Okres nauki w technikum wynosi 5 lat. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które nadają uprawnienia w zakresie objętym daną kwalifikacją. Zdanie egzaminów ze wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie uprawnia do otrzymania tytułu technika. Nauka kończy się egzaminem maturalnym uprawniającym absolwenta do podjęcia dalszego kształcenia na studiach wyższych.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy technika kształcące w następujących zawodach:

  1. technik pojazdów samochodowych
  2. technik mechatronik
  3. technik logistyk
  4. technik ekonomista
  5. technik informatyk
  6. technik hotelarstwa
  7. technik żywienia i usług gastronomicznych
  8. technik budownictwa

Obecnie na terenie szkoły funkcjonują przebudowane, rozbudowane, zmodernizowane i doposażone w najnowszej, wysokiej generacji maszyny, urządzenia, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny warsztaty na potrzeby kształcenia zawodowego.

            Zajęcia odbywają się w przestrzennych, profesjonalnych pracowniach: remontowej, blacharstwa, spawalniczej, diagnostyki, obróbki maszynowej i technik wytwarzania, mechatroniki pomiarowej, pracowni CAD, profesjonalnie doposażonej kuchni, bufecie, sali restauracyjnej, w pracowniach krawieckich, hotelarskich oraz logistyczno – spedycyjnych.