Okres nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi 4 lata. Nauka kończy się egzaminem maturalnym uprawniającym absolwenta do dalszego kształcenia na studiach wyższych
w dowolnym kierunku. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć  profilowane, m.in.:   

  1. Liceum Ogólnokształcące z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe, tzw. klasa „wojskowa”
  2. Liceum Ogólnokształcące z dodatkowym przedmiotem psychologii ogólnej i pedagogiki ogólnej , tzw. klasa „pedagogiczno – psychologiczna”
  3. Liceum Ogólnokształcące z dodatkowym przedmiotem wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, tzw. klasa „policyjna”
  4. Liceum Ogólnokształcące z dodatkowymi przedmiotami wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego, tzw. klasa „strażacka”
  5. Liceum Ogólnokształcące z dodatkowym przedmiotem „wybrane zagadnienia pielęgniarstwa”, tzw. klasa „pielęgniarska”.

Klasy wojskowe, policyjne, strażackie kierowane są do uczniów wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Nauka ułatwia staranie się w przyszłości o przyjęcie do armii zawodowej, policji lub straży pożarnej. Pozwala zdobyć wysoką sprawność fizyczną, którą można osiągnąć poprzez regularny trening. W trakcie dodatkowych zajęć edukacyjnych, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczniowie poznają aspekty organizacji pracy wojska, policji, straży pożarnej, podstaw samoobrony, prawa karnego, prawa cywilnego i wykroczeń. Uczniowie przygotowują się do egzaminów sprawnościowych obowiązujących w wymienionych resortach, jak również nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia studiów na uczelniach resortowych. Dodatkowo klasy „mundurowe” uczestniczą w trakcie wakacji w 10-dniowym obozie szkoleniowo – wypoczynkowym, w trakcie którego nabywają praktyki w zakresie specyfiki i wymagań danej służby mundurowej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. klasy pedagogiczno – psychologiczne, w których uczniowie poznają podstawy interesujących ich dziedzin nauk społecznych (psychologii, pedagogiki i socjologii) oraz rozwijają własne umiejętności interpersonalne. Nauka daje przede wszystkim wstępną orientację w zakresie zagadnień, które staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, policealnych, czy uniwersyteckich.

Godne polecenia są również klasy pielęgniarskie, gdzie uczniowie dodatkowo zdobywają wiedzę medyczną, rozbudzają własne zainteresowania oraz przygotowują się do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.