Kształcenie zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywa się w warsztatach szkolnych, a kształcenie w oddziałach wielozawodowe u pracodawców  na podstawie umowy  zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym. Realizacja tej umowy odbywa się w oparciu o Kodeks Pracy.

Praktyki zawodowe w Technikum są organizowane przez szkołę.