Hasłem przewodnim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka są słowa: „Kształtujemy myśl techniczną”. Realizujemy je, nauczając wielu przedmiotów zawodowych. Od września 2014 r. możemy pochwalić się warsztatami do nauki przedmiotów zawodowych, w których uczniowie kształtują umiejętności w zakresie wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży z aspiracjami, chcącej się uczyć. CKZiU Budowlanka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. O miejsca w szkole konkurują uczniowie z bardzo dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Stawiamy na jakość i wysoki poziom nauczania. Atutem CKZiU Budowlanka jest to, że kształci młodzież w kierunkach, w które inwestuje Unia Europejska. Placówka kładzie nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, wprowadzając kilkutygodniowe praktyki zawodowe, realizowane w firmach z województwa lubuskiego, z którymi współpracuje od wielu lat. Uczniowie biorą udział w wycieczkach dydaktycznych (np. obserwacja budowy obiektów mieszkalnych i usługowych, dróg i mostów, terenów zielonych), które wzbogacają ich wiedzę, a także pozwalają zgłębiać tajniki zawodu.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Zielonogórskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, a także z firmą Ziel-Bruk (która objęła patronatem klasy o profilu drogownictwo), firmą Atlas oraz Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE”. Uczniowie Budowlanki uczestniczą także w zajęciach organizowanych przez te instytucje, podczas których przyglądają się różnym procesom technologicznym.

Sukcesy uczniów

Od wielu lat Budowlanka znajduje się w rankingu „Rzeczpospolitej”i „Perspektyw” wśród najlepszych techników w Polsce. W tym roku uplasowała się na 1. miejscu w województwie lubuskim oraz w Zielonej Górze! Co najważniejsze, jest to najlepsze technikum budowlane w Polsce! Rokrocznie osiąga również jedne z najwyższych w kraju wyników z egzaminów zawodowych. Świetnie przygotowana kadra nauczycielska CKZiU Budowlanka umożliwia uczniom zdobycie wiedzy, zapewniającej zdanie egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Po zakończeniu edukacji uczniowie uzyskują tytuł technika. Zdawalność matur oraz egzaminu zawodowego plasuje się na bardzo wysokim poziomie (w ostatnich latach najwyższa w Zielonej Górze   i województwie!). Absolwenci naszej szkoły mają więc duże możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów. Młodzież CKZiU Budowlanka ma do wyboru bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi ich pasji, zainteresowań oraz poszerzaniu umiejętności.

Nasi uczniowie od lat zdobywają najwyższe lokaty na szczeblu ogólnopolskim w następujących olimpiadach i konkursach:

• Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

• Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

• Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości,

• Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

• Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

• Olimpiada Budowlana,

• Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

• Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,

• Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,

• Olimpiada Artystyczna,

• Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna,

• Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”,

• Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

• Ogólnopolski Konkurs „Eko-Planeta”,

• Lubuski Konkurs Matematyczny,

• Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki,

• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,

• Diecezjalny Konkurs Papieski „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”.

Wielu wychowanków CKZiU Budowlanki było laureatami wyżej wymienionych olimpiad, otrzymując w nagrodę indeksy na wymarzone kierunki studiów.

Osiągnięcia artystyczne i sportowe

Uczniowie naszej szkoły mogą także rozwijać się artystycznie dzięki licznym kołom zainteresowań poświęconych różnym dziedzinom kultury. Możliwość realizacji pasji daje m.in. prężnie działający Samorząd Uczniowski oraz szkolny wolontariat, promujący rozmaite akcje społeczne oraz charytatywne. Atutem szkoły jest także prężnie działająca Młodzieżowa Orkiestra Dęta, istniejąca już od ponad 55 lat.

Uczniowie CKZiU Budowlanka biorą także udział w licznych zawodach sportowych i zajmują wysokie lokaty na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do ostatnich sukcesów szkoły należą chociażby wysokie miejsca w Turnieju Unihokeja, w skoku wzwyż i pchnięciu kulą, w sztafetowych biegach przełajowych, siatkówce dziewcząt, i wielu innych.

Współpraca z instytucjami

Przed trzema laty CKZiU Budowlanka podpisało umowę o współpracy z firmą Ziel-Bruk, znanym producentem materiałów budowlanych. W ramach zawartego porozumienia szkoła uzyska wiele profitów. Firma udostępnia uczniom nie tylko najnowsze technologie, ale także wyposaża pracownie szkoły w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych. Dodatkowo firma oferuje uczniom szkolenia tematyczne, a także finansuje coroczne stypendium dla najlepszego ucznia pionu drogownictwa. Dzięki tej współpracy uczniowie   mogą również wyjeżdżać na wycieczki zawodoznawcze do siedziby Ziel-Bruku, by na miejscu przyglądać się najnowszym trendom technologicznym.

Szkoła zawarła także umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE”, reprezentowanym przez księcia Don Alvaro Enriquede Villamor Soraluce. Współpraca realizowana jestm.in.poprzez: prowadzenie wymiany naukowej w zakresie przedmiotów zawodowych, realizację wspólnych projektów dydaktycznych, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych oraz organizowanie i przeprowadzanie praktyk zawodowych (na terenie Hiszpanii i Francji) dla uczniów kierunku technik renowacji elementów architektury.

Wyróżnienia przyznane szkole:

• Certyfikat „Szkoła z Klasą”,

• Certyfikat „Szkoła Zaangażowana Społecznie”,

• Certyfikat „Szkoła Współpracy”,

• Certyfikat „WF z klasą”,

• Certyfikat „Razem mamy siłę – stop dyskryminacji”,

• status słuchaczy Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego,

• Przyjaciel Fundacji „Dr Clown”.