Oddział wielozawodowy przeznaczony jest dla pracowników młodocianych, szkoła prowadzi kształcenie ogólne, praktyczna nauka zawodu prowadzona jest przez pracodawców oraz na kursach zawodowych.

W zależności od wyboru zawodu przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania:

1. Młodociani pracownicy- język polski, matematyka, język obcy (II.1), wiedza o społeczeństwie;

2. Elektryk (714103) - język polski, matematyka, język obcy (II.1), informatyka;

3. Mechatronik (742118) - język polski, matematyka, język obcy (II.1), informatyka.

Szkoła ma możliwość kształcenia na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia również w zawodach: elektryk oraz  mechatronik, stąd też również te zawody włączone zostały do oferty kształcenia, zajęcia z zakresu kształcenia branżowego odbywają się w szkolnych pracowniach.
 
W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są warsztaty taneczne i zajęcia z żeglarstwa jachtowego.
 
Od września 2016 roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach projektu systemowego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie lubuskim.
 
W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która dba o współorganizację imprez szkolnych i ma wpływ na strukturę zajęć pozalekcyjnych oraz działania podejmowane przez szkołę.