Warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i skierowanie organu prowadzącego.