Hasłem przewodnim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” są słowa: „Kształtujemy myśl techniczną”. Realizujemy je, nauczając wielu przedmiotów zawodowych. Szkoła dysponuje warsztatami przystosowanymi do kształcenia branżowego  przedmiotów zawodowych, w których uczniowie nabywają umiejętności w zakresie wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży z aspiracjami, chcącej się uczyć. CKZiU "Budowlanka" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. O miejsca w szkole konkurują uczniowie z bardzo dobrymi wynikami egzaminów ósmoklasisty. Stawiamy na jakość i wysoki poziom nauczania. Atutem CKZiU „Budowlanka”  jest to, że kształci młodzież w kierunkach, w które inwestuje Unia Europejska. Placówka kładzie nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, wprowadzając kilkutygodniowe praktyki zawodowe, realizowane w firmach z województwa lubuskiego, z którymi współpracuje od wielu lat. Uczniowie biorą udział w wycieczkach dydaktycznych (np. obserwacja budowy obiektów mieszkalnych i usługowych, dróg i mostów, terenów zielonych), które wzbogacają ich wiedzę, a także pozwalają zgłębiać tajniki zawodu.

Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, a także z firmą Ziel-Bruk (która objęła patronatem klasy o profilu drogownictwo), firmą Atlas oraz Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE”. Uczniowie „Budowlanki” uczestniczą także w zajęciach organizowanych przez te instytucje, podczas których przyglądają się różnym procesom technologicznym.

Kierunki kształcenia.

Technik budownictwa.

Kierunek gdzie nauczysz się stosowania najnowszych technologii i materiałów budowlanych, czuwania nad jakością projektu, sprawowania nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem prac budowlanych oraz sporządzaniu kosztorysów, planów i harmonogramów budowy.

Technik budowy dróg.

Kierunek gdzie nauczysz się nadzorowania i realizacji prac drogowych, projektowania dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz wykonania obliczeń statycznych i konstrukcyjnych.   

Technik renowacji elementów architektury.

Kierunek gdzie nauczysz się renowacji sztukatorskich, renowacji elementów budynków z drewna kamienia i ceramiki i tworzenia dokumentacji technicznej i technologicznej odnawianych elementów architektury.

Technik budownictwa wodnego.

 Kierunek gdzie nauczysz się naprawy i konserwacji urządzeń wodnych, planowania prac naprawczych oraz wykonywania umocnień cieków wodnych.  

Technik geodeta.

Kierunek gdzie nauczysz się wykonywania pomiarów terenowych, obsługi instrumentów geodezyjnych, opracowania dokumentacji geodezyjnej i geodezyjnej obsługi inwestycji.

Technik architektury krajobrazu.

Kierunek gdzie nauczysz się projektowania przestrzeni publicznych i ogrodów przydomowych, zarzadzania zabytkowymi założeniami ogrodowymi, pielęgnacji terenów zieleni oraz wykonywania rysunków odręcznych, projektów technicznych i koncepcyjnych.

Technik reklamy.

Kierunek gdzie nauczysz się opracowania graficznych projektów reklamy wizualnej, sporządzania budżetu kampanii reklamowej, opracowania ofert handlowych i tworzenia scenariuszy reklamy radiowej i telewizyjnej.

Sukcesy uczniów.

Od wielu lat ”Budowlanka” znajduje się w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” wśród najlepszych techników w Polsce. W tym roku uplasowała się na 1. miejscu w województwie lubuskim oraz w Zielonej Górze! Co najważniejsze, jest to najlepsze technikum budowlane w Polsce! Rokrocznie osiąga również jedne z najwyższych w kraju wyników z egzaminów zawodowych. Świetnie przygotowana kadra nauczycielska CKZiU „Budowlanka” umożliwia uczniom zdobycie wiedzy, zapewniającej zdanie egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Po zakończeniu edukacji uczniowie uzyskują tytuł technika. Zdawalność matur oraz egzaminu zawodowego plasuje się na bardzo wysokim poziomie (w ostatnich latach najwyższa w Zielonej Górze   i województwie!). Absolwenci naszej szkoły mają więc duże możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów. Młodzież CKZiU „Budowlanka” ma do wyboru bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi ich pasji, zainteresowań oraz poszerzaniu umiejętności.

Nasi uczniowie od lat zdobywają najwyższe lokaty na szczeblu ogólnopolskim w następujących olimpiadach i konkursach:

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

- Olimpiada Budowlana,

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,

- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,

- Olimpiada Artystyczna,

- Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna,

- Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”,

- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

- Lubuski Konkurs Matematyczny,

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,

- Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,

- Olimpiada Wiedzy o Żywności,

- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,

- Olimpiada Wiedzy o Rodzinie.

Wielu wychowanków CKZiU „Budowlanka” było laureatami wyżej wymienionych olimpiad, otrzymując w nagrodę indeksy na wymarzone kierunki studiów.

Osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

Uczniowie naszej szkoły mogą także rozwijać się artystycznie dzięki licznym kołom zainteresowań poświęconych różnym dziedzinom kultury. Możliwość realizacji pasji daje m.in. prężnie działający Samorząd Uczniowski oraz szkolny wolontariat, promujący rozmaite akcje społeczne oraz charytatywne. Atutem szkoły jest także doskonale funkcjonująca Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Uczniowie CKZiU „Budowlanka” biorą także udział w licznych zawodach sportowych i zajmują wysokie lokaty na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do ostatnich sukcesów szkoły należą chociażby wysokie miejsca w Turnieju Unihokeja, w skoku wzwyż
i pchnięciu kulą, w sztafetowych biegach przełajowych, siatkówce dziewcząt, i wielu innych.

Współpraca z instytucjami.

Przed kilkoma laty CKZiU „Budowlanka” podpisało umowę o współpracy z firmą Ziel-Bruk, znanym producentem materiałów budowlanych. W ramach zawartego porozumienia szkoła uzyska wiele profitów. Firma udostępnia uczniom nie tylko najnowsze technologie, ale także wyposaża pracownie szkoły w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych. Dodatkowo firma oferuje uczniom szkolenia tematyczne, a także finansuje coroczne stypendium dla najlepszego ucznia pionu drogownictwa. Dzięki tej współpracy uczniowie   mogą również wyjeżdżać na wycieczki zawodoznawcze do siedziby Ziel-Bruku, by na miejscu przyglądać się najnowszym trendom technologicznym.

Szkoła zawarła także umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE”, reprezentowanym przez księcia Don Alvaro Enriquede Villamor Soraluce. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez: prowadzenie wymiany naukowej
w zakresie przedmiotów zawodowych, realizację wspólnych projektów dydaktycznych, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia.

Wyróżnienia przyznane szkole: