiodącymi są: matematyka, fizyka, język obcy (j. ang. lub j. niem.). Uczniowie, już w pierwszej klasie, dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych.  W klasie politechnicznej uczniowie uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich  z fizyki i matematyki, są zaangażowani w konkursy i olimpiady z przedmiotów ścisłych.

Szkołą prowadzi eksperyment pedagogiczny  "Świadomie wybieram". W ramach eksperymentu nauczyciele przygotowują uczniów do wyboru przedmiotów rozszerzonych , które uczeń naszego liceum realizuje dopiero od klasy 3. W klasie 1 i 2 uczeń realizuje przedmioty podstawowe.

Atutem szkoły jest indywidualne podejście do każdego ucznia, któremu towarzyszymy w drodze do sukcesu. Liceum  prowadzi współpracę z wyższymi uczelniami. W ramach porozumień prowadzone są zajęcia wykładowe i warsztatowe oraz laboratoria z fizyki, chemii, biologii i matematyki. Szkoła prowadzi program Liga Mistrzów dla najzdolniejszych uczniów. W ramach programu najlepsi  uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli - mentorów,  zdobywają dodatkową wiedzę przygotowują się do olimpiad przedmiotowych, naukowych wystąpień, studiów wyższych. Nauka języków obcych odbywa się w lektoratach językowych. 

W szkole młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w różnych zadaniach. Działa w Samorządzie Szkolnym, Kole Wolontariatu, uczniowie realizują projekt Szkoła Demokracji. W stronę dojrzałości. Licealiści przygotowują debaty, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne. 

 Szkoła oferuje uczniom zajęcia   pozalekcyjne, realizowanych w ramach kół zainteresowań, w których młodzież rozwija swoje pasje i zamiłowania. Ulubionymi zajęciami licealistów jest koło teatralne czy klub dyskusyjny Socrates Cafe. Uczniowie uczestniczą w zajęciach Szkolnego  Koła Sportowego.

Szkoła posiada bardzo dobrze  wyposażoną  bazę dydaktyczną - wyremontowane  pracownie przedmiotowe, przestronne i jasne sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną z salą lustrzaną. W pobliżu sali sportowej znajduje się kompleks boisk i zewnętrzna siłownia oraz pływalnia. Zajęcia w szkole odbywają się jednozmianowo i wszystkie są bezpłatne.

Szkoła wprawdzie nie posiada swojego internatu, ale w wyjątkowych sytuacjacjach istnieje możliwość uzyskania miejsca w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.