Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje trzyletni cykl kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli szkołę podstawową (8-letnią).

W klasie pierwszej planujemy utworzenie 1 oddziału dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Proces edukacji opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych przygotowanych dla każdego ucznia na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej, zawierający szczegółowe cele, zadania, metody, środki pracy z uczniem zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami psychofizycznymi. Szkoła zapewnia doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych, stałą opiekę psychologiczną, indywidualizację nauczania, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne.

W ramach rewalidacji uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach specjalistycznych:
-EEG Biofeedback (metoda zwiększania możliwości ludzkiego umysłu poprzez trenowanie fal mózgowych),
-integracja sensoryczna (rozwijanie zdolności do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu),
-logopedia,
-zajęcia korekcyjne (usprawnianie funkcji ruchowych uczniów, korygowanie wad postawy),
-muzykoterapia,
-zajęcia terapii pedagogicznej (rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, sprawności grafomotorycznych),
-uczniowie posiadający skierowanie od lekarza uczęszczają na masaż prowadzony przez wykwalifikowanego masażystę.