Okres nauki w technikum wynosi 5 lat. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które nadają uprawnienia w zakresie objętym daną kwalifikacją. Zdanie egzaminów ze wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie uprawnia do otrzymania tytułu technika. Nauka kończy się egzaminem maturalnym uprawniającym absolwenta do podjęcia dalszego kształcenia na studiach wyższych.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy technika kształcące w następujących zawodach:

1) technik pojazdów samochodowych*,,

2) technik mechatronik*,

3) technik logistyk*,

4) technik ekonomista,

5) technik informatyk,

6) technik hotelarstwa,

7) technik żywienia i usług gastronomicznych,

8) technik robót wykończeniowych w budownictwie

9) technik handlowiec,

10) technik elektryk.

*Oddział przygotowania wojskowego daje możliwość realizowania ujednoliconego programu, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją – będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści tj.: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZRP, a także wstąpienie do terytorialnej lub zawodowej służby wojskowej. Daje to możliwości aplikowania na wyższe uczelnie wojskowe z bonusem w postaci dodatkowych punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Program zawiera wsparcie finansowe  w postaci dotacji celowej  w wysokości 80% kosztów na zakup umundurowania  i wyposażenia szkoleniowego dla uczniów

Mocną stroną Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, jak również panująca atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i życzliwości. Szkoła dynamicznie dostosowuje się do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zajęcia odbywają się na warsztatach w nowoczesnych przebudowanych, rozbudowanych, zmodernizowanych i doposażonych w najnowszej, generacji maszyny, urządzenia, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczniów są przestrzenne, profesjonalne pracownie: remontowe, blacharstwa, spawalnicze, diagnostyki samochodowej, obróbki maszynowej i technik wytwarzania, mechatroniki pomiarowej, CAD, wzorcowej kuchni, (bufecie, sali restauracyjnej), krawieckie, hotelarskie, logistyczno – spedycyjne, budowlane które pozwalają niemal w rzeczywistych warunkach pracy poznawać tajniki wielu zawodów na bardzo wysokim poziomie.