W ofercie edukacyjnej znajdują się następujące zawody: Technik mechatronik (przedmioty rozszerzone do wyboru: matematyka lub informatyka lub fizyka), Technik elektryk (przedmioty rozszerzone do wybory matematyka lub informatyka lub fizyka), Technik architektury krajobrazu (przedmioty rozszerzone: biologia lub geografia) oraz Technik robotyk. Kształcenie zawodowe w szkole prowadzone jest w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych. Szkoła posiada upoważnienia do przerowadzania egzaminów zawodowych, w zwiazku z tym uczeń zdaje egzamin zawodowy w szkole bez konieczności udawania się do innego ośrodka. Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyki zawodowej, jak również organizuje staże zagraniczne  dla nazjdolniejszych uczniów w ramach programu Erasmus+.
Zajęcia językowe prowadzone są w grupach językowych z podziałem na stopień zaawansowania.
Szkoła aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na organizację zajęć pozalekcyjnych, rozwijających, staży zawodowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Od września 2016 roku w ofercie znajdą się dodatkowe szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych np. uprawnienia do 1kV, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obsługa programu AutoCad, kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Technik atutomatyk sterowania ruchem kolejowym, itp.
W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która dba o współorganizację imprez szkolnych i ma wpływ na strukturę zajęć pozalekcyjnych oraz działania podejmowane przez szkołę.
Uczniowie szkoły angażują się chętnie w akcje charytatywne.

Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych lub uaktywniają się na rynku pracy. Wśród absolwentów są również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.