IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego to popularny „Lotnik”, z racji podtrzymywania świetnych tradycji Liceum Lotniczego. Mottem szkoły jest „Tylko u nas szczęśliwe lądowanie”, co w praktyce oznacza  absolwentów dobrze wykształconych i osiągających sukcesy życiowe.

Uczniowie w  „Lotniku” uczą się dwóch języków obcych . Program nauczania pierwszego języka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia, w zakresie rozszerzonym. Uczniowie mogą wybrać jako język wiodący:  angielski lub niemiecki ( w oddziałach medycznym i OPW tylko język angielski jako wiodący). Zajęcia z drugiego języka są realizowane w wymiarze 5 godzin tygodniowo w pierwszych dwóch latach nauki. Jako drugi język, uczniowie mają do wyboru:

Grupy językowe liczą do 15 uczniów, a uczniowie kwalifikowani są do grup na podstawie testu językowego lub zgodnie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty. Daje to możliwość  realizacji zajęć w grupach uwzględniających stopień zaawansowania językowego. 

Proces edukacyjny organizowany jest w oparciu o eksperyment pedagogiczny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy, co umożliwia podniesienie efektywności pracy uczniów. Ocenianie jest punktowe, formy wiedzy i terminy konsultowane są z uczniami na początku każdego okresu. Daje to możliwość uczniom rozplanowania pracy w całym roku szkolnym. Uczniowie mają również wpływ na kształt swojego planu zajęć, ponieważ mają prawo wyboru zajęć i niejednokrotnie nauczycieli prowadzących lekcje.

Kandydaci podczas naboru wybierają między oddziałami akademickimi i medycznymi. W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć 6 oddziałów akademickich, 1 oddział medyczny i 1 oddział przygotowania wojskowego (OPW).

Oddziały AKADEMICKIE:

Uczeń w  okresie rekrutacji do klasy I nie wybiera profilu. W ciągu pierwszych  dwóch lat  nauki realizuje zajęcia z wszystkich przedmiotów, obejmujących podstawę programową. W drugiej klasie wybiera specjalizację przedmiotową i w trzeciej klasie rozpoczyna realizację przedmiotów, którymi jest zainteresowany, w zakresie rozszerzonym.

Specjalizacje tworzone są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Dla uczniów oddziałow akademickich proponujemy następujące specjalizacje:

- politechniczna,

- ekonomiczna,

- farmaceutyczna,

- przyrodnicza,

- prawno-społeczna,

- psychologiczno-pedagogiczna,

- artystyczna.  

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziałów AKADEMICKICH :

Oddział MEDYCZNY:

Podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie realizują treści podstawy programowej z większości przedmiotów w zakresie podstawowym z tą różnicą, że dodatkowo, w klasie trzeciej uczestniczą w obowiązkowych laboratoriach z biologii i chemii na Uniwersytecie Zielonogórskim z wykładowcami akademickimi. Ponadto, uczniowie oddziałów medycznych uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach organizowanych przez szkołę i jej partnerów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i systemu opieki zdrowotnej. Przedmioty rozszerzone – chemia i biologia realizowane są od trzeciej klasy, z wyjątkiem języka angielskiego, którego treści rozszerzone realizują uczniowie od pierwszej klasy.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziału MEDYCZNEGO :

Oddział przygotowania wojskowego - OPW:

W kwestii programu kształcenia, podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie realizują treści podstawy programowej z większości przedmiotów w zakresie podstawowym. Przedmioty rozszerzone - matematyka i geografia realizowane są od trzeciej klasy, z wyjątkiem języka angielskiego, którego treści rozszerzone realizują uczniowie od pierwszej klasy.

Dodatkowo uczniowie oddziału przygotowania wojskowego będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych i teoretycznych na terenie przydzielonej przez MON patronackiej jednostki wojskowe i na terenie szkoły (np. w szkolnej strzelnicy wirtualnej).

Oddział przygotowania wojskowego w Lotniku to nawiązanie do historii i wojskowych tradycji placówki, która powstała 44 lata temu jako filia Liceum Lotniczego w Dęblinie, następnie została przekształcona w samodzielne Liceum Lotnicze, a następnie w 1989 r. w Wojskowe Liceum Ogólnokształcące.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do OPW:

 

Warunki lokalowe i działalność szkoły

Warunki nauki są bardzo dobre, zajęcia są jednozmianowe. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe.  W szkole znajduje się biblioteka, czytelnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, świetlica, stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, nowoczesne boisko sportowe, siłownia, nowoczesna strzelnica wirtualna  oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym oraz metodycznym. W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szkoła organizuje zajęcia o charakterze integracyjnym, dyskoteki, koncerty, imprezy sportowe, warsztaty naukowe, wyjazdy rekreacyjne, wycieczki turystyczne. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, angażując się w przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym  (Szlachetna paczka, Psu na budę,  Pola nadziei,  Dzień dla Życia). W szkole funkcjonuje również klub wolontariatu  i  Szkolny Klub Caritas.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne.

Szkoła posiada certyfikaty „Szkoła z klasą” , „Szkoła przyjazna uczniowi” oraz " Szkoła Pozytywnego Myślenia".

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w olimpiadach na szczeblu okręgu i Polski. Są to m.in. Olimpiada Biologiczna, Geograficzna, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Historyczna, Ekologiczna, Ekonomiczna, Języka Niemieckiego i Francuskiego, Matematyczna i Fizyczna.

 

Bezpieczeństwo w szkole zapewnia:

* monitoring terenu szkoły

* bezpieczne warunki dojazdu do szkoły (duży parking, dobrze usytuowane przystanki MZK, przejście dla pieszych z sygnalizacją)

    Komunikacja miejska -  linie : 7, 8, 14, 19, 20, 25, 26.

 

Ponadto: 

* posiadamy akredytację programu Erasmus +;

* profesjonalnie wyposażoną siłownię:

* oferujemy szeroki zakres  imprez kulturalnych, przedsięwzięć charytatywnych i profilaktycznych oraz wyjazdów naukowych i turystycznych.

Podania do szkoły znajdują się na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl