Wykaz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego w roku szkolnym 2024/2025

Znalezionych dopasowań: 180

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkpolski
ul. Chopina 52
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 721 60 07
e-mail: sekretariat.alms@ajp.edu.pl
strona www: www.alms.ajp.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • do wyboru dwa spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy
 • angielski
 • niemiecki
 • do wyboru dwa spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

W Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie będą łączyć naukę ze sportem:

 • dziewczęta uprawiające piłkę koszykową
 • chłopcy trenujący piłkę nożną

Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania: j. obcy, geografia, biologia, chemia, fizyka.

I Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Puszkina 31
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95) 720-49-64
e-mail: 1lo@edu.gorzow.pl
strona www: 1lo.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia

 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. to najstarsza i mogąca się poszczycić najwyższymi wynikami w nauce oraz współzawodnictwie sportowym szkoła ponadpodstawowa w Gorzowie Wlkp.   Jej uczniowie rokrocznie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych. To szkoła o najwyższych wskaźnikach EWD (Edukacyjna Wartość Dodana, czyli rzeczywisty przyrost wiedzy i umiejętności uczniów podczas nauki w szkole).

 

Prowadzi kształcenie ogólne, a uczniowie od klasy pierwszej mogą realizować trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym, w tym jeden język obcy.

W roku szkolnym 2024/2025 na pierwszoklasistów czekają trzy klasy profilowane:

 • klasa z rozszerzonym językiem polskim oraz historią lub biologią,
 • klasaz rozszerzoną matematyką oraz fizyką,
 • klasa z rozszerzoną biologią oraz chemią.

 

Lekcje języków obcych odbywają się międzyoddziałowych grupach językowych (lektoratowych) o różnym poziomie zaawansowania. Proponujemy naukę języków:

I język obcy:

 • angielski,
 • niemiecki (istnieje możliwość przygotowania do egzaminu DSD II),

II język obcy:

 • angielski,
 • niemiecki
 • hiszpańskiego
 • francuskiego,
 • włoskiego.

Chętni mogą uczęszczać także na zajęcia języka łacińskiego i kultury antycznej oraz koło języka japońskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 wprowadzono w szkole tutoring, czyli metodę nauczania, która  stawia na kreatywność i indywidualizację kształcenia.

Szkoła dysponuje rozbudowaną infrastrukturą. Wszystkie wydarzenia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali sportowej. Do dyspozycji uczniów pozostaje także kompleks boisk sportowych oraz dobrze wyposażona siłownia z sauną. Centralnym miejscem szkoły jest aula, w której odbywają się uroczystości szkolne.

Placówka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

Szkoła posiada również internat, w którym istnieje możliwość zakwaterowania 70 uczniów.

 

 

II Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul.Przemysłowa 22
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 722-84-38, 667659203
e-mail: curie@2lo.gorzow.pl
strona www: 2lo.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
 • informatyka lub fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

W  II LO –  tak  jak  w  każdym  liceum  ogólnokształcącym – obowiązuje czteroletni cykl kształcenia. Dzieląc rok szkolny na trzy części, tzw. trymestry, uzyskano ich 12. Jedenaście pierwszych – każdy liczy po ok. 60 dni nauki, a 12 – kończący  naukę  – krótszy liczący około 20 dni nauki. Uczeń w II LO przez te 60 dni ma taki sam plan lekcji, który zmienia się od następnego trymestru. Zajęcia dydaktyczne w I i II trymestrze odbywają się w godz. 8:00- 14:20 (wtorki 15:10) a w III od 8:00 do 13:30 (wtorki 14:20). W III trymestrze klasy pierwszej na 7 godz. lekcyjnej 10 godz. doradztwa zawodowego.   Przedmioty szkolne realizowane są w formie modułów; ich liczba uzależniona jest od treści programowych i gwarantuje realizację podstawy programowej.

 1. System dydaktyczny Liceum Skłodowskiej zbudowany jest z czterech komponentów:
  • programu podstawowego
  • programu specjalizacji
  • programu przedmiotów uzupełniających (moduły do wyboru)
  • programu przedmiotów dodatkowych
 2. W klasie I uczeń dokonuje wyboru:
  • wiodącego języka obcego (6,5 kursów  = 390 godzin – zakres podstawowy i 5 kursów = 300 godzin – zakres rozszerzony)
   • Język angielski
   • Język niemiecki
  • Drugiego języka obcego (5 kursów = 300 godzin)
   • język angielski
   • język niemiecki
   • język rosyjski
   • język włoski
   • język francuski
   • język hiszpański
 3. W drugim roku nauki każdy uczeń zobowiązany jest dokonać wyboru SPECJALIZACJI (wybrać 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym) zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Szkolna oferta – bogata i różnorodna – podlega modyfikacjom w zależności od uczniowskich preferencji, wybieranego przez młodzież kierunków studiów oraz potrzeb rynku pracy. Oprócz tego uczniowie wybitnie zdolni mają możliwość realizowania indywidualnego toku nauki i zaprojektowania  indywidualnej ścieżki, która wymaga pozytywnej opinii opiekuna naukowego i zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. Program specjalizacji wspiera pasję poznawczą i ambicje naukowe uczniów.
 4. Przedmioty uzupełniające, które nie mają określonej podstawy programowej – dowolnie wybierane przez ucznia – 2 moduły  (w tym 2 okienka na ewentualne powtórzenie kursów  niezaliczonych).   W szkolnej ofercie znalazły się następujące zajęcia:
  • rysunek,
  • fotografika,
  • logika,
  • wiedza o Europie,
  • warsztat naukowy historyka,
  • prace kameralne,
  • ekonomia w praktyce,
  • historia i kultura państw anglojęzycznych,
  • diagnostyka i monitorowanie układów w otaczającym nas świecie,
  • turystyka,
  • laboratorium biologiczne,
  • język angielski w biznesie,
  • oprogramowanie biurowe.
 5. Program przedmiotów dodatkowych:
  • religia/ etyka,
  • wychowanie do życia w rodzinie,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 6. System oceniania
  • tradycyjne stopnie szkolne zastępują punkty,
  • każdemu kursowi przypisano określoną liczbę punktów do zdobycia (najczęściej 100 punktów = 100%)  i określono kategorię zadań, które uczeń musi wykonać. Zadania wypunktowano zależnie od stopnia trudności.  Przykładowa punktacja:
   • 35 pkt à diagnoza - minimatura
   • 20 pkt à za pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności
   • 15 pkt à za prezentację wybranego tematu
   • 10 pkt à za udział w lekcji
   • 10 pkt à ze sprawdzianu znajomości lektur
   • 10 pkt à za pracę klasową
  • Wystawianie ocen trymestralnych.  Pod koniec  trymestru punkty zdobyte na poszczególnych kursach przeliczane są na oceny według przyjętej skali procentowej:
   • 0% - 39%       à niedostateczny
   • 40% - 54%    à dopuszczający
   • 55% - 69%    à dostateczny
   • 70% - 84%    à dobry
   • 85% - 95%    à bardzo dobry
   • 96%- 100%   à celujący

 

W przypadku, gdy uczeń realizuje  w trymestrze kilka kursów jednego przedmiotu ocena trymestralna jest średnią arytmetyczną procentów zdobytych na poszczególnych kursach.

 1. Od roku szkolnego 2021/2022 szkoła uruchamiła  program „CYBER.MIL z klasą” polegający na utworzeniu i prowadzeniu w szkole – w formie innowacji pedagogicznej – grupy 10–15 osobowej o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". Aby zakwalifikować się do programu uczeń powinien deklarować zainteresowania przedmiotami ścisłymi. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa. Nabór do klasy jest dobrowolny. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny   z matematyki, informatyki, fizyki i języka angielskiego, wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz deklaracje zainteresowań problematyką obronności, zagrożeń cyfrowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz kryptograficznych.
 2.   Liceum Skłodowskiej realizuje stałą współpracę z wyższymi uczelniami: w ramach programu „Klasy patronackie” z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Adama Mickiewicza – Wydziałem Biologii, Wojskową Akademią Techniczną oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika  w Toruniu Akademią Wychowania Fizycznego i Akademią Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim.
 3. Osiągamy sukcesy na polu naukowym, artystycznym i sportowym (w rankingu Perspektyw w ciągu ostatnich 7 lat pięciokrotnie zdobywaliśmy 1 miejsce  w województwie). Jesteśmy „Złotą Szkołą”.
 4. Słyniemy z działalności charytatywnej.
 5. W szkole działa jedyny w województwie chór, w którym śpiewa ok. 60 uczniów.

 

III Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Estkowskiego 3
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7202 400
e-mail: zso3@edu.gorzow.pl
strona www: www.3lo.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • włoski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, wos
 • angielski
 • niemiecki
 • włoski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, wos

III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Szafera to placówka, której historia sięga 1989 roku. Szkoła została powołana do istnienia na bazie Podstawowej Szkoły Sportowej nr 17, której uczniowie uprawiający wyczynowo sport i osiągający w nim sukcesy mogli kontynuować naukę w III LO. Szkoła przez wielu mieszkańców kojarzona jest z lokalizacją przy ulicy Warszawskiej. We wrześniu  2019 roku liceum przeniesione zostało do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Estkowskiego 3 i tam ma swoją siedzibę do dzisiaj. 

Z roku na rok III Liceum jako placówka rozrasta się oraz rozwija pod względem dydaktycznym. W roku szkolnym 2024/25 uczniowie w liczbie przekraczającej 600,  uczyć będą się w  19 oddziałach.  Naukę w szkole rozpoczną uczniowie klas pierwszych, którzy dokonają wyboru pomiędzy klasą o profilu medyczno- psychologicznym oraz klasą o profilu turystyczno- ekonomicznym. Ósmoklasiści mają nie tylko szansę wyboru interesujących ich przedmiotów z ciekawej oferty edukacyjnej, mają szansę pobierać naukę w placówce, która na szeroką skalę prowadzi współpracę ze znaczącymi uczelniami wyższymi, które objęły patronaty nad klasami III Liceum. Wśród nich wymienić można Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa, Akademię im. Jakuba z Paradyża czy Instytut Botaniki im. Władysława Szafera- Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dla uczniów klas pierwszych oznaczać to będzie możliwość poznania oferty edukacyjnej uczelni, korzystania z oferty naukowo- dydaktycznej w formie zajęć wyjazdowych czy stacjonarnych przy wykorzystaniu narzędzi do komunikacji na odległość, kontaktu z kadrą naukową i studentami, ale co najistotniejsze rozwoju intelektualnego ukierunkowanego zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

W roku 2024/25 prowadzona jest rekrutacja do klas o profilach:

 • Medyczno-psychologiczny - przygotowujący do studiów na kierunkach medycznych, psychologicznych i przyrodniczych. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: j. angielski, biologia oraz przedmiot do wyboru spośród:  matematyka, chemia, j. polski,  WOS,
 • Profil turystyczno-ekonomiczny- przygotowujący do studiów społecznych, lingwistycznych czy turystyczno- rekreacyjnych. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia oraz przedmiot do wyboru spośród:  matematyka, chemia, j. polski,  WOS,

III Liceum to placówka, w której istotne znaczenie ma rzetelne i skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, który stanowić ma przepustkę do realizacji marzeń na upragnionych kierunkach podczas studiów. Najwyższym priorytetem nie są jednak wyniki, ale komfort psychiczny osiągany dzięki pozytywnej i sprzyjającej uczeniu się atmosferze wytwarzanej przez wspierającą kadrę pedagogiczną. Jesteśmy pewni, że dzięki temu nasi Uczniowie doświadczą fascynacji nauką, a możliwość rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań w sprzyjającej atmosferze stanowić będzie początek sukcesów- dla jednego ucznia być może w olimpiadzie naukowej, a dla innego w postaci pokonania własnych słabości i opanowania umiejętności, które dotychczas sprawiały trudność.

W naszej placówce oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie mają możliwość realizowania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych np. uczestnicząc w kole fotograficznym czy zajęciach dziennikarskich. W szkole podejmowane są inicjatywy podczas, których uczniowie mają okazję zintegrowania się z grupą klasową na terenie szkoły, ale także w trakcie wyjść czy wyjazdów. Nauka nie przebiega jedynie w ławce szkolnej- podczas lekcji wykorzystywane są skuteczne metody ułatwiające naukę oraz nowoczesne technologie. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania, w którym szczególne znaczenie ma przekazywanie informacji zwrotnej polegającej na udzieleniu wskazówek i wsparciu nauczyciela w procesie uczenia.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Kosynierów Gdyńskich 8
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 720-30-60
e-mail: lo4.gorzow@wp.pl
strona www: www.4lo.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: IV Liceum Ogólnokształcące
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos

W roku szkolnym 2024/2025 do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim przyjętych zostanie 90 uczniów, którzy będą uczyć się w 3 klasach pierwszych.

Wszyscy uczniowie od klasy pierwszej realizują na poziomie rozszerzonym wybrany przez siebie język obcy. Wyboru pozostałych przedmiotów rozszerzonych, których nauka rozpoczyna się od klasy drugiej, uczeń dokonuje w drugim okresie klasy pierwszej. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, możliwy będzie wybór dowolnego układu przedmiotów w zależności od zainteresowań ucznia. Uczeń dokonuje wyboru spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, których nauka trwa do końca etapu edukacyjnego.

Szkoła oferuje naukę następujących języków obcych j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski i j. francuski. Nauka dwóch wybranych przez ucznia języków obcych trwa przez cały okres nauki, język na poziomie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo, język na poziomie podstawowym 2 godziny tygodniowo.

Uczniowie uczący się j. niemieckiego na poziome rozszerzonym ( wymiar 5+2 godziny tygodniowo ) realizują program DSD II, przygotowujący do egzaminu językowego, udokumentowanego certyfikatem językowym na poziomie C1, umożliwiającym studia w szkołach wyższych niemieckojęzycznych.

Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Drzymały 36
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 722 50 91
e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • łaciński
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • łaciński
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Zasady rekrutacji do Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wielkopolskim dostępne na stronie internetowej szkoły, pod linkiem: http://www.swtomasz.edu.pl/index.php/zasady-naboru-uczniow-do-liceum

Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 48
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7881910
e-mail: gorzow@teb-edukacja.pl
strona www: www.teb.pl/miasta/gorzow/o-nas

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • angielski
 • niemiecki
 • chemia

TEB Edukacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzi nabór do Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży, do klas o profilu kosmetologicznym oraz kryminalistycznym.

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Czereśniowa 4 e
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (095) 732-03-09
fax: (95)732 - 01 - 82
e-mail: zstio@zstio-gorzow.pl
strona www: www.zstio-gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia lub geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • historia lub wos
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • geografia lub wos
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

W ramach VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi oferujemy klasę spotową w dyscyplinie piłka nożna oraz tzw. "klasy mundurowe" - policyjną, straży granicznej i klasę celno - skarbowa.

Przedmioty do punktowania:

- język polski, matematyka, język obcy do wszystkich oddziałów;

- do klasy sportowej jako drugi przedmiot - najwyższa ocena z przedmiotów: geografia lub biologia;

- do klasy policyjnej jako drugi przedmiot - najwyższa ocena z przedmiotów: historia lub wos;

- do klasy straż graniczna/ celno-skarbowa jako drugi przedmiot - najwyższa ocena z przedmiotów: geografia lub wos.

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Stanisławskiego 2
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 722-44-04
e-mail: zsspo@edu.gorzow.pl,
strona www: www.zsmsgorzow.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia lub geografia
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
VIII Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dunikowskiego 5
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 721-36-24
e-mail: zso16@edu.gorzow.pl
strona www: www.zso16.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

W roku szkolnym 2024/2025  w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Piłsudskiego otwiera się 3 oddział dla absolwentów szkoły podstawowej z rozszerzonym zakresem nauczania  z języka polskiego, języka angielskiego, biologii i historii. We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski natomiast drugi język to niemiecki. Uczniowie mogą złożyć dokumenty do jednego oddziału integracyjnego, jednego ogólnodostępnego i jednego oddziału autystycznego (4 uczniów). Rozszerzona historia pozwola na wzbogacenie zainteresowań przedmiotami humanistycznymi i wybór kierunku stódiów humanistycznych, prawniczych lub związanych z pedagogiką. Biologia na poziomie rozszerxzonym daje możliwość doskonalenia kompetencji przyrodniczych. Wszystkie klasy rwzbogacają umiejętności językowe, a uczniowie biorą udział  w projektach międzynarodowych Erasmus +.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej integracyjnej liceum ogólnokształcącego wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów z niepełnosprawnościami.

         Mocne strony szkoły:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nauczyciele posiadają certyfikat egzaminatora zewnętrznego,
 • innowacyjne programy nauczania w klasach integracyjnych,
 • usunięte bariery architektoniczne,
 •  zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,spotkania z psychologiem szkolnym,
 •  nowoczesna baza techniczna szkoły,
 • nowoczesne sale komputerowe,
 • siłownia,
 • strzelnica,
 • laboratorium chemiczne i fizyczne,
 • sala audiowizualne z mozliwością nagrywania filmów i radioęzeł,
 •  wysoka jakość i szeroki zakres zajęć edukacyjnych, stosowanie różnych metod nauczania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych i tablic multimedialnych,
 •  wspomaganie tradycyjnych metod nauczania szkolną platformą e-learingową,
 •  realizacja projektów unijnych, Erasmus,
 •  opieka stomatologiczna,
 • szerokie możliwości rozwoju własnych zainteresowań:
 • zajęcia sportowe,
 • wolontariat,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych, np. na Cypr, Sycylię, do Turcji, na Kretę,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi kultury województwa lubuskiego,
 • stołówka szkona ze śniadaniami i obiadami.
Technikum Budowlane i Samochodowe nr 1
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Warszawska 48, Okrzei 42
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 667 659 304
fax: 667659304
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl
strona www: www.cezib.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: CKZiU Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik aranżacji wnętrz
 • Technik budownictwa
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik geodeta
 • Technik transportu drogowego
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik elektromobilności
 • Technik pojazdów samochodowych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Lokalizacja i szczegóły inwestycji https://um.gorzow.pl/3-cezib-lider-nowoczesnej-edukacji-zawodowej.html

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstało na bazie trzech zespołów szkół czyli Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. To największe przedsięwzięcie edukacyjne w północnej części województwa lubuskiego jako odpowiedż na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwoju nowoczesnych technologii. Poprzez przebudową istniejących już budynków przy ul. Warszawskiej oraz budowę nowych obiektów, powstały supernowoczesne pracownie, warsztaty samochodowe, hala sportowa oraz powstaje internat.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bardzo dobrych warunków dla rozwoju młodych ludzi w mieście.  W 2025 r. na terenie kampusu zostanie oddany również budynek dedykowany internatowi (każdy pokój ze swoją łazienką).

Zapraszamy na dzień otwarty do kampusu przy ul. Warszawskiej - 20 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 .

 

NOWOŚĆ - TECHNIK Elektromobilności

Technikum Mechaniczne nr 5
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Warszawska 48, Okrzei 42
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 667659304
fax: 667659304
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl
strona www: www.cezib.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: CKZiU Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik mechanik
 • Technik spawalnictwa
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik automatyk
 • Technik technologii drewna
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Lokalizacja i szczegóły inwestycji https://um.gorzow.pl/3-cezib-lider-nowoczesnej-edukacji-zawodowej.html

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstało na bazie trzech zespołów szkół czyli Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. To największe przedsięwzięcie edukacyjne w północnej części województwa lubuskiego jako odpowiedż na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwoju nowoczesnych technologii. Poprzez przebudową istniejących już budynków przy ul. Warszawskiej oraz budowę nowych obiektów, powstały supernowoczesne pracownie, warsztaty samochodowe, hala sportowa oraz powstaje internat.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bardzo dobrych warunków dla rozwoju młodych ludzi w mieście.  W 2025 r. na terenie kampusu zostanie oddany również budynek dedykowany internatowi (każdy pokój ze swoją łazienką).

Zapraszamy na dzień otwarty do kampusu przy ul. Warszawskiej - 20 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 .

Technikum nr 2
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. 30 Stycznia 29
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 722 35 95
fax: 95 722 35 95
e-mail: zsek@edu.gorzow.pl, sekretariat@ekonomik.gorzow.pl
strona www: www.ekonomik.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp.
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik handlowiec
 • Technik rachunkowości
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik reklamy
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Zespół Szkół Ekonomicznych   to szkoła z wieloletnią tradycją. W 78-letniej historii wykształciliśmy blisko 15 tysięcy absolwentów w wielu zawodach ekonomicznych, handlowych i pokrewnych. Obecnie w naszym Technikum nr 2 prowadzimy nabór do klas pierwszych w czterech zawodach:

 • technik ekonomista – jeden oddział,
 • technik rachunkowości – 1/2 oddziału,
 • technik handlowiec – 1/2 oddziału,
 • technik reklamy – jeden oddział.

Zajęcia szkolne prowadzimy w obiektach Zespołu Szkół Ekonomicznych, które znajdują się w centrum miasta i stanowią jeden zwarty kompleks.

Posiadamy, m. in. siedem nowoczesnych pracowni internetowych ze światłowodowym dostępem do internetu 7000 Mbit/a + WiFi, pracownię sprzedaży, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i Multimedialnym Centrum Informacji, boisko wielofunkcyjne, dwie sale gimnastyczne z pełnym zapleczem, siłownię, saunę i kawiarenkę. Uczniowie otrzymują profesjonalne usługi w domenie szkoły od Google i Microsoft (z takich usług korzystają na co dzień pracownicy dużych korporacji).

Dysponujemy również własnym internatem, z internetem 1000 Mbit/a + WiFi, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły, w którym znajduje się 50 miejsc (40 dla dziewcząt, 10 dla chłopców) w 16 pokojach: 2 i 4-osobowych, rozlokowanych na dwóch piętrach oraz stołówkę, świetlicę i pokoje do cichej nauki.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny oraz opieka pielęgniarska w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach przedmiotowych, zespołach sportowych i artystycznych, np.:

 • koło fotograficzne,
 • koło młodego księgowego,
 • szkolne koło ekonomiczne,
 • koło rozwijające uzdolnienia z wychowania fizycznego,
 • koło językowe dla maturzystów,
 • koło PCK
 • koło wolontariatu.

Poza tym dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia w ramach
młodzieżowych miniprzedsiębiorstw przygotowujących do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, biznesu.

Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie zdobywali tytuły finalistów w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo "PRODUKCIK".

Od wielu lat współpracujemy ze szkołami zagranicznymi. Aktualnie uczestniczymy w międzynarodowych projektach edukacyjnych współpracując ze szkołą Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum we Frankfurcie nad Odrą.

Cyklicznie bierzemy udział w projekcie „Lekcja ZUS”, który prowadzony jest wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. oraz projekcie  "Złote Szkoły NBP" prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto współpracujemy z uczelniami wyższymi z Gorzowa Wlkp., Szczecina i Poznania.

Współpracujemy z Akademią Jakuba z Paradyża, Wyższą Szkołą Biznesu, gdzie uczniowie uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach prowadzonym przez pracowników akademickich.

W ramach kształcenia nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w: bankach, urzędach skarbowych, urzędach statystycznych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach gmin, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, agencjach marketingowych i biurach rachunkowych, w których po ukończeniu szkoły często znajdują stałe zatrudnienie.

 Kształcenie praktyczne realizujemy we współpracy z takimi partnerami jak:

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
 • Castorama,
 • ZUS,
 • Urząd Skarbowy,
 • przedsiębiorstwa produkcyjno–usługowe z terenu miasta i okolic Gorzowa Wlkp.,
 • biura rachunkowe.

Obecnie Szkoła na podstawie złożonego wniosku uzyskała numer OID, dzięki czemu stała się częścią sieci Erasmus+. W związku z powyższym szkolny Zespół ds. projektu w 2023 r.
i 2024 roku złożył wnioski o dofinansowanie praktyk zagranicznych. Po otrzymaniu wsparcia, w ramach dwóch mobilności uczniowie Ekonomika będą mogli realizować praktyki u pracodawców za granicą.

Szkoła brała udział w wielu projektach, między innymi w projekcie Zawodowcy w Gorzowie  współfinansowanym  z Europejskiego  Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi priorytetowej  8. Nowoczesna  edukacja, Działania 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Z myślą o wspieraniu młodzieży w podejmowaniu decyzji zawodowych, realizujemy  indywidualne doradztwo zawodowe, wspomagające rozwój każdego ucznia.

Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem startują w olimpiadach, turniejach oraz konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i sportowych. Dotychczas zdobyli m.in. 21 tytułów finalisty i 4 tytuły laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 25 tytuły finalisty i 3 tytuły laureata Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich oraz tytuły laureatów i finalistów wielu innych olimpiad, konkursów i turniejów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i sportowych. Kilkudziesięciu absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych zdobyło prestiżowy certyfikat Young Enterprise International Examination University of Cambridge. 

Wielu uczniów realizuje w naszej szkole swoje zainteresowania sportowe, artystyczne, teatralno-wokalne, plastyczne, fotograficzne, co potwierdzają sukcesy w rywalizacji sportowej w ramach Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży, nagrody w konkursach wokalnych czy teatralnych.

Działalność wolontariatu szkolnego uwrażliwia naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka, uczy empatii oraz podejmowania działań na rzecz potrzebujących.

Kreatywności, współpracy w grupie i odpowiedzialności uczniowie Ekonomika uczą się poprzez aktywność w  Samorządzie Uczniowskim.

Wyniki naszych uczniów w nauce, zdobywane przez nich kwalifikacje i umiejętności nie tylko otwierają drogę do kontynuowania nauki na różnych uczelniach i rozpoczynania kariery zawodowej, ale są również dostrzegane i bardzo wysoko oceniane przez instytucje współpracujące z oświatą.

Zespół Szkół Ekonomicznych za prowadzoną działalność w ostatnich latach został uhonorowany  wieloma certyfikatami i medalami, m.in.: certyfikatem jakości Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła z Klasą, Szkoła Bez Przemocy, Szkoła Dobroczynności, Szkoła Jako Przyjaciel, Szkoła Liderów, Strona Internetowa Przyjazna Młodzieży, medalem za zasługi dla LOK, medalem Pamiątkowym z okazji 90-lecia PCK, odznaką Honorową PCK III stopnia. Ponadto za osiągnięcia sportowe i strzeleckie otrzymał wiele medali, pucharów, dyplomów uznania, nagród pieniężnych i rzeczowych.

W corocznym Rankingu Perspektyw ZSEk plasuje się w  ścisłej czołówce Techników w województwie lubuskim.

 

Opis zawodów kształconych w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego

Technik ekonomista  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu;
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Potrafi również posługiwać się nowoczesną technologią oraz korzystać z użytkowych programów kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych, zarządzania magazynem.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Na zawód technika ekonomisty składają się dwie kwalifikacje:

 1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
 2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości uzyska zawód technika rachunkowości.

Technik rachunkowości  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.

Potrafi również posługiwać się nowoczesną technologią oraz korzystać z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem, tak niezbędnych umiejętności we współczesnym świecie.

Zawód technika rachunkowości stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy, przede wszystkim w sferze szeroko rozumianej księgowości. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają również utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Na zawód technika rachunkowości składają się dwie kwalifikacje:

 1. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 2. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej uzyska zawód technika ekonomisty.

Technik handlowiec  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów;
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych;
 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

 

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • kierownik działu handlowego,
 • zastępca kierownika działu handlowego,
 • merchandiser,
 • referent/asystent ds. zaopatrzenia,
 • referent/asystent ds. sprzedaży,
 • referent/asystent ds. obsługi klienta,
 • kupiec,
 • akwizytor,
 • specjalista ds. zaopatrzenia,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • specjalista ds. obsługi klienta.

Na zawód technika handlowca składają się dwie kwalifikacje:

 1. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,
 2. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

 

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik handlowiec i technik księgarstwa dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent szkoły kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Technik reklamy  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania elementów strategii reklamowej;
 • przygotowania elementów kreacji reklamowej;
 • produkcji reklamy;
 • planowania kampanii reklamowej;
 • organizowania sprzedaży reklamowej;
 • realizowania kampanii reklamowej;
 • badania przekazu reklamowego.

Technik reklamy ma możliwość podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach scenariuszowych,
 • studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych,
 • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Na zawód technika reklamy składają się dwie kwalifikacje:

 1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Zarówno technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec i technik reklamy biorą udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych w zarządzaniu i planowaniu, organizowaniu pracy małych zespołów i motywowaniu pracowników.

Absolwenci naszej szkoły mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w różnorodnych firmach i instytucjach zarówno prywatnych jak również publicznych na stanowiskach administracyjno-biurowych (księgowość, kadry, płace, sekretariat, kasa), na stanowiskach handlowo-usługowych (zaopatrzenie, sprzedaż, fakturowanie, reklama).

Zdecydowana większość absolwentów Technikum nr 2 podejmuje i z powodzeniem kończy studia wyższe na różnych kierunkach.

 

Technikum nr 3
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Okólna 35
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 722-52-42
e-mail: zsg@edu.gorzow.pl
strona www: www.gastronomik.gorzow.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Gastronomicznych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik organizacji turystyki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum nr 4
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 64 c
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7280892
fax: 95 7280892
e-mail: zsod@edu.gorzow.pl
strona www: www.odziezowka.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Odzieżowych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • informatyka lub plastyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik stylista
 • Technik usług fryzjerskich
 • informatyka lub plastyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego, to szkoła z tradycją i wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu młodego pokolenia do zawodu. Aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach programu Erasmus plus, w celu organizowania staży dla uczniów w zagranicznych firmach np. w Hiszpanii i we Włoszech. Obecnie w szkole można kształcić się na poziomie Technikum w następujących branżach:

TECHNIK STYLISTA

Kwalifikacje w zawodzie:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.15. Stylizacja ubioru  i kreacja wizerunku.

Technik stylista to nowy wymiar zawodu, który wymaga odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych. Rozwój kosmetyki, kosmetologii, medycyny estetycznej   w ostatnich latach oraz zmiana stylu życia otworzyły duże perspektywy oraz stworzyły zapotrzebowanie na stylistów. We współczesnym świecie o wyglądzie zewnętrznym człowieka, który ułatwia funkcjonowanie w sferze życia prywatnego i zawodowego, decyduje nie tylko twarz, ale także jego ubiór, styl i sposób zachowania. Właściwy wygląd zewnętrzny to taki, który niezależnie od wieku i warunków fizycznych podkreśla atuty urody i osobowości, a tuszuje mankamenty. Można to uzyskać m.in. poprzez dobór właściwej do typu urody kolorystyki, oraz odpowiednich fasonów ubiorów do rodzaju sylwetki. Stylizacja to dziedzina związana z modelowaniem i kreowaniem całej sylwetki, to p ołączenie elementów projektowania i wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych z elementami projektowania i doboru fryzury oraz makijażu. Kierunek  daje możliwość uzyskania kompleksowego wykształcenia odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.

Według ekspertów wygląd stanowi o sukcesie w życiu osobistym i zawodowym dlatego technik stylista to zawód przyszłości.

  Absolwent , posiadając tytuł Technik Stylista, może znaleźć zatrudnienie jako:

    • specjalista w zakresie pracy z indywidualnym klientem – dobór kolorystyczny  i  stylistyczny stroju, fryzury i makijażu,

    • specjalista w zakresie pracy z indywidualnym klientem – personal shopping (dobór kolorystyczny i stylistyczny stroju),

    • specjalista w zakresie dres code - stylizacja biznesowa dla firm,

    • stylista wizerunku w magazynach mody,

    • prop stylist - stylizacja rekwizytów na planie zdjęciowym, współpraca z fotografem,

    • projektant tkanin,

    • dziennikarz mody,

    • projektant mody - konstruktor odzieży,

    • specjalista ds. wizerunku w agencjach modelek, telewizji, teatrze, public relations,

    • osobisty stylista wizerunku,

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich w procesie kształcenia przygotowany zostanie do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:
a) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
b) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
c) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
d) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
e) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
f) wykonywania zmiany koloru włosów,
g) wykonywania stylizacji fryzur;
2) w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:
a) projektowania fryzur,
b) dokumentowania fryzur,
c) wykonywania fryzur na podstawie projektów.

W procesie kształcenia uczeń będzie przygotowywany również do wykonywania usług tj.:

 • zabiegi pielęgnacyjne włosów,
 • zabiegi chemiczne włosów,
 • strzyżenie włosów,
 • stylizacja fryzur,
 • projekty fryzur,
 • doradztwo klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzury,
 • prowadzenie rozliczenia z klientami,
 • keratynowe prostowanie włosów,
 • przedłużanie włosów.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik fotografii i multimediów w procesie kształcenia przygotowany zostanie do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
a) przygotowania planu zdjęciowego,
b) rejestrowania obrazu,
c) obróbki i publikowania obrazu;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
b) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

W procesie kształcenia uczeń będzie przygotowywany również do wykonywania:

 • korekty zdjęć i montażu fotograficznego,
 • posługiwania się sprzętem fotograficznym,
 • przetwarzania informacji obrazowej metodami elektronicznymi,
 • rejestracji i przygotowania materiałów cyfrowych,
 • wykonywania projektów multimedialnych,
 • projektowania i realizacji witryn www,
 • tworzenie prezentacji multimedialnych.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w procesie kształcenia przygotowany zostanie do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
a) drukowania cyfrowego,
b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej, d) drukowania i obróbki druków 3D.

W procesie kształcenia uczeń będzie przygotowywany również do wykonywania zadań:

 • w pracowniach poligraficznych, procesów przygotowawczych, komputerowych technik multimedialnych i drukowania cyfrowego,
 • przygotowywania materiałów do drukowania,
 • obsługi różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego,
 • wykonywania za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych.
 • wykonywania i publikowania internetowych projektów multimedialnych w tym bannery, buttony oraz strony internetowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacje w zawodzie:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kurs z zakresu przemysłu mody obejmujący praktyczną wiedzę z zakresu modelowania i ilustrowania odzieży.

Technikum nr 6
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Czereśniowa 4 e
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (095) 732-03-09
fax: (95)732 - 01 - 82
e-mail: zstio@zstio-gorzow.pl
strona www: www.zstio-gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ochrony środowiska
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, geografia
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik analityk
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, geografia

Zespół  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., to szkoła z bardzo bogatą ponad 70 -letnią tradycją a jego integralną częścią jest Technikum nr 6 oraz VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi.  To prężnie działająca szkoła, która oferuje swoim uczniom syntezę tradycji i nowoczesności oraz twórcze myślenie.  
W ramach Technikum nr 6 kształcimy w następujących zawodach: technik informatyk, technik analityk oraz technik ochrony środowiska.

Od roku szkolnego 2020/21 prowadzimy nabór do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) - klasa technik informatyk "wojskowy", a od roku szkolnego 2023/2024 także w zawodzie technik analityk. W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzyć OPW w zawodzie technik informatyk oraz technik analityk.

Chętnie współpracujemy z wieloma instytucjami m.in. z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie czy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. , oraz liczną grupą pracodawców m.in. GOBIT, Nadleśnictwo Kłodawa, DOMO Enginering Plastics Poland sp. z o.o., DIGITECH, Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gorzowie Wlkp. czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.  

Wspólną myślą Dyrekcji i Grona Pedagogicznego jest stworzenie takiej placówki, w której młodzież zetknie się nie tylko z rzetelną wiedzą, wysokim poziomem nauczania,  a także z przyjemną atmosferą i otwartością na nowe, także pozanaukowe pomysły.

Uczniowie ZSTiO mają do swojej dyspozycji: halę sportową, bibliotekę, Internat, nowoczesne laboratoria informatyczne i chemiczne, sale lekcyjne nowocześnie wyposażone , kompleks boisk sportowych z wielofunkcyjnym boiskiem Orlik 2012 oraz siłownię i laserową strzelnicę. Na naszym terenie działają drużyny sportowe dla dziewcząt i chłopców, szkolne koło PCK i Honorowych Dawców Krwi.

Wśród obecnych uczniów mamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz  Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Nasi uczniowie w ramach kształcenia nabywają liczne kompetencje m.in. dbamy o ich kreatywność, elastyczność, komunikatywność czy myślenie analityczne. Motywujemy ich do rozwoju, zaangażowania, profesjonalizmu i etycznych postaw. Staramy się wyzwolić w uczniach wytrwałości i konsekwencji, asertywności, odporności na stres oraz brania odpowiedzialności za własne działania.

 

 

Technikum nr 7
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 33
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 957223639
fax: 957225941
e-mail: sekretariat@elektryk.gorzow.pl
strona www: www.elektryk.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Elektrycznych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik elektronik
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik automatyk
 • Technik robotyk
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

ELEKTRYK – SZKOŁA Z ISKRĄ!!!

Technikum nr 7 przy Zespole Szkół Elektrycznych im. mjra Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim to szkoła z wieloletnią tradycją, należąca do najstarszych i najbardziej cenionych placówek oświatowych w mieście i regionie. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportową znajdującą się w budynkach szkolnych przy ul. Dąbrowskiego 33 i przy ul. Grobla 9
oraz Grobla 68.

Zdobyliśmy akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, dzięki czemu jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów. Jesteśmy dumni z przyznanych certyfikatów pn. : ,,Lider nowych technologii”, „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, „Wiarygodna Szkoła”, ,,Szkoła łowców talentów” oraz certyfikatu „Fundacji rozwoju talentów”.

Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów maturalnych oraz zawodowych. Młodzież bierze aktywny udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajmując czołowe miejsca w kraju. Zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych, dzięki którym doposażyliśmy pracownie
i laboratoria naszej szkoły w najnowszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych pracowniach:

 • informatycznych,
 • dedykowanych programowaniu,
 • teleinformatycznych,
 • elektrycznych (maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych, podstaw elektrotechniki),
 • elektronicznych,
 • mechatronicznych (sterowników, sensoryki, elektropneumatyki, hydropneumatyki, elektro hydrauliki itp.),
 • odnawialnych źródeł energii,
 • automatyki przemysłowej.

Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania w trakcie nauki dodatkowych kwalifikacji  np.:  1 kV, Akademia CISCO, Akademia ORACLE, ECCC,  Certyfikat instalatora inteligantnych instalacji w budynkach, itp. Organizujemy praktyki zawodowe w zakładach pracy i firmach usługowych nie tylko w Gorzowie i regionie, ale także poza granicami kraju np.  Actemium GmbH w Niemczech.  Naszymi partnerami są firmy: PGE Energia Ciepła S.A., Actemium GmbH, TPV Displays Polska, Farecia, Enea oraz wyższe uczelnie: Politechnika Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Poznańska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.  

W gorzowskim „Elektryku” uczniowie mogą także rozwijać swoje pasje i zdobywać dodatkowe umiejętności w szkolnych kołach zainteresowań m.in.: z zakresu programowania, kółka gier komputerowych, obsługi dronów, ale także sportowych i artystycznych.  

Wielką popularnością wśród społeczności szkolnej cieszy się zespół muzyczny „Pod Napięciem”,a wychowankowie szkolnych kół sportowych zdobywają medale w zawodach szczebla miejskiego, regionalnego i krajowego(min. II miejsce w Mistrzostwach Polski U15 w zapasach, III miejsce w Mistrzostwach Polski Full Contact Juniorów i Seniorów, I miejsce w Mistrzostwach Gorzowa w koszkówce idt). Zdobywanym sukcesom sprzyja baza sportowa składająca się z dwóch pełnowymiarowych sal gimnastycznych, jednej suplementarnej sali gimnastycznej, dwóch siłowni i zewnętrznego wielofunkcyjnego boiska szkolnego. 

Animatorem wielu wydarzeń z życia naszej społeczności szkolnej jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, który może pochwalić się swoimi działaniami w zakresie imprez szkolnych, w tym charytatywnych we współpracy z PCK, Hospicjum św. Kamila, OTOZ Animals, ale także międzyszkolnych na terenie Gorzowa. To Samorząd organizuje modne wśród młodzieży turnieje e-sportowe i odpowiada za komunikatory szkolne, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok).  

Wszystkie obiekty szkolne są całodobowo monitorowane, co wydatnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w naszej placówce. W „Elektryku” uczniowie mogą skorzystać z opieki psychologiczno-pedagogicznej (psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego) oraz szkolnej pielęgniarki. 

Dla uczniów spoza Gorzowa szkoła zapewnia miejsca w swoim internacie „AMICUS”.

Absolwenci szkół podstawowych, dołączcie do nas, podejmując naukę w zawodach:

 • technik elektryk
 • technik mechatronik
 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik programista
 • technik automatyk
 • technik robotyk

 

CJeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę naszej szkoły http://zsegw.pl/ lub odwiedź nas w realu!

J

Technikum nr 9
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Poznańska 23
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 957239524
e-mail: zsog@edu.gorzow.pl
strona www: zsogorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ogrodniczych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik weterynarii
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik turystyki na obszarach wiejskich
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Zespół Szkół Ogrodniczych to szkoła z ponad 70-letnią tradycją. Od 1 stycznia 2024 r. organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obiekt szkolny położony jest w południowej części miasta. Budynki szkolne to przepiękna stara willa z zabudowaniami oraz otaczający ją park. Szkoła kształci w zawodach rolniczych: technik weterynarii oraz technika architektury krajobrazu.  W roku szkolnym 2024 - 25 otwieramy nowy kierunek kształcenia - technik turystyki na obszarach wiejskich. Szkoła posiada swój internat położony na terenie szkolnym. Internacie zamieszkuje 46 uczniów w pokojach dwuosobowych. Zapewniamy również całodobowe wyżywienie (własna kuchnia).

Technikum TEB EDUKACJI
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 48
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 957881910
e-mail: gorzow@teb-edukacja.pl
strona www: technikum.pl/miasta/gorzow-wlkp/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • informatyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik fotografii i multimediów
 • informatyka
 • język angielski
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik programista
 • informatyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik reklamy
 • informatyka
 • język angielski

Rekrutacja 2024/25

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby we wrześniu rozpocząć naukę w TEB Technikum.

Już teraz możesz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły (możesz wybrać wersję papierową lub online), a później uzupełnić pozostałe dokumenty.

Złóż podanie onlinehttps://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Technikum Usług Fryzjerskich WZDZ
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 95
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 780 094 674
e-mail: zswzdz@gmail.com
strona www: https://zdz.gorzow.pl/szkoly/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik usług fryzjerskich
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia

Nauka w Technikum Fryzjerskim jest bezpłatna i trwa 5 lat, kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich: FRK.01 i FRK.03. Egzamin jest bezpłatny, odbywa się w szkole, a przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Pracownie są bardzo bogato wyposażone w najnowszy sprzęt fryzjerski. Uczeń na zajęcia praktyczne przynosi tylko zestaw swoich grzebieni i nożyczek.  Szkoła współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej, domami seniora oraz domami pomocy społecznej. Od lat przychodzą do nas stali klienci na darmowe strzyżenia.

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Warszawska 48, Okrzei 42
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 667 659 304
fax: 667659304
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl
strona www: www.cezib.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: CKZiU Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Lokalizacja i szczegóły inwestycji https://um.gorzow.pl/3-cezib-lider-nowoczesnej-edukacji-zawodowej.html

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstało na bazie trzech zespołów szkół czyli Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. To największe przedsięwzięcie edukacyjne w północnej części województwa lubuskiego jako odpowiedż na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwoju nowoczesnych technologii. Poprzez przebudową istniejących już budynków przy ul. Warszawskiej oraz budowę nowych obiektów, powstały supernowoczesne pracownie, warsztaty samochodowe, hala sportowa oraz powstaje internat.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bardzo dobrych warunków dla rozwoju młodych ludzi w mieście.  W 2025 r. na terenie kampusu zostanie oddany również budynek dedykowany internatowi (każdy pokój ze swoją łazienką).

Zapraszamy na dzień otwarty do kampusu przy ul. Warszawskiej - 20 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 .

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Okólna 35
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 722-52-42
e-mail: zsg@edu.gorzow.pl
strona www: www.gastronomik.gorzow.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Gastronomicznych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Kucharz
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Cukiernik
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 64 c
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7280892
fax: 95 7280892
e-mail: zsod@edu.gorzow.pl
strona www: www.odziezowka.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Odzieżowych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • Fryzjer
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego, to szkoła z tradycją i wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu młodego pokolenia do zawodu. Aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach programu Erasmus plus, w celu organizowania staży dla uczniów w zagranicznych firmach. Obecnie w szkole można kształcić się na poziomie Branżowej Szkoły 1 stopnia w następujących branżach:

FRYZJER

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie fryzjer zostanie przygotowany do wykonywania poniższych zadań zawodowych:

1) prowadzenie konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;

2) doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;

3) wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy;

4) wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;

5) wykonywanie strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;

6) wykonywanie zmiany koloru włosów;

7) wykonywanie stylizacji fryzur.

Uczeń zdobywa jedną kwalifikację. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy. Istnieje możliwość odbywania praktyk na terenie szkoły.

 

KLASY WIELOBRANŻOWE

Kształcenie odbywa się w zawodach:  sprzedawca, drukarz, tapicer, krawiec, kucharz, blacharz samochodowy, piekarz, cukiernik, lakiernik, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, dekarz i wiele innych zawodów.

Uczeń zdobywa w każdym zawodzie po jednej kwalifikacji odpowiedniej do specyfiki zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Warszawska 48, Okrzei 42
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 667 659 304
fax: 667659304
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl,
strona www: www.cezib.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: CKZiU Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Magazynier - logistyk
 • Operator obrabiarek skrawających
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Lokalizacja i szczegóły inwestycji https://um.gorzow.pl/3-cezib-lider-nowoczesnej-edukacji-zawodowej.html

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstało na bazie trzech zespołów szkół czyli Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. To największe przedsięwzięcie edukacyjne w północnej części województwa lubuskiego jako odpowiedż na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwoju nowoczesnych technologii. Poprzez przebudową istniejących już budynków przy ul. Warszawskiej oraz budowę nowych obiektów, powstały supernowoczesne pracownie, warsztaty samochodowe, hala sportowa oraz powstaje internat.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bardzo dobrych warunków dla rozwoju młodych ludzi w mieście.  W 2025 r. na terenie kampusu zostanie oddany również budynek dedykowany internatowi (każdy pokój ze swoją łazienką).

Zapraszamy na dzień otwarty do kampusu przy ul. Warszawskiej - 20 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 .

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 33
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 722-36-39
fax: (95) 722-59-41
e-mail: sekretariat@elektryk.gorzow.pl
strona www: www.elektryk.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Elektrycznych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Elektronik
 • Elektryk
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • Automatyk
 • Mechatronik
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • technika

 

ELEKTRYK – SZKOŁA Z ISKRĄ!!!

 

Branżowa Szkoła I Stopnia przy Zespole Szkół Elektrycznych im. mjra Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim to szkoła z wieloletnią tradycją, należąca do najstarszych i najbardziej cenionych placówek oświatowych w mieście i regionie. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportową znajdującą się w budynkach szkolnych przy ul. Dąbrowskiego 33 i przy ul. Grobla 9 oraz Grobla 68.

Absolwenci szkół podstawowych w naszych murach mogą zdobyć następujące zawody:

 • elektryk
 • elektronik
 • automatyk
 • mechatronik
 • elektromechanik
 • monter sieci i urządzeń teleinformatycznych

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w szkole oraz fabryce TPV Displays Polska. Rozwijają i realizują swoje pasje, biorąc udział w konkursach z zawodu oraz turniejach sportowych, zajmując czołowe miejsca w mieście, regionie i kraju.

Absolwenci szkoły branżowej zdobywają niezbędne na rynku pracy umiejętności, które otwierają im drzwi do kariery i pozwalają stać się częścią dynamicznych i innowacyjnych gałęzi przemysłu.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę naszej szkoły http://zsegw.pl/ lub odwiedź nas w realu!

J

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 14
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Mościckiego 3
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7 835 281
e-mail: zss14@edu.gorzow.pl,
strona www: www.zs14.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 14
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Pracownik pomocniczy fryzjera
 • orzeczenie PPP
 • angielski
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • orzeczenie PPP
 • angielski
 • Kucharz
 • orzeczenie PPP
 • angielski
 • Pracownik pomocniczy mechanika
 • orzeczenie PPP

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Ambasadorów Praw Człowieka Nr 14 funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Gorzowie
Wielkopolskim.

W roku szkolnym 2024/2025 szkoła planuje utworzenie oddziału dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem w zawodzie kucharz.

Branżowa Szkoła I Stopnia WZDZ
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 95
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 780 094 674
e-mail: zswzdz@gmail.com
strona www: https://zdz.gorzow.pl/szkoly/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Fryzjer
 • Kamieniarz
 • Ślusarz
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ jest bezpłatna i trwa 3 lata. W roku szkolnym 2024/2025 planowany jest nabór do klasy kształcącej w zawodzie fryzjer oraz kamieniarz i ślusarz.

Kształcenie w zawodzie fryzjer odbywa się w szkole pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Pracownie są bardzo bogato wyposażone w najnowszy sprzęt fryzjerski. Uczeń na zajęcia praktyczne przynosi tylko zestaw swoich grzebieni i nożyczek.

W ramach kształcenia w zawodzie kamieniarz oferujemy:

 • Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych
 • Wykonywanie obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich.

Oferujemy:

 • Szkolenia prowadzone przez profesorów akademickich z tematyki kamienia naturalnego i minerałów
 • Zajęcia profilaktyczne w nowoczesnych zakładach z bogatym parkiem maszynowym
 • Nowoczesne techniki obróbki i formowania kamienia (maszyny CNC)
 • Technika cięcia strumieniem wody (WATERJET)
 • Obróbka nowych technologicznie materiałów (spieki ceramiczne, kwarcogranity)

Partnerzy: Steinform Produktion, Centrum Kamienia, Stowarzyszenie Kamieniarzy

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia  w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Warszawska 18
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7320 098, kom. 504 488 821
e-mail: sekretariat@plspgorzow.edu.pl
strona www: www. plspgorzow.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (szkoła plastyczna)
 • angielski
 • niemiecki
 • plastyk

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim jest szkołą publiczną dla absolwentów szkół podstawowych. Nauka w szkole trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz dyplomowym. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła kształci w specjalności techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie graficzne. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu praktycznego, który obejmuje: wykonanie ćwiczenia z  rysunku, ćwiczenia z malarstwa, ćwiczenia z kompozycji przestrzennej oraz egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.  

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dunikowskiego 5
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7228466
e-mail: zks@edu.gorzow.pl
strona www: zks1.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 obejmująca odziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzi w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1.

Celem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest:
1) wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym;

2) tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesów rozwoju;
3) zapewnienie uczniom wykształcenia poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji procesu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także poprzez możliwość korzystania z opieki pedagogiczno – psychologicznej, logopedycznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej;
4) przygotowanie uczniów do samodzielnego życia, w tym do samodzielnego lub grupowego mieszkania (również w mieszkalnictwie wspomaganym lub chronionym);
5) poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych;
6) doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem;
7) przygotowanie do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektownego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych;
8) maksymalna integracja z innymi członkami społeczności lokalnej;
9) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz znajomości kultury narodowej.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Dane teleadresowe szkoły
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Mościckiego 3
powiat: miasto Gorzów Wielkopolski
telefon: 95 7 835 281
e-mail: zss14@edu.gorzow.pl
strona www: zs14.gorzow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 14
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim. Szkoła przysposabia do pracy na wielu stanowiskach.

Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie nad Odrą
Dane teleadresowe szkoły
66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 95 727 77 00
fax: 95 727 77 02
e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com
strona www: www.liceum-kostrzyn.com

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • matematyka

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą kształci młodzież od 55 lat. Liczne sukcesy edukacyjne, artystyczne i sportowe uczniowie naszego liceum ogólnokształcącego łączą z działalnością charytatywną  - Szkolny Klub Wolontariatu organizuje rożne formy pomocy potrzebującym: zbiórki żywności, środków materialnych, odzieży, akcje krwiodawstwa, festyny i kiermasze. Na rzecz społeczności uczniowskiej i mieszkańców Kostrzyna nad Odrą aktywnie działają harcerze szkolnej drużyny wędrowniczej „Polonium”. W ramach umowy patronackiej nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, ICT Poland, LMI Polska, Schloss Trebnitz i Gimazjum w Neuenhagen. Każdego roku najlepszy uczeń kostrzyńskiego liceum ogólnokształcącego z rąk lubuskiego wojewody i kuratora oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

   Prowadzimy kształcenie ogólne, a uczniowie od klasy pierwszej mogą realizować dwa lub trzy przedmioty
w zakresie rozszerzonym.

W roku szkolnym 2024/2025 na pierwszoklasistów czekają trzy klasy liceum ogólnokształcącego:

•    klasa o profilu humanistycznym z rozszerzonym językiem polskim oraz historią i wiedzą o społeczeństwie
•    klasa o profilu językowym z rozszerzoną geografią i językiem angielskim
•    klasa  o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką. 

Lekcje języków obcych w zakresie podstawowym odbywają się w grupach językowych o różnym poziomie zaawansowania. Proponujemy naukę języków:

•    angielskiego,

•    niemieckiego.

   Nasza szkoła dysponuje rozbudowaną infrastrukturą, zajęcia szkolne prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, pracowni chemicznej, biologicznej, fizycznej i informatycznej oraz w bibliotece, czytelni i nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej. W całej szkole posiadamy internet światłowodowy i sieć Wi-Fi, do dyspozycji uczniów jest  stołówka i gabinet pierwszej pomocy medycznej. Atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na nowoczesnych boiskach sportowych oraz w dobrze wyposażonej siłowni i sali fitness. Centralnym miejscem szkoły jest rotunda, w której odbywają się liczne imprezy szkolne.
Placówka nasza została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

   Jeśli lubisz przedmioty ogólnokształcące, interesujesz się tym,  jak funkcjonuje otaczający nas świat, pasjonuje Cię nauka języków, lubisz historię, geografię, z ciekawością czytasz książki, masz talent literacki a może jesteś uzdolniony artystycznie i przede wszystkim chcesz solidne przygotować się do egzaminu maturalnego oraz studiów wyższych – nasza szkoła ze wszystkimi profilami nauczania czeka właśnie na Ciebie!

Technikum w Kamieniu Małym
Dane teleadresowe szkoły
66-460 Witnica
Kamień Mały 89
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 95 7515826
e-mail: sekretariat@zsrkm.pl
strona www: www.zsrkm.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik weterynarii
 • chemia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym jest placówką oświatową prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach rolniczych.

Szkoła posiada 60-letnią tradycję. Oferowane przez placówkę kierunki kształcenia związane
są z rolnictwem, nasi absolwenci zdobywają kwalifikacje umożliwiające korzystanie z bogatej oferty dopłat, programów i kredytów unijnych przeznaczonych dla sektora rolniczego.

Młodzieży proponujemy naukę w Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w następujących zawodach:

- technik architektury krajobrazu (kwalifikacja OGR.03 Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz kwalifikacja OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu)

- technik rolnik (kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej oraz kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej),

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.10 Montaż
i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kwalifikacja ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej),

- technik weterynarii (kwalifikacja ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz kwalifikacja ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych),

- technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HTG.02 Przygotowanie i wydawanie dań oraz kwalifikacja HTG.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)

Szkoła jest również Centrum Kształcenia Ustawicznego, prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- w kwalifikacjach ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik),

- w kwalifikacjach ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)

Na terenie placówki znajduje się ośrodek egzaminacyjny przeprowadzający egzaminy zawodowe
dla wszystkich zawodów kształconych w szkole.

Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym uzyskują wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

             Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i z realizowanych
na terenie placówki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, szkoła cały czas się modernizuje, wzbogacając bazę kształcenia o nowoczesne boisko wielofunkcyjne, wiaty i garaże przeznaczone na pojazdy i maszyny rolnicze (kombajn, ciągniki) oraz środki dydaktyczne niezbędne do kształcenia zawodowego i ogólnego. Rozbudowany park maszynowy ułatwił również organizację prac polowych na terenie gospodarstwa szkolnego.

            Szkoła w Kamieniu Małym prężnie się rozwija od wielu lat. Efekty wytężonej pracy są widoczne w każdym miejscu. Nowoczesne pracownie, maszyny i pojazdy rolnicze, zmodernizowany internat, to tylko namiastka, tego co ma do zaoferowania Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

            Nasza szkoła to nie tylko ciągle doposażana baza dydaktyczna, to również nauczyciele i pracownicy, którzy tworzą odpowiednie warunki do rozwoju naszych uczniów, którzy czują się u nas bezpieczni i mają świadomość, że mogą realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach przygotowujących do udziału w olimpiadach i konkursach zawodowych.

            Szkoła od wielu lat współpracuje z pracodawcami, umożliwiającymi naszym uczniom odbycie praktyk zawodowych oraz z wyższymi uczelniami i instytucjami związanymi z rolnictwem, korzystając z ich propozycji kursów, warsztatów oraz wizyt studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych.

Szkoła zapewnia:

- bezpłatny internat,

- kurs prawa jazdy kat. T (technik rolnik, technik architektury krajobrazu, kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04),

- kurs prawa jazdy kat. B (technik weterynarii),

- nieodpłatne podręczniki dla uczniów klas I (średnia ocen minimum 4,75 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),

- możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą w ramach realizowanego projektu ERASMUS+,

- bogato wyposażona biblioteka (lektury, książki specjalistyczne, podręczniki, literatura popularna),

- zaplecze sportowo-rekreacyjne (nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna i wewnętrzna),

- bogata i nowoczesna baza dydaktyczna (pracownie zawodowe, park maszynowy),

- zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach zawodowych,

- stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

- pomoc pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,

Posiadamy certyfikaty:

Bezpieczna Szkoła, Szkoła z Klasą, Przyjazna Szkoła, Certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych

Czwartym przedmiotem punktowanym w przypadku:

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest fizyka
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych jest chemia

 

Technikum w Kostrzynie nad Odrą
Dane teleadresowe szkoły
66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 95 727 77 00
fax: 95 727 77 02
e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com
strona www: www.liceum-kostrzyn.com

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą posiada bogatą, ponad 60-letnią tradycję. Kierunki kształcenia szkoły dostosowywane są do potrzeb lubuskiego rynku pracy. W naszej ofercie znalazły się więc poszukiwane zawody.

W roku szkolnym 2024/2025 na pierwszoklasistów czekają trzy klasy technikum:

- technik ekonomista (kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz kwalifikacja EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych), przedmiot rozszerzony – matematyka,

- technik hotelarstwa (kwalifikacja HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz kwalifikacja HGT.06 Realizacja usług w recepcji), przedmiot rozszerzony – geografia.

- technik logistyk (kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów oraz kwalifikacja SPL.04 Organizacja transportu), przedmiot rozszerzony – matematyka.

Lekcje języków obcych odbywają się w grupach językowych o różnym poziomie zaawansowania. Proponujemy naukę języków:

•    angielskiego,

•    niemieckiego.

Uczniowie technikum w klasie trzeciej i czwartej odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w wielu lubuskich
i ogólnokrajowych firmach.

 Nasza szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią hotelarską, logistyczną, informatyczną, biblioteką i czytelnią, internetem światłowodowym, siecią wi-fi, nowoczesną halą sportowo-widowiskową, stołówką i gabinetem pierwszej pomocy medycznej. Do dyspozycji uczniów pozostaje także kompleks boisk sportowych oraz dobrze wyposażona siłownia i sala fitness. Centralnym miejscem szkoły jest rotunda, w której odbywają się imprezy szkolne. W szkole bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu organizuje wiele imprez dla uczniów i społeczności lokalnej. Placówka nasza została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

   W ubiegłych latach uczniowie technikum hotelarskiego uczestniczyli w międzynarodowym projekcie „Kawiarnia uczniowska” w Trebnitz. Uczniowie technikum logistycznego i technikum hotelarskiego uczestniczą w licznych szkoleniach i wycieczkach zawodoznawczych organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyczną
i Wyższą Szkołą Hotelarstwa w Poznaniu oraz w zajęciach logistycznych prowadzonych w kostrzyńskich firmach współpracujących ze szkołą: ICT Poland, Arctic Paper, Telemond oraz DPD Polska i Inspekcja Transportu Drogowego.

Uczniowie naszej szkoły z sukcesami reprezentują miasto i powiat w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z logistyki, rachunkowości i przedsiębiorczości. Każdego roku najlepszy uczeń kostrzyńskiego technikum z rąk lubuskiego wojewody i kuratora oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

   Warto nadmienić, że uczniowie technikum w Kostrzynie nad Odrą uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plasując się w czołówce szkół powiatu gorzowskiego i województwa lubuskiego, a po maturze wielu z nich studiuje na krajowych i zagranicznych uczelniach.
Czy rozpoczniesz naukę w naszym technikum, którego absolwenci podejmując pracę zawodową są cenionymi specjalistami w przedsiębiorstwach, bankach, urzędach?

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy
Dane teleadresowe szkoły
66-460 Witnica
ul. Traugutta 1
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 95 7515180
fax: 95 7515180
e-mail: zsswitnica@gmail.com
strona www: http://zsswitnica.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy:

Liczba planowanych oddziałów: 2.

 1. technik informatyk :

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, j. angielski.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę: informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

 1. technik logistyk:

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. angielski.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę: geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kostrzynie nad Odrą
Dane teleadresowe szkoły
66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 95 727 77 00
fax: 95 727 77 02
e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com;
strona www: www.liceum-kostrzyn.com

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie mieści się przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą. W naszej nowoczesnej placówce uczą się absolwenci szkół podstawowych w Kostrzynie nad Odrą oraz pochodzący z gmin ościennych. Znani jesteśmy z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi różnego rodzaju potrzeby edukacyjne.

   Nauka w branżowej szkole trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnych, istnieje możliwość wyboru nauki zawodu w wielu atrakcyjnych na rynku pracy branżach. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładzie pracy, zajęcia ogólnokształcące w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą natomiast zajęcia teoretyczne w Regionalnym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze (tzw. kursy zawodowe).

W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Branżowej I Stopnia w Kostrzynie nad Odrą  na absolwentów szkół podstawowych czekają trzy klasy kształcące w następujących zawodach:

- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających
- kucharz
- sprzedawca
- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- stolarz i in.

   Nasza szkoła posiada cztery nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu (łącze światłowodowe). W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów, którzy w każdej chwili mogą z nich korzystać przygotowując się do lekcji lub do egzaminów. Uczniowie uczą się w nowoczesnych, pięknych i kolorowych salach. Szkoła dysponuje rozbudowaną infrastrukturą, nowoczesną halą sportowo-widowiskową, stołówką i gabinetem pierwszej pomocy medycznej. Do dyspozycji uczniów pozostaje także kompleks boisk sportowych oraz dobrze wyposażona siłownia i sala fitness. Centralnym miejscem szkoły jest rotunda, w której odbywają się liczne imprezy szkolne. Placówka nasza została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

   W szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu znany z życzliwości i pomocy w wielu kostrzyńskich instytucjach i lubuskich stowarzyszeniach. Zespół Szkół chętnie włącza się w życie mieszkańców Kostrzyna nad Odrą - współpracujemy z Kołem Związku Sybiraków, Hufcem ZHP, Komendą OHP, uczestniczymy w kwestach na rzecz Caritas Polska i WOŚP. Każdego roku pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w akcji honorowego krwiodawstwa pod patronatem PCK.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy
Dane teleadresowe szkoły
66-460 Witnica
ul. Traugutta 1
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 95 7515180
fax: 95 7515180
e-mail: zsswitnica@gmail.com
strona www: zsswitnica.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • lub do wyboru
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy:

Szkoła ma charakter wielozawodowy. Uczeń ma status pracownika młodocianego, który odbywa praktyczną naukę zawodu w wybranej przez siebie firmie lub przedsiębiorstwie.

Liczba planowanych oddziałów: 1.

Pracownicy młodociani (szkoła wielozawodowa).

Języki obce: j. angielski lub język niemiecki.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę: j. polski, matematyka, geografia, język angielski.

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Lipkach Wielkich
Dane teleadresowe szkoły
66-431 Santok
Lipki Wielkie, ul. Szosowa 109
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 095 731 23 78
fax: 095 731 23 78
e-mail: soswlw@wp.pl
strona www: www.soswlw.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Kucharz
 • orzeczenie PPP
 • angielski
 • Ogrodnik
 • orzeczenie PPP

Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w   Lipkach Wielkich przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła kształci w trzyletnim cyklu nauczania.

Uczniowie mają do wyboru dwa kierunki kształcenia: kucharz lub ogrodnik.

Kierunek kucharz : Nauka przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych realizowana jest na terenie Ośrodka pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Uczniowie, przez cały okres pobytu w szkole otoczeni są troską i życzliwością nauczycieli. Zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie. Pracownie kształcenia zawodowego wyposażone są w nowoczesne stanowiska robocze i wysokiej klasy sprzęt kuchenny, który zachęca oraz motywuje uczniów do nauki zawodu. Nauczyciele dbają o atrakcyjność zajęć. Organizują dla uczniów tematyczne warsztaty kulinarne, szkolenia ze znanymi szefami kuchni, wyjazdy edukacyjne  do restauracji,  barów i cukierni. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie po złożeniu odpowiedniej deklaracji przystępują do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i mogą uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Kucharz. Dokument ten jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej i umożliwia tam pracę w wyuczonym zawodzie.

Kierunek ogrodnik : specjalność - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Nauka przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych realizowana jest na terenie Ośrodka pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Uczniowie, przez cały okres pobytu w szkole otoczeni są troską i życzliwością nauczycieli. Zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie  Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka
i wykorzystują jego naturalne walory. Budynek Ośrodka usytuowany jest wśród zieleni, na terenie pięknego kompleksu parkowego. Do dyspozycji uczniów jest szklarnia, zaplanowano eksperymentalne uprawy ekologiczne, sad z drzewkami owocowymi oraz plantację winorośli. Zajęcia praktyczne uczniowie realizują również
w zaprzyjaźnionym specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie przystępują do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i mogą uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego
w zawodzie – Ogrodnik. Dokument ten jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej i umożliwia tam pracę w wyuczonym zawodzie.

Absolwentów klas ósmych posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim zapraszamy do skorzystania z oferty Branżowej Szkoły
I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
  Lipkach Wielkich.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lipkach Wielkich
Dane teleadresowe szkoły
66-431 Santok
ul. Szosowa 109, Lipki Wielkie
powiat: powiat gorzowski ziemski
telefon: 95 731 23 78
e-mail: soswlw@wp.pl
strona www: www.soswlw.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie w szkole odbywa się przez trzy lata i jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Celem edukacji w szkole jest m.in.  rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów oraz przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia; W ramach przedmiotu Przysposobienie do Pracy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, pielęgnacji roślin i terenów zielonych. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Staszica 22 b
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 741 25 88
fax: 0-95 741 25 88
e-mail: lo_mcz@o2.pl
strona www: www.lo-miedzyrzecz.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu jest wiodącą szkołą w powiecie międzyrzeckim i równocześnie jedną z najlepszych szkół w województwie lubuskim. To placówka edukacyjna dobrze doposażona w środki dydaktyczne.

Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mają możliwość realizacji indywidualnych programów nauczania. 

Liceum Ogólnokształcące jest jedyną szkołą w województwie lubuskim objętą patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach współpracy z Wydziałem Biologii, Wydziałem Historycznym, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych zarówno na terenie uczelni, jak i szkoły. W  roku szkolnym 2020/2021 odbyły się warsztaty i wykłady „Powtórka przed maturą…” Szkoła uczestniczy w projektach, m.in. w trzyletnim projekcie uniwersytetu pt. „Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM”
(warsztaty, wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoria z pracownikami naukowymi UAM w Poznaniu); w projekcie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zajęcia sportowe – jedna sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy).

Szkoła współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzeczu, Powiatowym Urzędem Pracy, Aresztem Śledczym w Międzyrzeczu, Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu, Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzeczu.

Odbywają się spotkania uczniów z przedstawicielami wyższych uczelni.

Wyniki, jakie uczniowie szkoły osiągają na egzaminach zewnętrznych, jak i działania podejmowane w czasie nauki, doceniane są przez uczelnie w Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Warszawie, na które nasi absolwenci się dostają według wcześniej obranej ścieżki edukacyjnej.

 

W rankingu „Perspektyw” „Licea 2021”, wskazującym najlepsze licea ogólnokształcące w kraju i w poszczególnych województwach, nasze liceum zostało sklasyfikowane na dziesiątym miejscu w województwie lubuskim i wyróżnione brązową tarczą. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo używać honorowego tytułu „Brązowej Szkoły 2021".

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat czwarty raz jesteśmy w pierwszej „dziesiątce”.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler
Dane teleadresowe szkoły
66-440 Skwierzyna
ul. Poznańska 1
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 7170112
fax: 0-95 7170112
e-mail: zst@zst.skwierzyna.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Lema
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos

UCZNIOWIE LICEUM  MOGĄ WYBRAĆ DODATKOWE SZKOLENIE:

1. Szkolenie specjalistyczne wojskowe 

2. Szkolenie specjalistyczne policyjne

Profil ogólny z możliwością rozwijania indywidualnych zainteresowań . 

Współpracujemy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych i innych zajęciach  prowadzonych przez pracowników Akademii, w dniach otwartych oraz wydarzeniach i imprezach organizowanych przez tę uczelnię. Celem tej współpracy jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży naszego LO. Jesteśmy otwarci na społeczność lokalną. Współpracujemy m.in. z  Dziennym Domem SENIOR WIGOR, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Wojskowym 35. Dywizjonu Rakietowego.

Realizowane są zajęcia pozalekcyjne: teatralne, taneczne, sekcja szachowa, zajęcia sportowe.

Posiadamy prężnie działająće Koło Wolontariatu organizujące wiele działań m.in. zbiórkę żywności, Góra Grosza - wsparcie dzieci wychowaujacych się poza rodziną bilogiczną, Pola Nadziiei - wsparcie Hospicjum w Gorzowie Wlkp., Świąteczna paka dla zwierzaka, kiermasze charytatywne i inne.

 

 

Technikum
Dane teleadresowe szkoły
66-440 Skwierzyna
ul. Poznańska 1
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 95 717 01 12
fax: 95 717 01 12
e-mail: zst@zst.skwierzyna.pl
strona www: www.zst.skwierzyna.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Lema
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik spedytor
 • język obcy
 • język polski
 • matematykaTechnik pojazdów samochodowych z kwalifikacją wstępną kierowca kat. C, kat. C+E KLASA PATRONACKA 

Innowacja objęta jest patronatem firm: Janas Logistics Sp. z o.o. w Skwierzynie, Mercedes-Benz Grupa Wróbel
Autoryzowany Dealer i Serwis w Pietrzykowicach 

Ważne infor macje

 • Uczeń przygotowuje się do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania karty kwalifikacji kierowcy;
 • Uczeń przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy w kategoriach C (samochód ciężarowy) i C+E (samochód ciężarowy
  z przyczepą);
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w firmie Janas Logistics Sp. z o.o. i w Mercedes-Benz Grupa Wróbel Autoryzo-wany Dealer i Serwis i inne firmy.

Technik spedytor, technik pojazdów samochodowych:    UCZNIOWIE MOGĄ WYBRAĆ DODATKOWE SZKOLENIE:

1. Szkolenie specjalistyczne wojskowe 

2. Szkolenie specjalistyczne policyjne

Uczniowie mogą również się realizować podczas n/w:

1. Szkoła realizuje projekty unijne - ERASMUS +, staże zawodowe za granicą:  Włochy, Portugalia, Grecja.

2. W szkole istnieje prężnie działajace Koło Wolontariatu organizujące wiele działań m.in. zbiórka żywności, Góra Grosza - wsparcie dzieci  wychowujących sie poza rodziną bilogiczną, Pola Nadziei- wsparcie hospicjum w Gorzowie Wlkp., Świąteczna paka dla zwierzaka, kiermasze charytatywne i inne.

3.  W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: teatralne, taneczne, sekcja szachowa, zajęcia sportowe. 

 

Czwartym przedmiotem punktowanym w postępowaniu rekrutacyjnym jest w przypadku:

technika spedytora - geografia

technika  pojazdów samochodowych - fizyka

 

Technikum
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Staszica 20
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 957431266
e-mail: trzcielzs@gmail.com
strona www: www.miedzyrzeczzs2.edupage.org
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • biologia
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum Nr 1 im. St. Staszica - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Libelta 4
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 741 19 89
fax: 0-95 741 19 89
e-mail: ckziumcz@gmail.com
strona www: www.ckziu-miedzyrzecz.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą szkołę?

PRZEDSTAWIAMY  KILKA  POWODÓW,  DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ  EKONOMIK – Technikum nr  1 im. St. Staszica w Międzyrzeczu:

1.   Dostajesz „ 2 w 1” -  zawód  i maturę!

Oferujemy świetne kierunki, pożądane na rynku pracy:  technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy oraz technik fotografii  i multimediów.

Gwarantujemy sukces na maturze i egzaminach zawodowych,  gdyż uczymy na wysokim poziomie! Drugi rok z rzędu mamy zaszczytny tytuł  SREBRNEJ SZKOŁY  miesięcznika „Perspektywy” - 6 m-ce 
w 2020r. oraz  7 m-ce w 2021r. na 37 sklasyfikowanych szkół technicznych woj. lubuskiego.

 2.  Mamy ponad 70 lat doświadczenia, łączymy tradycję z nowoczesnością.

 Jesteśmy szkołą  znaną  w środowisku z przyjaznej atmosfery, wielopokoleniową, a  zadowoleni absolwenci  po latach posyłają do nas swoje dzieci.

 3.  Umiejętnie łączymy naukę z zabawą.  Szanujemy i doceniamy ucznów z pasją!

Organizujemy liczne konkursy, zawody i  imprezy. U nas rozwiniesz swój talent, zaistniejesz na arenach sportowych, będziesz miał możliwość zdobycia stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Starosty lub Nagrodę Rady Rodziców.

4.  Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe . 

Z nami polecisz na Sycylię!  Przeżyjesz przygodę i zdobędziesz doświadczenie zawodowe oraz poszerzysz swoje zdolności językowe.

5. Współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

 Już teraz będziesz miał możliwość  udziału w ciekawych zajęciach warsztatowych i wykładach  na uczelni wyższej.

6.  Dzielimy się dobrem!  Lubisz pomagać? U nas możesz działać charytatywnie.

Przystępujemy do  licznych akcji, typu  Szlachetna Paczka, WOŚP, pomoc  chorym  i potrzebującym,   oraz już od wielu lat organizujemy  w szkole  – „ Dzień  Dawcy Szpiku”.

7.  Polecamy innowację prawno – policyjną.

 Masz szansę poznać  tajemnice sal sądowych, tajniki pracy policji oraz spróbować swoich sił na strzelnicy pod okiem specjalisty.

8.  Gwarantujemy  ciekawe pięć  lat rozwoju i nauki.  U nas nie ma nudy!

Będziesz reżyserem niesamowitych projektów,  możesz zostać szefem w jednej z firm uczniowskich np. Edu- Gobit w Firmie Symulacyjnej lub redaktorem Radia Wa-Ra.  Zresztą  u nas możesz być kim chcesz – możesz być sobą!  Jesteśmy szkołą  pęłną otwartych  i  tolerancyjnych ludzi.

 Dołącz do nas!   Zapraszamy!

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 -  OFERUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

TECHNIK EKONOMISTA – Zdobądź zawsze ceniony zawód!

Dlaczego warto zostać technikiem ekonomistą?

Ponieważ EKONOMIA jest wszędzie, w każdej dziedzinie życia!

Zawód technika ekonomisty daje szerokie perspektywy przyszłej kariery: 
Praca: Urzędy;  Banki;  Biura rachunkowe; Urzędy skarbowe;  Agencje ubezpieczeniowe;  Doradca finansowy;   Prowadzenie własnej  firmy.

Studia: Ekonomia;  Finanse; Rachunkowość; Zarządzanie; Marketing; Bankowość;  Prawo; Administracja; Statystyka i inne.

EKONOMIA TO ZARABIANIE, POMNAŻANIE I WYDAWANIE…

U nas dowiesz się :

 • Jak żyć ekonomicznie.
 • Co kupić, jak sprzedać, aby dużo zyskać.
 • Jak zarządzać, by nie stracić.
 • Jak prowadzić własną firmę i osiągnąć SUKCES!

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC – Wybierz, a zyskasz!

Nie sztuką jest wyprodukować, prawdziwą sztuką jest dobrze sprzedać i osiągnąć zysk!

 Po skończeniu kierunku TECHNIK HANDLOWIEC będziesz wiedział:

 • Jak funkcjonować we własnym biznesie.
 • Jak być lepszym od konkurencji.
 • Jak zaspokoić potrzeby wymagającego konsumenta.
 • Jak pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać informacje o rynku.

Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje kupna- sprzedaży w handlu detalicznym i hurtowym. Prowadzi także działania promocyjno – marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno – finansowe firm handlowych.

Marzy Ci się atrakcyjna praca na stanowisku menadżera, kierownika lub przedstawiciela handlowego? A może chciałbyś prowadzić własną działalność gospodarczą i być sam sobie SZEFEM?

To kierunek idealny dla Ciebie!

Możesz także kontynuować naukę na studiach: ZARZĄDZANIE; ADMINISTRACJA; MARKETING; PRAWO; RACHUNKOWOŚĆ I INNE.

HANDEL,  jako prężna dziedzina gospodarki potrzebuje fachowców. Dlatego na dobrze przygotowanych techników czekają działy handlowe przedsiębiorstw.

HANDLOWIEC to wciąż jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy dający gwarancję zatrudnienia!

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW – Połącz pasję z zawodem!

Lubisz robić zdjęcia? Jesteś ciekawy świata, kreatywny i wrażliwy?

Fotografia to coś dla Ciebie!

Dzięki niej kreując nowe obrazy, będziesz mógł ukazać własną wizję rzeczywistości.

Korzystając z umiejętnoąci warsztatowych i technicznych, które zdobędziesz na kierunku technik fotografii i multimediów, będziesz mógł realizować własne projekty zawodowe i artysyczne.

Pamiętaj, że jako fotograf możesz swój zawód wykonywać gdziekolwiek na świecie! 

FOTOGRAFIA nie zna granic!

Twoje perspektywy zawodowe:  Marzy Ci się kariera w mediach lub branży filmowej? A może chciałbyś współpracować z wydawnictwami, domami mody lub ośrodkami kultury? Obsługiwać imprezy  artystyczne, albo prowadzić profesjonalne studio fotograficzne?

Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Możesz także kontynuować naukę na studiach:  DZIENNIKARSTWO; FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA; PRODUKCJA FILMOWA; GRAFIKA REKLAMOWA; MULTIMEDIA;  REALIZAJA OBRAZU I INNE.

 

TECHNIK REKLAMY – Najbardziej kreatywny kierunek kształcenia!

Technik reklamy – to zawód szeroko profilowany, który łączy w sobie wiedzę: informatyczną, plastyczną, ekonomiczną, psychologiczną i lingwistyczną.

Jako specjalista reklamy nauczysz się:

 • Organizować kampanie reklamowe.
 • Projektować reklamy zewnętrzne i internetowe.
 • Obsługiwać programy graficzne i audiowizualne.
 • Badać przekaz reklamowy.
 • Organizować sprzedaż reklamy.

Technik reklamy – gwarantuje dobrze płatną pracę. Daje szerokie możliwości zatrudnienia na takich stanowiskach jak:

 • Specjalista ds. mediów społecznościowych.
 • Grafik komputerowy.
 • Copywriter.
 • Specjalista ds. public relations.
 • Specjalista ds. marketingu.

Możesz także kontynuować naukę na studiach:  GRAFIKA; PUBLIC RELATIONS; POLIGRAFIA; PLASTYKA; MARKETING;  EDYTORSTWO I INNE.

Jesteś kreatywny, masz fantazję i nie boisz się nowych wyzwań?

REKLAMA to kierunek właśnie dla Ciebie!

 

Technikum nr 2 im. Generała Augusta Fieldorfa "Nila" - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Marcinkowskiego 26
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 742 95 75
fax: 0-95 742 95 75
e-mail: zsbmcz@onet.eu
strona www: www.zsb-miedzyrzecz.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik budownictwa
 • Technik informatyk
 • fizyka
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor
 • geografia
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Marcinkowskiego 26

66 – 300 Międzyrzecz

Nauka w szkole odbywa się w wielu bardzo atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:

TECHNIKUM  Nr 2 im. generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila"

cztery lata nauki

technik budownictwa

technik informatyk

technik logistyk

technik logistyk o profilu wojskowym

technik spedytor

technik spedytor o profilu wojskowym

Ukończenie Technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Absolwent uzyskuje tytuł technika po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia
Dane teleadresowe szkoły
66-440 Skwierzyna
ul. Poznańska 1
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 717 01 12
fax: 0-95 717 01 12
e-mail: zst@zst.skwierzyna.pl
strona www: www.zstskwierzyna.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Lema
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zajęcia praktyczne: w Centrum Kształcenia Zawodowego w Skwierzynie.

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu, Dzięki egzaminowi nabywa się pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Egzamin zawodowy - OKE. Informacje na stronie: www.oke.poznań.pl

 Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych należy obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Tak szeroki zakres działań zawodowych powoduje, że osoba wykonująca pracę w tym zawodzie powinna być dobrze wykształcona. We współczesnych pojazdach samochodowych stosowana jest coraz większa ilość elementów elektronicznych, co wymusza ciągłe kształcenie i doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności zarówno z konstrukcji maszyn, jak również elektrotechniki i elektroniki.

Kwalifikacja

 • mechanik pojazdów samochodowych: - zajęcia odbywają się na warsztatach szkolnych
 • kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Dodatkowe kwalifikacje na darmowych kursach: wózki widłowe, spawacza, prawo jazdy kat. B, C, C+E,     STAŻE i PRAKTYKI
u pracodawców i

KLASY WIELOZWODOWE

ZAWODY

 • fryzjer,piekarz, cukiernik,lakiernik, blacharz,zawody budowlane,ślusarz,operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, krawiec, sprzedawca, kucharz,magazynier, ,i inne

Dla uczniów prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: teatralne, taneczne, sekcja szachowa, zajecia sportowe.

W szkole również prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu organizujące wiele działań  m,in. zbiórka żywności, Góra Grosza - wsparcie dzieci  wychowawujących się poza rodziną bilogiczną, Pola Nadziei - wsparcie hospicjum w Gorzowie Wlkp., Świąteczna paka dla zwierzaka, kiermasze charytatywne i inne.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia ( CKZiU)
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Marcinkowskiego 26
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 742 95 75
fax: 0-95 742 95 75
e-mail: ckziumcz@gmail.com
strona www: www.ckziu-miedzyrzecz.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Kucharz
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Cukiernik
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz-tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa Szkoła I Stopnia ZS2
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Staszica 20
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 743 12 66 501 198 240
fax: 0-95 743 12 46
e-mail: trzcielzs@gmail.com
strona www: www.miedzyrzeczzs2.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • do wyboru
 • niemiecki
 • Fryzjer
 • biologia
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • do wyboru
 • niemiecki
 • Elektryk
 • Ślusarz
 • Wielozawodowa dla uczniów
 • geografia
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • do wyboru
 • niemiecki
 • Kucharz
 • biologia
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 60
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 0-95 741 24 59
fax: 0-95 741 24 59
e-mail: sosw@powiat-miedzyrzecki.pl
strona www: www.sosw.miedzyrzecz.pl

Inne informacje:
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • orzeczenie PPP
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Dane teleadresowe szkoły
66-300 Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 60
powiat: powiat międzyrzecki
telefon: 095 741 24 59
fax: 095 741 27 82
e-mail: sosw@powiat-miedzyrzecki.pl

Inne informacje:
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Liceum Ogólnokształcące im Zbigniewa Herberta w ZSL
Dane teleadresowe szkoły
69-100 Słubice
ul. Bohaterów Warszawy 3
powiat: powiat słubicki
telefon: (095) 758 22 55
fax: (095) 758 22 55
e-mail: zsl@powiatslubicki.pl
strona www: www.zslslubice.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język polski
 • matematyka

Kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym przewidują klasy z przedmiotami o rozszerzonym programie nauczania i przedmiotami uzupełniającymi w klasie:

IA - politechniczna (informatyka, fizyka),                       

IB - europejska (wiedza o społeczenstwie, geografia), 

IC - językowa (j. angielski, j. niemiecki),

ID - medyczna (biologia, chemia),

1E - prawnicza (j. polski, historia).

Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym prowadzone jest w grupach miedzyoddziałowych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: j. niemiecki, matematyka, j. polski  (jako j. obcy), biologia lub fizyka lub chemia i historia lub geografia lub psychologia lub sztuka. Oprócz zajęć lekcyjnych nauka odbywa się przez praktykę, tj.: organizację zajęć terenowych z geografii, zajęć biologicznych w Plastinarium Guben, Oceanarium i Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie,warsztatów chemicznych ,,Chemia w małej skali'', warsztatów matematycznych na uczelniach wyższych, udziału uczniów w wykładach językowych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Udziału Uczniów w projektach międzynarodowych, kulturalnych, artystycznych, np: 1) Buildung Briges - projektu polsko-niemiecko-izraelskiego, w ramach którego uczniowie niemieccy, izraelscy oraz polscy z ZSL, spotykają się ze sobą w Izraelu, Niemczech i w Polsce i spędzają wspólnie czas - nieprzerwanie od 2006 r.; 2) ,,Planety'', Rytuały - Rytm zycia'', ,,Obrazki z wystawy'' - muzyczno-taneczne projekty edukacyjne z Brandenburską Orkiestrą Państwową we Frankfurcie nad Odrą, kończące się przedstawieniami w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą; 3) Festiwal Nowej Sztuki LABIRYNT - rokrocznie od 2010 r., 4) Brandenburskie Dni Kultury Młodzieżowej Blossin - polsko-niemiecko-litewski festiwal i spotkanie młodziezy oraz udział w wielu warsztatch artystycznych; 5) Młodzieżowa Redakcja Radia Słubfurt - projekt polsko-niemiecki; 6) Festiwal Książki Ilustrowanej - spotkania i warsztaty z wydawcami i ilustratarami ksiażek.

Szkoła oferuje szeroki zakres dodatkowych zajęć przygotowujacych do matury.

W szkole funkcjonuje koło teatralne ,,Drewniane pudełko zwane wyobraźnia'', którego występy oglądane są nie tylko w szkole, ale również w mieście, gminie czy w powiecie. Uczniom umożliwia się uczestnictwo w grach zespołowych w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Szkoła szczyci się przynależnością do Klubu Herbertowskich Szkół, w ramach którego rokrocznie obdywaja się spotkania reprezentacji wszystkich zrzeszonych w nim szkóŁ z całej Polski, a także z zagranicy.

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie
Dane teleadresowe szkoły
69-110 Rzepin
ul. Wojska Polskiego 28 i 30
powiat: powiat słubicki
telefon: (095) 759 63 48
fax: (095) 759 63 48
e-mail: zsorzepin@wp.pl
strona www: www.zs.rzepin.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół w Rzepinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • biologia
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Klasa A - akademicka

 • Dodatkowy przedmioty: warsztaty teatralne i dziennikarskie,
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: 1) język angielski, 2) matematyka lub j. polski  lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru), 3) biologia lub geografia lub fizyka lub chemia lub historia (do wybou),
 • 1) język wiodący (do egzaminu maturalnego): język angielski, 2) drugi język: język niemiecki lub język rosyjski,
 • Inne ważne informacje: Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym , Wycieczki krajowe i zagraniczne o charakterze edukacyjnym Wyjazdy do teatrów i warsztaty tematyczne Tutoring Współpraca z uczelniami wyższymi Udział w wykładach i warsztatach na UAM w Poznaniu Warsztaty dziennikarskie w TVP3 w Poznaniu Lekcje muzealne i w galeriach sztuki w Warszawie, Krakowie i Poznaniu Spotkania z ciekawymi ludźmi Udział w konkursach wiedzy, recytatorskich, literackich i olimpiadach Działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu

Klasa B - MULTIprofilowa (trzy profile w jednym oddziale)

 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: 1) matematyka lub język polski lub widza o spoleczeństwie (do wyboru), 2) fizyka lub biologia lub geografia lub chemia lub historia (do wyboru),
 • język wiodacy (do egzaminu maturalnego): 1) język angielski lub język niemiecki, 2) drugi język: język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski,
 • zajęcia dodatkowe: sks

- policyjna

 • Nauka w tej klasie gwarantuje dobre przygotowanie do studiów na wielu kierunkach np. turystyka, nauki społeczne, prawo,studia wojskowe, bezpieczeństwo narodowe,
 • przedmioty dodatkowe: edukacja policyjna, elementy prawa,
 • inne ważne informacje: zajęcia z instruktorem taktyki i technik interwencji, nauka samoobrony, strzelania, musztry, profesjonalny sprzęt do nauki samoobrony i technik interwencji,
 • współpraca z  Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.  Powiatową Komendą Policji w Słubicach, Delegaturą Urzędu Celno-Skarbowego w Rzepinie, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, Placówką Straży Granicznej w Świecku,
 • obozy szkoleniowe.

- psychologiczno-pedagogiczna

 • Absolwenci tej klasy kontynuuja naukę na studiach humanistycznych i pedagogicznych, takich jak: pedagogika, oligofrenopedagogika, socjologia, resocjalizacja, psychologia, pedagogika specjlna, filologia ze specjalnością nauczycielską,
 • przedmioty dodatkowe: pedagogika, psychologia,
 • inne ważne informacje: praktyki w rzepińskich przedszkolach, warsztaty pedagogiczne, organizacja imprez i pikników dla osób z niepełnosprawnością, organizacja akcji charytatywnych, praktyki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzepinie, warsztaty pedagogiczne, 
 • współpraca z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słubicach Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Słubicach Zespołem Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim Przedszkolami Samorządowymi nr 2 i nr 3 w Rzepinie , Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Rzepinie Ośrodkami dla dorosłych osób z niepełnosprawnością (Środowiskowym Domem Samopomocy w Rzepinie, Środowiskowym Domem Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Żabicach) Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie.

- dietetyka i fitness

 • obozy szkoleniowe,
 • zajęcia z różnych form uprawiania ruchu: step cardio aerobic, streching, fit ball, crossfit, zumba, aerobik,
 • dodatkowe przedmioty: dietetyka i rekreacja ruchowa, zajęcia fitness,
 • udział w warsztatach tematycznych m. in. techniki masażu, 
 • współpraca z dietetykami, instruktorami fitness, trenerami personalnymi oraz fizjoterapeutami i absolwentami szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza,
 • wyjazdy, targi i pokazy tematyczne,
 • obozy szkoleniowe.

Klasa W - oddział przygotowania wojskowego 

 • Kadeci kończący klasę wojskową ubiegają się o przyjęcie na studia wojskowe, służą w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz innych jednostkach wojskowych,
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: 1) wiedza o społeczenstwie, 2) fizyka lu biologia lub geografia lub chemia lub historia (do wyboru),
 • 1) język wiodący (do egzaminu maturalnego): język angielski, 2) drugi język: język niemiecki lub rosyjski
 • dodatkowe przedmioty: przygotowanie wojskowe - szkolenie poligonowe, pomoc przedmedyczna z elementami ratowictwa, musztra 
 • Inne ważne informacje: szkoła realizuje pragram Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas rekrutacji do klasy wojskowej uczeń musi przystapić do próby sprawności fizycznej. W ramach godzin pozalekcyjnych organizowane są:  nauka samoobrony i  strzelania, nauka musztry, zajęcia pilogonowe, udział w zawodach sportowo-obronnych. Szkoła zapewnia profesjonalny sprzęt do praktycznego szkolenia wojskowego.
 • współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, Centralnym Wojskowym CentrumRekrutacji w Warszawie , 3. Flotyllą Okretów w Gdyniu, 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną z Międzyrzeczu, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wlkp. oraz 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Ponadto szkoła organizuje: 

 • Wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • Wyjazdy do teatrów i warsztaty tematyczne,
 • Tutoring,
 • Współpraca z uczelniami wyższymi,
 • Udział w wykładach i warsztatach na UAM w Poznaniu,
 • Warsztaty dziennikarskie w TVP,
 • Lekcje muzealne i w galeriach sztuki w Warszawie, Krakowie i Poznaniu,
 • Zwiedzanie firm i zakładów pracy,
 • Udział w konkursach wiedzy, recytatorskich, literackich i olimpiadach,
 • Działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu,
 • Nauka języka rosyjskiego,
 • Na terenie placówki znajdują się liczne obiekty sportowe (hala widowiskowo-sportowa, sala gimnastyczna,siłownia, kompleks boisk ORLIK).

 

 

 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
69-100 Słubice
ul. Kościuszki 1
powiat: powiat słubicki
telefon: 61 829 68 38
e-mail: liceum@amu.edu.pl
strona www: www. liceum.amu.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, wos

Rekrutacja do Liceum odbywa się w terminach wyznaczonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Kryteria rekrutacyjne wyznaczone przez szkołę są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

W klasie pierwszej uczeń rozszerza tylko język angielski, a dopiero pod koniec roku szkolnego wybiera jeden lub dwa przedmioty, które będzie realizować obowiązkowo na poziomie rozszerzonym od klasy II.

Uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach mają możliwość zakwaterowania w Domu Studenta Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Słubicach.

Od II klasy istnieje możliwość opieki mentorskiej.  Współpraca polega na połączeniu ucznia z osobistym mentorem (specjalista w wybranych przez uczniów obszarze nauki).

Szkoła współpracuje również Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.in. z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Matematyki i Informatyki, Wydziałem Fizyki ,  Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziałem Neofilologii, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziałem Historii oraz Wydziałem Prawa i Administracji oraz z firmą Beyond.

W ULO propaguje się szeroko rozumiany wolontariat - pomoc osobom starszym, angażowanie się w akcje społeczne, udzielanie darmowych korepetycji koleżankom i kolegom ze szkół podstawowych.

Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego
Dane teleadresowe szkoły
69-110 Rzepin
Starościn 34, 69-110 Rzepin
powiat: powiat słubicki
telefon: (095) 759 62 39
fax: (095) 759 62 40
e-mail: sekretariat@tlrzepin.pl
strona www: www.tlrzepin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik leśnik
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik leśnik
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Szkoła kształci w systemie 5-letnim w zawodzie technik leśnik. Warunkiem uzyskania tytułu technika leśnika jest zdobycie kwalifikacji LES.02 - Gospodarowanie zasobami leśnymi. Szkoła uruchomi 2 oddziały w roku szkolnym 2023/2024.

Uczniowie mają możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami technicznymi z zakresu gospodarki leśnej uczestnicząc w obozach naukowych w Portugalii i Włoszech. Wyjazdy uczniów każdorazowo  wspierane są przez SG Lasy Państwowe  i RDLP w Szczecinie. Na kanwie tych działań powstały dwa filmy dokumentalne, które zdobyły międzynarodowe uznanie. Zachęcamy do ich obejrzenia: https://youtube.com/worldpeacelab . W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu uczniowie mają również możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konferencjach naukowych prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich, jak i gości z całej Europy. Konferencje są organizowanych na terenie naszej szkoły.

Szkoła daje uczniom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Jest to możliwe dzięki m.in. wsparciu PG Lasy Państwowe oraz wielu projektom unijnym realizowanym w szkole. Dodatkowe kwalifikacje:

1. Instruktor Drwala.

2. Operator pilarki spalinowej.

3. Operator Żurawi przenośnych (HDS) kat.II ż.

4. Szkolenie w zakresie obsługi harvestera i forwardera.

5. Prawo jazdy kat. T.

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

7. Uprawnienia łowieckie.

8. Kurs brakarski.

9. Kurs arborystyczny.

10. Doradztwo zawodowe.

       Nieodłącznym elementem edukacji w Technikum leśnym są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Zajęcia praktyczne to lekcje terenowe (6 godzin tygodniowo) odbywające się w klasach drugich i trzecich. Praktyki zawodowe (8 tygodni) organizowane i prowadzone są przez Nadleśnictwo Rzepin. Zajęcia w terenie podnoszą poziom umiejętności zawodowych i pozwalają uczniom lepiej zrozumić zawód leśnika.

    Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: Koło Miłośników Lasu, Koło Teatralne, Koło wokalno-instrumentalne, Koło Sygnalistów i Tradycji  Łowieckich, Koło Entymologii Leśnej, Koło Ornitologiczne, Koło  Pszczelarskie, Koło wolontariatu, Koło strzeleckie. Ponadto uczniowie regularnie uczestniczaąw zajęciach sekcji sportowych: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki ręcznej, piłki nożnej - współpraca z klubem MKS "STEINPOL-ILANKA", tenisa stołowego, judo, boksu, cherleaders. Mają możliwość korzystania przez uczniów z: nowoczesnej strzelnicy, siłowni, sali fitness, sali multimedialnej, Internetu, biblioteki, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego.

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej nasi  ucziowie mają możliwość zdobywania nowych umiejetności i rozwijania swoich pasji i zainteresowań .

Technikum nr 1
Dane teleadresowe szkoły
69-100 Słubice
ul. Niepodległości 23
powiat: powiat słubicki
telefon: 95 758 25 71
e-mail: ckziu@powiatslubicki.pl
strona www: www.ckziu.powiatslubicki.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik architektury krajobrazu
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • biologia
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Szkoła prowadzi ciekawe oferty zajeć artystycznych i sportowych, praktyki zawodowe w niemieckich centach kształcenia, punktach gastronomicznych w okresie letnim nad morzem, dodatkowe kursy zawodowe w ramach projektów np. prawa jazdy, kasa fiskalna, obozy zawodowe, wózki widłowe, kelner- barman, barista. 

 Technik Ekonomista: 

Kierunek przygotowuje do pracy w następujących jednostkach:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • urzędach miast lub gminy,
 • urzędach skarbowych,
 • biurach rachunkowych,
 • bankach,
 • oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS.

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik Hotelarstwa:

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na podjęcie pracy w:

- zakładach hotelarskich
- ośrodkach wypoczynkowych
- zakładach uzdrowiskowych
- pensjonatach
- zajazdach
- schroniskach
- kwaterach prywatnych
- agroturystyce
Ponadto można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych lub podjąć studia w ramach dalszej specjalizacji lub na dowolnie wybranym kierunku.

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik Architektury Krajobrazu:


W czasie nauki zdobywa się wiedzę teoretyczną i praktyczną z takich przedmiotów jak:- rośliny ozdobne,
- kształtowanie i urządzanie terenów zielonych,
- rysunek techniczny i odręczny,
- miernictwo, budownictwo, uprawa i nawożenie roślin,
- mechanizacja prac ogrodowych.

Po ukończeniu tego kierunku można zostać:
- kierownikiem budowy,
- architektem krajobrazu,
- dziennikarzem w piśmie fachowym,
- przedsiębiorcą,
- urzędnikiem do spraw terenów zielonych.

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych:


Uzyskane kwalifikacje pozwalają na podjęcie pracy w:
- zakładach żywienia zbiorowego otwartego (pensjonaty, hotele, kawiarnie, bary, restauracje),
- zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkola, internaty, akademiki, sanatoria),
- instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
- instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu.
Ponadto można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomiczno – hotelarskich oraz działalność agroturystyczną.

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HTG.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Technikum nr 2 im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dane teleadresowe szkoły
69-100 Słubice
ul. Niepodległości 13
powiat: powiat słubicki
telefon: 95 758 25 77
fax: 95 758 48 44
e-mail: ckziu@powiatslubicki.pl
strona www: www.zstslubice.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik pojazdów samochodowych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik spedytor
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik spedytor
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

W szkole działa zespól wokalny. Prowadzone są zajęcia strzeleckie z broni pneumatycznej dla chętnych - 2h dwa razy w tygodniu. W szkole działa klub europejski, klub wolontariatu. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  technik informatyk  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
- administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi,
- projektowania baz danych,
- administrowania bazami danych,
- tworzenia stron internetowych www i aplikacji internetowych,
- administrowania stronami i aplikacjami internetowymi.

Technik informatyk - uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizacji transportu towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych na terenie kraju,
- opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
- organizacji załadunku i wyładunku towarów,
- obsługi klientów i kontrahentów w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Technik spedytor - uczeń zdobywa jedną kwalifikację:
1. SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  technik pojazdów samochodowych  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
- diagnozowania i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych,
- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym.

Technik pojazdów samochodowych - uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

Od roku 2023/ 2024 uczniowie mogą kształcić się w zawodzie  Technik spedytor - oddział przygotowania wojskowego. 

Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • część teoretyczna realizowana będzie w szkole,

 • część praktyczna w patronackiej jednostce wojskowej i w szkole,

 • w klasie piątej obóz szkoleniowy.

 Uczniowie poznają podstawy służby wojskowej:

 • wiedzę o uwarunkowaniach służby wojskowej,

 • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych,

 • musztrę,

 • ceremoniał wojskowy,

 • podstawy wychowania wojskowego,

 • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego

 • zasady rozpoznania wojskowego,

 • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Przyszłość, praca, możliwości:

 • skrócona służba przygotowawcza,

 • dodatkowe punkty przy aplikowaniu na wyższe uczelnie wojskowe,

 • zwiększenie szans na zawodową i terytorialną służbę wojskową.

Rekrutacja:

 • test sprawności fizycznej,

 • przedmioty punktowane: geografia, język obcy,

 • przedmioty rozszerzone: geografia, język niemiecki.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia
Dane teleadresowe szkoły
69-100 Słubice
ul. Niepodległości 23
powiat: powiat słubicki
telefon: 95 758 23 02
fax: 95 758 23 02
e-mail: sosw@powiatslubicki.pl
strona www: www.sosw.powiatslubicki.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Kucharz
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • orzeczenie PPP

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzone są różnorodne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia pozalekcyjne np.: kółko teatralne, gastronomiczne,plastyczne, pedagog, gabinety specjalistyczne (Integracja sensoryczna, logopedia, EEG Biofeedback, Tomatis, gabinet rozwoju dziecka przez zabawę, sala doświadczania światła). Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia terapii.

Branżowa Szkoła I Stopnia im.inż. Tadeusza Tańskiego
Dane teleadresowe szkoły
69-100 Słubice
ul. Niepodległości 13
powiat: powiat słubicki
telefon: 95 758 25 77
fax: 95 758 48 44
e-mail: ckziu@powiatslubicki.pl
strona www: www.zstslubice.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Blacharz samochodowy
 • Cukiernik
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • technika

W szkole działa zespół wokalny oraz prowadzone sa zajęcia strzeleckie z broni pneumatycznej - 2h dwa razy w tygodniu dla chętnych. Działa Klub europejski i Klub wolontariatu. 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Dane teleadresowe szkoły
69-100 Słubice
Al. Niepodległości 23
powiat: powiat słubicki
telefon: (095)7582302
fax: (095)7582302
e-mail: sosw@powiatslubicki.pl
strona www: www.sosw.powiatslubicki.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

Realizacja zaleceń na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, różnorodne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia pozalekcyjne, np.: kółko teatralne, gastronomiczne, plastyczne, pedagog, gabinety specjalistyczne (Integracja Sensoryczna, logopedia, EEG Biofeedback, Tomatis, gabinet rozwoju dziecka poprzez zabawę, sala doświadczania światła, nauczyciele posiadajacy kwalifikacje do prowadzenia terapii)

Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja w ZS w Strzelcach Kraj.
Dane teleadresowe szkoły
66-500 Strzelce Kraj.
ul. Kościuszki 29
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957631127
fax: 957631127
e-mail: sekretariat@lostrzelce.eu
strona www: www.liceumstrzelce.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół w Strzelcach Kraj.
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Liceum Ogólnokształcące w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie
Dane teleadresowe szkoły
66-520 Dobiegniew
ul. Poznańska 5
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 095 7611091
fax: 095 7611091
e-mail: gzsdobiegniew@wp.pl
strona www: http://gzsdobiegniew.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Drezdenku
Dane teleadresowe szkoły
66-530 Drezdenko
ul. Konopnickiej 2
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957620355
e-mail: sekretariat@zsdrezdenko.pl
strona www: www.zsdrezdenko.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół w Drezdenku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum w CKZiU w Strzelcach Krajeńskich
Dane teleadresowe szkoły
66-500 Strzelce Kraj.
al. Wolności 7
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957631145
fax: 957631147
e-mail: sekretariat@ckziusk.pl
strona www: www.ckziustrzelce.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik informatyk
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik rachunkowości
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum w ZS w Drezdenku
Dane teleadresowe szkoły
66-530 Drezdenko
ul. Konopnickiej 2
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957620355
e-mail: sekretariat@zsdrezdenko.pl
strona www: www.zsdrezdenko.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół w Drezdenku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik budownictwa
 • Technik hotelarstwa
 • Technik logistyk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa szkoła I stopnia w CKZiU w Strzelcach Krajeńskich
Dane teleadresowe szkoły
66-500 Strzelce Kraj.
al. Wolności 7
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957631145
fax: 957631147
e-mail: sekretariat@ckziusk.pl
strona www: www.ckziustrzelce.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa Szkoła I stopnia w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie
Dane teleadresowe szkoły
66-520 Dobiegniew
ul.Poznańska 5
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 095 7611091
fax: 095 7611091
e-mail: gzsdobiegniew@wpt.pl
strona www: http://gzsdobiegniew.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia

Klasa wielozawodowa. Kształcenie praktyczne odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym. Realizacja umowy odbywa się w oparciu o Kodeks Pracy.

Branżowa Szkoła I stopnia w SOSW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.
Dane teleadresowe szkoły
66-500 Strzelce Kraj.
ul. Kościuszki 28
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957631105
fax: 957631105
e-mail: sekretariat@soswstrzelce.pl
strona www: www.soswstrzelce.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • orzeczenie PPP
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Drezdenku
Dane teleadresowe szkoły
66-530 Drezdenko
ul. Konopnickiej 2
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957620355
e-mail: sekretariat@zsdrezdenko.pl
strona www: www.zsdrezdenko.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół w Drezdenku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Sprzedawca
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.
Dane teleadresowe szkoły
66-500 Strzelce Kraj.
ul. Kościuszki 28
powiat: powiat strzelecko-drezdenecki
telefon: 957631105
fax: 957631105
e-mail: sekretariat@soswstrzelce.pl
strona www: www.soswstrzelce.edupage.org


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
Dane teleadresowe szkoły
69-200 Sulęcin
ul. E. Plater 1
powiat: powiat sulęciński
telefon: (0-95) 755 21 68, 510 162 901
fax: (0-95) 755 21 68
e-mail: sekretariat@lo-sulecin.pl
strona www: www.lo-sulecin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia

Rekrutacja 2024/2025 - garść przydatnych informacji

Drodzy ósmoklasiści!

Nieuchronnie zbliża się chwila, w której będziecie musieli zadecydować, w jakim kierunku pójdzie Wasza dalsza edukacja. Rzecz jasna, pragniemy zachęcić Was do przyjścia do naszej szkoły. Co zatem mamy do zaoferowania?

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć jedną klasę ogólnokształcącą, w której rozszerzenia będą zależały od zadeklarowanych przez Was podczas naboru przedmiotów. Warunkiem utworzenia grupy jest co najmniej 8 chętnych.

Do wyboru przedstawiamy następujące zestawienia przedmiotów: język polski z historią lub biologią/ matematyka z fizyką lub geografią. Wszyscy uczniowie obowiązkowo rozszerzają jeden język obcy – zwykle jest to język wiodącv ze szkoły podstawowej.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. o zajęcia taneczne i badmintona. Wróciliśmy również zajęć wychowania fizycznego w systemie fakultatywnym – oznacza to, że dwie godziny realizowane są w szkole, w ramach zwykłego planu lekcji, pozostałe godziny wykorzystywane są raz w miesiącu na zajęcia fakultatywne, np. rajdy piesze, wyjazd na lodowisko, spływy kajakowe, itp.

Realizujemy także projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus Plus i Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, dzięki czemu będziecie mogli poznać Waszych rówieśników z państw całej Europy i podszlifować umiejętności językowe. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnim roku szkolnym nasi uczniowie odwiedzili m.in. Włochy, Hiszpanię, Rumunię i Francję.

Dodatkowo, dla uczniów z bardziej oddalonych lub gorzej skomunikowanych miejscowości, dysponujemy miejscami w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.

Zapraszamy serdecznie!

 

II Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie
Dane teleadresowe szkoły
69-200 Sulęcin
ul. Witosa 49
powiat: powiat sulęciński
telefon: (0-95) 755 24 75
fax: (0-95) 755 24 76
e-mail: szkol@hoga.pl
strona www: www.zsliz-sulecin.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Okres nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi 4 lata. Nauka kończy się egzaminem maturalnym uprawniającym absolwenta do dalszego kształcenia na studiach wyższych na dowolnym kierunku.

Technikum w Sulęcinie
Dane teleadresowe szkoły
69-200 Sulęcin
ul. Witosa 49
powiat: powiat sulęciński
telefon: (0-95) 755 24 75
fax: (0-95) 755 24 76
e-mail: szkol@hoga.pl
strona www: www.zsliz-sulecin.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik mechatronik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik mechanik
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Okres nauki w technikum wynosi 5 lat. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych, które nadają uprawnienia w zakresie objętym daną kwalifikacją. Zdanie egzaminów ze wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie uprawnia do otrzymania tytułu technika. Nauka kończy się egzaminem maturalnym uprawniającym absolwenta do podjęcia dalszego kształcenia na studiach wyższych.

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy technika kształcące w następujących zawodach:

1) technik pojazdów samochodowych,

2) technik mechatronik (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: fizyka),

3) technik logistyk,

4) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: fizyka),

5) technik informatyk,

6) technik hotelarstwa (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: geografia),

7) technik żywienia i usług gastronomicznych (punktowany przedmiot niewymieniony niżej: biologia),

8) technik robót wykończeniowych w budownictwie,

9) technik handlowiec,

10) technik elektryk.

11) technik mechanik.

Mocną stroną Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, jak również panująca atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i życzliwości. Szkoła dynamicznie dostosowuje się do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zajęcia odbywają się na warsztatach w nowoczesnych przebudowanych, rozbudowanych, zmodernizowanych i doposażonych w najnowszej, generacji maszyny, urządzenia, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczniów są przestrzenne, profesjonalne pracownie: remontowe, blacharstwa, spawalnicze, diagnostyki samochodowej, obróbki maszynowej i technik wytwarzania, mechatroniki pomiarowej, CAD, wzorcowej kuchni, (bufecie, sali restauracyjnej), krawieckie, hotelarskie, logistyczno – spedycyjne, budowlane które pozwalają niemal w rzeczywistych warunkach pracy poznawać tajniki wielu zawodów na bardzo wysokim poziomie.

Branżowa Szkoła I Stopnia
Dane teleadresowe szkoły
69-200 Sulęcin
ul. Witosa 49
powiat: powiat sulęciński
telefon: (0-95) 755 24 75
fax: (0-95) 755 24 76
e-mail: szkol@hoga.pl
strona www: www.zsliz.sulecin.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Cukiernik
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Magazynier - logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Mechatronik
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Piekarz
 • Przetwórca Mięsa
 • Sprzedawca
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Okres nauki w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także wykształcenie zasadnicze branżowe. Świadectwo ukończenia szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia, w której uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji będzie miał możliwość uzyskania tytułu technika. Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym drugą kwalifikację w zawodzie oraz umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego uprawniającego do kontynuowania nauki na studiach wyższych. W Branżowej Szkole I stopnia mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:

1) mechanik pojazdów samochodowych,

2) mechanik monter maszyn i urządzeń,

3) mechatronik,

4) elektromechanik pojazdów samochodowych,

5) elektromechanik,

6) elektryk,

7) cukiernik,

8) piekarz,

9) kucharz,

10) przetwórca mięsa,

11) murarz – tynkarz,

12) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

13) krawiec,

14) sprzedawca,

15) fryzjer,

16) magazynier – logistyk.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Dane teleadresowe szkoły
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 12 A
powiat: powiat sulęciński
telefon: (095) 755 29 61
fax: (095) 755 29 61
e-mail: szkolniak@sosw-sulecin.edu.pl
strona www: www.sosw-sulecin.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP

Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa trzy lata, z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok, najwyżej do ukończenia 24 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
•    Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do Ośrodka
•    Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
•    Skierowanie Starosty Sulęcińskiego
OFERUJEMY:
•    Opiekę całodobową
•    Stołówkę szkolną
•    Świetlicę
•    Bibliotekę szkolną
•    Nowoczesne gabinety specjalistyczne
•    Salę gimnastyczną i siłownię
•    Nowoczesną pracownię komputerową
•    Posiadamy własny transport (minibusa) do przewozu osób niepełnosprawnych.
•    Windę.
 PROPONUJEMY:
•    Uczestnictwo w projektach edukacyjnych
•    Zajęcia teatralno-wokalne
•    Zajęcia sportowe
•    Zielone szkoły
•    Wycieczki jedno i kilkudniowe
•    Rajdy piesze i rowerowe
•    Wyjazdy w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską w Eisenhüttenstadt (Niemcy)
W ramach PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY oferujemy zajęcia z gospodarstwa domowego (gotowanie, robienie zakupów, obsługa sprzętów AGD, pranie, sprzątanie, szycie ręczne i maszynowe, obsługa stołówki szkolnej) i pomocy przy pracach biurowych (m.in. obsługa drukarki, laminarki, bindownicy).
W PROCESIE KSZTAŁCENIA REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
•    funkcjonowanie osobiste i społeczne
•    przysposobienie do pracy
•    zajęcia kształtujące kreatywność
•    zajęcia rozwijające komunikowanie się
•    wychowanie fizyczne
W RAMACH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I REWALIDACYJNYCH PROWADZIMY:
•    Integrację sensoryczną
•    Terapię słuchową metodą Tomatisa
•    Arteterapię, muzykoterapię
•    AAC (Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji)
•    Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną
•    Terapię z wykorzystaniem TIK
•    Biblioterapię
•    Terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną
•    Terapię przez ruch

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie
Dane teleadresowe szkoły
66-200 Świebodzin
Park Chopina 2
powiat: powiat świebodziński
telefon: 683823029
fax: 683823029
e-mail: liceum@lo.swiebodzin.pl
strona www: www.lo.swiebodzin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

SZKOŁA Z TRADYCJAMI

            Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie istnieje nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Wraz z przybyciem do naszego miasta pierwszych repatriantów, wśród których były nauczycielki, pojawiał się pomysł zorganizowania szkolnictwa. Rekrutacja do Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Miejskiego w Świebodzinie trwała do 30 sierpnia 1945 roku. Początkowo lekcje rozpoczynały się o godzinie 14, klasy liczyły po 60 uczniów, a warunki nie były sprzyjające. Brakowało wody, ogrzewania, prądu oraz pomocy naukowych. Jednak determinacja młodzieży i nauczycieli spowodowała, że szkoła z czasem funkcjonowała coraz lepiej.

KLASY PROFILOWANE I OGÓLNE

       Dzisiaj kształcenie w świebodzińskim Liceum wygląda zupełnie inaczej. W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy absolwentom szkół podstawowych naukę w klasie o profilu  ogólnym. 

 Każdy uczeń,  samodzielnie planuje swoją ścieżkę edukacyjną, ponieważ to on decyduje o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Wybierając naszą szkołę, kandydat nie musi od razu decydować, które przedmioty będzie realizować na poziomie rozszerzonym. Od roku szkolnego 2022/2023 realizujemy eksperyment pedagogiczny „Świadomie planuję swoją przyszłość”,  który umożliwia w pierwszym roku nauki poznać szkołę, nauczycieli i specyfikę nauczanych przedmiotów . Przedmioty rozszerzone uczeń wybiera  od klasy drugiej po odpowiednim przygotowaniu na zajęciach z doradztwa zawodowego.

 

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

            Oferujemy naszym uczniom możliwość nauki języków obcych w międzyoddziałowych grupach zróżnicowanych pod względem poziomu i umiejętności w zakresie posługiwania się wybranym językiem. Mamy grupy dla początkujących oraz zaawansowanych gdzie uczniowie na lekcjach w grupach międzyodziałowych przygotowywują się nie tylko do egzaminu maturalnego, ale także do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz matury międzynarodowej w języku angielskim. Nasi uczniowie do wyboru mają zajęcia z:

 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka francuskiego

Język obcy na poziomie rozszerzonym jest realizowany już od klasy pierwszej.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I UZUPEŁNIAJĄCE

            Uczniom, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i realizować pasje proponujemy zajęcia dodatkowe. Humaniści odnajdą się na  zajeciach Kola teatralnego oraz Koła polonistycznego. Przyrodników zainteresują warsztaty Dotknij biologii  Uczniowie klas dziennikarsko- prawniczych mają okazję uczestniczyć w cyklicznych warsztatach z profesjonalnymi dziennikarzami oraz prawnikami. A ścisłowcy pogłębią swoją wiedze na Kółku matematycznym oraz na zajęciach z Robotyki i programowania.  Dla sportowców mamy zajęcia w siłowni, rajdy rowerowe, wyjazdy na narty biegowe, łyżwy oraz kręgle. Do inicjatyw takich jak Szlachetna Paczka, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Bożonarodzeniowe kolędowanie, koncerty charytatywne zapraszamy tych, którym dobro innych szczególnie leży na sercu. Poza tym angażujemy naszych uczniów w olimpiady przedmiotowe, interdyscyplinarne i konkursy. Jeździmy na seminaria i wykłady na uczelnie wyższe, ale również zapraszamy pracowników naukowych na prelekcje do naszej szkoły. 

 

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.Jana Pawła II w Zbąszynku
Dane teleadresowe szkoły
66-210 Zbąszynek
ul.Kolejowa 4
powiat: powiat świebodziński
telefon: 683849395
fax: 068 3478030
e-mail: zst@zbaszynek.pl
strona www: www.ckziu.zbaszynek.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język polski
 • matematyka

W ofercie Liceum Ogólnokształcącego  znajduje się pełna gama przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Uczeń sam wybiera, jakie przedmioty w zakresie rozszerzonym chce realizować z następującej oferty:

1. geografia+wiedza o społeczeństwie

2. język obcy+wiedza o społeczeństwie 

3. biologia+chemia

4. geografia+język obcy

oraz obowiązkowo realizuje jeden język obcy w zakresie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki.
Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę zależą od wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która dba o współorganizację imprez szkolnych i ma wpływ na strukturę zajęć pozalekcyjnych oraz działania podejmowane w szkole.
Uczniowie angażują się chętnie w akcje charytatywne.
Szkoła posiada partnera zagranicznego Berufliches Schulzentrum 7 z Lipska, z którym współpracuje w zakresie wymiany młodzieży i doświadczeń.
Absolwenci szkoły odnajdują sie zarówno na rynku edukacyjnym, jak i zawodowym kontynuując naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. Wśród absolwentów znajdują się prawnicy, nauczyciele, farmaceuci, pracownicy ochrony lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
Technikum Leśne w Rogozińcu
Dane teleadresowe szkoły
66-210 Zbąszynek
Rogoziniec 115/2,
powiat: powiat świebodziński
telefon: 683840241
fax: 683840241
e-mail: sekretariat@tlrogoziniec.pl
strona www: tlrogoziniec.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik leśnik
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Technikum Leśne w Rogozińcu kształci w systemie 5 letnim, kończącym się maturą i egzaminem zawodowym. Jest szkołą mundurową o profilu leśnym, jedną z 11  szkół leśnych w Polsce prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Co oferujemy:

W szkole można zdobyć takie praktyczne umiejętności jak: Prawo jazdy kat. T i B., uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej, uprawnienia UDT do obsługi żurawi leśnych, umiejętności obsługi harwestera i forwardera (symulator), staże u przedsiębiorców leśnych.Ponadto w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych oferujemy dodatkowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Koła zainteresowań działające w szkole to: koło sokolnicze, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Szponiastych, sygnaliści myśliwscy, koło łowieckie, koło strzeleckie, koło łucznicze, PWL, PCK, koło przyrodnicze, SKS.

Szkoła współpracuje z Czeską Leśną Akademią w Trutnov (Czechy), oraz roczną szkołą zawodową Operatorów Maszyn Leśnych w Svobodzie (Czechy), z Centrum Kształcenia w Boudron w Szwajcarii oraz OSZ Neuruppin Waldarbeitsschule Kunsterspring w Niemczech.

 

 

 

 

Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
Dane teleadresowe szkoły
66-210 Zbąszynek
ul. Kolejowa 4
powiat: powiat świebodziński
telefon: 683849395
fax: 068 3478030
e-mail: zst@zbaszynek.pl
strona www: www.ckziu.zbaszynek.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 
W ofercie edukacyjnej znajdują się następujące zawody: Technik mechatronik (przedmioty rozszerzone do wyboru: matematyka lub informatyka lub fizyka), Technik elektryk (przedmioty rozszerzone do wybory matematyka lub informatyka lub fizyka).  Kształcenie zawodowe w szkole prowadzone jest w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych. Szkoła posiada upoważnienia do przerowadzania egzaminów zawodowych, w zwiazku z tym uczeń zdaje egzamin zawodowy w szkole bez konieczności udawania się do innego ośrodka. Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyki zawodowej, jak również organizuje staże zagraniczne  dla nazjdolniejszych uczniów w ramach programu Erasmus+.
Zajęcia językowe prowadzone są w grupach językowych z podziałem na stopień zaawansowania.
Szkoła aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na organizację zajęć pozalekcyjnych, rozwijających, staży zawodowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Od września 2016 roku w ofercie znajdą się dodatkowe szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych np. uprawnienia do 1kV, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obsługa programu AutoCad, kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Technik atutomatyk sterowania ruchem kolejowym, itp.
W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która dba o współorganizację imprez szkolnych i ma wpływ na strukturę zajęć pozalekcyjnych oraz działania podejmowane przez szkołę.
Uczniowie szkoły angażują się chętnie w akcje charytatywne.

Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych lub uaktywniają się na rynku pracy. Wśród absolwentów są również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie
Dane teleadresowe szkoły
66-200 Świebodzin
ul. Zachodnia 76a
powiat: powiat świebodziński
telefon: 0684757499
fax: 0684757498
e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl
strona www: www.pzs.swiebodzin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Bogata w tradycje, mądra doświadczeniem swoich pedagogów, zawsze otwarta na potrzeby środowiska i wciąż poszukująca nowych rozwiązań, a przy tym wyjątkowa …

Szkoła posiada zmodernizowane, nowoczesne warsztaty przygotowane do kształcenia w kierunkach gastronomicznych i mechanicznych, wyposażone m.in. w obrabiarki CNC.

W klasach technikum nauczane są 2 języki obce : język angielski i niemiecki. Języki są nauczane w grupach międzyoddziałowych zróżnicowanych pod względem poziomu.

W przypadku rekrutacji w zawodzie (technik ekonomista)  czwartym przedmiotem do punktowania jest geografia , natomiast w zawodzie (technik informatyk)  jest informatyka lub fizyka.

Uczniowie klas : technik informatyk, ekonomista, logistyk i mechanik wybierają 1 z 4 przemiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym ( matematyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie ). Uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienie i usług gastronomicznych wybierają biologię lub geografią do kształcenia w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z matematyki w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk oraz technik mechanik są prowadzone w grupach międzyoddziałowych zróznicowanych pod względem poziomu.

Wszystkie egzaminy zawodowe przeprowadzamy w szkole na podstawie upoważnień OKE w Poznaniu.Wyniki, które osiągamy z tych egzaminów należą do jednych z wyższych w województwie.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, dzięki którym uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy - operator wózków widłowych, uprawnienia spawacza, uprawnienia do 1 kV, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, umiejętności w zakresie języka obcego zawodowego, grafika komputerowego, projektowania w AutoCad oraz odbywają staże i praktyki w zakładach pracy. Ponadto w szkole są prowadzone różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów, zaczynając od zajęć przedmiotowych ( np. matematyka czy jezyki obce ), poprzez przedmioty zawodowe i zajęcia artystyczne ( teatralne i wokalne ).

Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, wspólnych zajęć, konkursów .  W  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczniowie mają  możliwość odbycia praktyk za granicą, w ramach programu Erasmus + ( dawniej Leonardo da Vinci ). W ramach współpracy ze szkołą w Niemczech część uczniów  w zawodzie technik mechanik odbywa swoje praktyki w zakładach niemieckich.  

Jesteśmy aktywni w środowisku lokalnych. Przedstawiciele uczniów są radnymi w Młodzieżowej Radzie Miasta, działamy w wolontariacie, współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami, współorganizujemy przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym, np. Tydzień Patriotyczny, a przede wszystkich dbamy o życie kulturalne i dobrą atmosferę wewnątrz szkoły organizując przeróżne imprezy i uroczystości.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Świebodzinie
Dane teleadresowe szkoły
66-200 Świebodzin
ul. Żaków 1
powiat: powiat świebodziński
telefon: 684755118
fax: 684755118
e-mail: szkola@sosw.swiebodzin.pl
strona www: sosw.swiebodzin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • orzeczenie PPP

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Świebodzinie prowadzona jest przez SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. Przyjmujemy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczniowie uczą się języka niemieckiego.

W klasie pierwszej planujemy utworzenie 1 oddziału.

Nauka w klasie pierwszej będzie odbywać się w zawodzie:

- 941203* Pracownik pomocniczy  gastronomii - zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej.

W ramach rewalidacji uczniowie (wg potrzeb) uczestniczą w zajęciach specjalistycznych:
-terapia pedagogiczna (usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, sprawności grafomotorycznych),
-logopedia, 
-psychoterapia,
-socjoterapia,
-Trening Zastępowania Agresji,
-EEG Biofeedback (metoda zwiększania możliwości ludzkiego umysłu poprzez trenowanie fal mózgowych).

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II
Dane teleadresowe szkoły
66-210 Zbąszynek
Kolejowa 4
powiat: powiat świebodziński
telefon: 683849395
fax: 068 3478030
e-mail: zst@zbaszynek.pl
strona www: www.ckziu.zbaszynek.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • lub do wyboru
 • niemiecki
 • Elektryk
 • Mechatronik
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Oddział wielozawodowy przeznaczony jest dla pracowników młodocianych, szkoła prowadzi kształcenie ogólne, praktyczna nauka zawodu prowadzona jest przez pracodawców oraz na kursach zawodowych.

W zależności od wyboru zawodu przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania:

1. Młodociani pracownicy- język polski, matematyka, język obcy (II.1), wiedza o społeczeństwie;

2. Elektryk (714103) - język polski, matematyka, język obcy (II.1), informatyka;

3. Mechatronik (742118) - język polski, matematyka, język obcy (II.1), informatyka.

Szkoła ma możliwość kształcenia na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia również w zawodach: elektryk oraz  mechatronik, stąd też również te zawody włączone zostały do oferty kształcenia, zajęcia z zakresu kształcenia branżowego odbywają się w szkolnych pracowniach.
 
W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są warsztaty taneczne i zajęcia z żeglarstwa jachtowego.
 
Od września 2016 roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach projektu systemowego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie lubuskim.
 
W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która dba o współorganizację imprez szkolnych i ma wpływ na strukturę zajęć pozalekcyjnych oraz działania podejmowane przez szkołę.
 

 
Branżowa Szkoła I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie
Dane teleadresowe szkoły
66-200 Świebodzin
ul.Zachodnia 76a
powiat: powiat świebodziński
telefon: 068 4757499
fax: 068 4757499
e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl
strona www: www.pzs.swiebodzin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Kucharz
 • Sprzedawca
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Magazynier - logistyk
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • informatyka lub geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • informatyka lub fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Szkoła posiada zmodernizowane, nowoczesne warsztaty przygotowane do kształcenia w kierunkach gastronomicznych i mechanicznych, wyposażone m.in. w obrabiarki CNC.

Na poziomie szkoły branżowej są nauczane dwa języki obce : język angielski i niemiecki.

Oddział wielozawodowy przeznaczony jest dla pracowników młodocianych. Uczniowie podpisują umowę z konkretnym pracodawcą, u którego realizowana jest praktyczna nauka zawodu. Szkoła prowadzi kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na miesięcznych kursach zawodowych.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, dzięki którym uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy - operator wózków widłowych, uprawnienia spawacza, uprawnienia do 1 kV, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, umiejętności w zakresie języka obcego zawodowego, grafika komputerowego, projektowania w programie AutoCad oraz odbywają staże i praktyki w zakładach pracy.Ponadto w szkole są prowadzone różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów, zaczynając od zajęć przedmiotowych ( np. matematyka czy języki obce ), poprzez przedmioty zawodowe i zajęcia artystyczne ( teatralne i wokalne ).

Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, wycieczek zawodoznawczych oraz konkursów zawodowych. Na podstawie podpisanych z frmami umów o wspólpracy zajęcia praktyczne ślusarzy odbywają sie w firmie SECO a elektromechaników w firmie LUMBERG.

Wszystkie egzaminy zawodowe przeprowadzamy w szkole na podstawie upoważnień OKE w Poznaniu.Wyniki, które osiągamy z tych egzaminów należą do jednych z wyższych w województwie.

Jesteśmy aktywni w środowisku lokalnych. Przedstawiciele uczniów są radnymi w Młodzieżowej Radzie Miasta, działamy w wolontariacie, współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami, współorganizujemy przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym, np. Tydzień Patriotyczny, a przede wszystkich dbamy o życie kulturalne i dobrą atmosferę wewnątrz szkoły organizując przeróżne imprezy i uroczystości.

Szkoła Branżowa I stopnia w Rogozińcu
Dane teleadresowe szkoły
66-210 Zbąszynek
Rogoziniec 115/2,
powiat: powiat świebodziński
telefon: 68 3840241
fax: 683840241
e-mail: sekretariat@tlrogoziniec.pl
strona www: tlrogoziniec.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Operator maszyn leśnych
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH -

branżowa szkoła I stopnia  w Rogozińcu kształci w systemie

3 letnim.

W ofercie:

Przygotowanie do pracy w lesie na profesjonalnym sprzęcie; Kurs operatora

pilarki spalinowej; Kurs obsługi żurawi załadowczych; Zajęcia na

maszynach wielooperacyjnych; Bogato wyposażony warsztat szkolny;

Praktyka zawodowa w terenie, organizowana przez szkołę;

Profesjonalna kadra instruktorska.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Świebodzinie
Dane teleadresowe szkoły
66-200 Świebodzin
ul. Żaków 1
powiat: powiat świebodziński
telefon: 684755118
fax: 684755118
e-mail: szkola@sosw.swiebodzin.pl
strona www: sosw.swiebodzin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje trzyletni cykl kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli szkołę podstawową (8-letnią).

W klasie pierwszej planujemy utworzenie 1 oddziału dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Proces edukacji opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych przygotowanych dla każdego ucznia na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej, zawierający szczegółowe cele, zadania, metody, środki pracy z uczniem zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami psychofizycznymi. Szkoła zapewnia doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych, stałą opiekę psychologiczną, indywidualizację nauczania, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne.

W ramach rewalidacji uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach specjalistycznych:
-EEG Biofeedback (metoda zwiększania możliwości ludzkiego umysłu poprzez trenowanie fal mózgowych),
-integracja sensoryczna (rozwijanie zdolności do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu),
-logopedia,
-zajęcia korekcyjne (usprawnianie funkcji ruchowych uczniów, korygowanie wad postawy),
-muzykoterapia,
-zajęcia terapii pedagogicznej (rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, sprawności grafomotorycznych),
-uczniowie posiadający skierowanie od lekarza uczęszczają na masaż prowadzony przez wykwalifikowanego masażystę.

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-431 Zielona Góra
ul.Sienkiewicza 36
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 353 19 59
e-mail: szkola@rahn.education
strona www: www.rahn.education/polska/lo/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • matematyka

 

 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego
Dane teleadresowe szkoły
65-508 Zielona Góra
ul. Kilińskiego 7
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 452 31 31
fax: (68) 452 31 32
e-mail: liceum@jedynka.zgora.pl
strona www: www.jedynka.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

I Liceum Ogólnokształcące im.E.Dembowskiego w Zielonej Górze od wielu lat jest najlepszą szkołą olimpijską w mieście i znajduje się w grupie najlepszych szkół w kraju. Od 1990 roku należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego jedynie 30 szkół w Polsce.

Od początku istnienia Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowywanego  przez redakcje       " Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" I LO zajmuje w nim czołowe  miejsca  i jest sklasyfikowane wśród najlepszych szkół w Polsce.

Uczniowie I LO uzyskują z większości przedmiotów najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym w naszym mieście, a zdobyta przez nich liczba punktów umożliwia im kontynuację nauki na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Tradycją naszej szkoły są obozy integracyjne dla uczniów klas I organizowane na początku roku szkolnego nad morzem. Dużą popularnością cieszą się również obozy naukowe dla olimpijczyków.
Przywiązujemy dużą wagę do pracy z uczniem zdolnym, ale również mamy bogatą ofertę zajęć wyrównawczych. Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą".
I LO stwarza także warunki rozwijania zainteresowań i pasji artystycznych i sportowych w ramach kół oraz zajęć pozalekcyjnych.

Nasi uczniowie objeci są opieką pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz pielęgniarską. Mogą korzystać z pomocy Szkolnego Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego.

Poznaj atuty naszej szkoły !

1. Najlepsze publiczne liceum w Zielonej Górze.

2. Od wielu lat w rankingach wsród 100 najlepszych liceów w Polsce.

3. Największa liczba laureatów i finalistów w województwie lubuskim.

4.Od wielu lat nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze wyniki egzaminów maturalnych.

5. Tytuł Najlepszej Szkoly Przedsiębiorczości.

6. Certyfikat Bezpiecznej Szkoły.

7. Od wielu lat zajmujemy II lub I miejsce w zawodach sportowych.

8. Niezależnie od klasy - ksztaltowanie własnej ścieżki edukacyjnej (rozszerzenie) w zespołach międzyklasowych.

9. Nauka języków obcych w systemie lektoratowym (międzyklasowe grupy - w zalezności od stopnia zaawansowania).

10. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

11. Szkoła umożliwia podjęcie studiów na najlepszych uczelniach w kraju i zagranicą.

12. Szkoła polożona jest w najpiękniejszym Parku na Wzgórzach Piastowskich.

13. Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedaogicznej które jest miejscem wspierania uczniów.

14. Bardzo aktywny Samorząd Szkolny i wolontariat.

15. Szkoła w Chmurze - wykorzystanie technologii IT w procesie ksztalcenia. Office365 online dla każdego ucznia.

W roku szkolnym 2024/2025 przyjmujemy kandydatów do następujących klas:
I A "Pitagorejska"
I B "Medyczno - przyrodnicza"   
I C "Prawniczo - dziennikarska"
Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym " Odpowiadam za swoją przyszłość" - rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia     w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, zarejestrowanym w MEN:
 • w klasie I i II - kształcenie ogólne
 • od klasy I -  rozszerzenie I - go języka obcego (w grupach lektoratowych)
 • po klasie II - wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów (w grupach międzyklasowych)
 • uczniowie mają mozliwość wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego ( nieobowiązkowy) 

 

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym  wybrany język obcy od klasy I i dwa  przedmioty wybrane przez ucznia  z listy przedmiotów maturalnych : j.polski, historia, wos, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, filozofia,historia sztuki, biznes  i zarządzanie.

Dodatkowo dla chętnych uczniów organizujemy:
 - seminaria z rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki,
- warsztaty biologiczno - chemiczno - fizyczne,
- warsztaty prawnicze,
- warsztaty dziennikarskie,
- warsztaty ekonomiczne,
- naukę j.łacińskiego,

- warsztaty artystyczne,

- inne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze zgodnie   z potrzebami  i zainteresowaniami uczniów.

 

 

II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Zepole Szkół Ekologicznych
Dane teleadresowe szkoły
65-943 Zielona Góra
ul. Francuska 25A
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 684542301
e-mail: sekretariat@ek.edu.pl
strona www: lo2.ek.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

REKRUTACJA 2024/2025


II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a
tel. 684542301

sekretariat@ek.edu.pl
www.lo2.ek.edu.pl
https://www.facebook.com/lo2zielonagora/

Wirtualny spacer


Zaoferujemy Tobie doskonałą bazę:

 • stołówka,
 • siłownia zewnętrzna,
 • pokój wyciszeń,
 • świetlica
 • tablice interaktywne,
 • w każdej klasie projektor z komputerem,
 • sala multimedialna,
 • boisko typu Orlik - piłka nożna i koszykówka,
 • stołówka,
 • gabinet pielęgniarki,
 • gabinet psychologa,
 • gabinet psychoterapeuty,
 • gabinet doradcy zawodowego,
 • sklepik szkolny,
 • biblioteka multimedialna.

W naszej szkole lekcje kończą się najpóźniej o 15:20
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.

1A - HUMANISTYCZNA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Przedmioty rozszerzone: język polski (z całym oddziałem) i do wyboru: historia lub biologia lub matematyka.

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i społeczną. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, procesach społecznych oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, lub hiszpańskim. Nauka w klasie o profilu humanistycznym zapewnia absolwentom różnorodność wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczniowie klasy humanistycznej wykorzystają zdobyte umiejętności na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie humanistycznej wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury). Poznane treści być może zachęcą humanistów do zgłębienia nauk z dziedziny pedagogiki lub psychologii.

Absolwenci klasy humanistycznej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych.

W klasie humanistycznej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

W klasie humanistycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: język polski (z całym oddziałem) i do wyboru: historia, biologia lub matematyka.

 
1B - AKADEMICKA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografia (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka lub biologia lub historia.

 

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi i ścisłymi. Pro fil klasy cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności komunikacyjnych, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Absolwenci klasy akademickiej najchętniej podejmują studia na kierunkach technicznych, społecznych i ekonomicznych, są to m.in.: logistyka, turystyka, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach o szerokim spektrum zainteresowań.

Uczniowie nabywają kompetencji: komunikacyjnych, ekonomicznych, społecznych. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych oraz we własnych firmach. Studia i praca zawodowa dla absolwentów klasy akademickiej między innymi obejmują sektory: biznesu, marketingu, ekonomii, logistyki, bankowości, ubezpieczeń, finansów, informatyki, komunikacji medialnej, przetwarzania danych.

W klasie akademickiej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

W klasie akademickiej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: geografia  (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka, biologia lub historia.

 

1C - AKADEMICKA - INTEGRACYJNA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografia (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka lub biologia lub historia.

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi i ścisłymi. Pro fil klasy cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności komunikacyjnych, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Absolwenci klasy akademickiej najchętniej podejmują studia na kierunkach technicznych, społecznych i ekonomicznych, są to m.in.: logistyka, turystyka, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach o szerokim spektrum zainteresowań.

Uczniowie nabywają kompetencji: komunikacyjnych, ekonomicznych, społecznych. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych oraz we własnych firmach. Studia i praca zawodowa dla absolwentów klasy akademickiej między innymi obejmują sektory: biznesu, marketingu, ekonomii, logistyki, bankowości, ubezpieczeń, finansów, informatyki, komunikacji medialnej, przetwarzania danych.

W klasie akademickiej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

W klasie akademickiej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: geografia  (z całym oddziałem) i do wyboru: matematyka, biologia lub historia.

III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Dane teleadresowe szkoły
65-452 Zielona Góra
ul. Strzelecka 9
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 327 05 28
fax: 68 327 05 28
e-mail: sekretariat@lo3.pl
strona www: lo3.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • łaciński
 • niemiecki
 • włoski
 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • łaciński
 • niemiecki
 • włoski
 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Drogi uczniu 8 klasy szkoły podstawowej!


Jeśli chcesz wybrać najlepsze dla siebie liceum… postaw na III LO w Zielonej Górze!!!

Tutaj właśnie osiąga się wysokie wyniki nauczania, stwarza się możliwość wszechstronnego rozwoju, rzetelnie przygotowuje do matury.

Każdy znajdzie coś dla siebie. Oferujemy pozalekcyjne zajęcia sportowe. Można również realizować się poprzez działalność charytatywną i działalność w wolontariacie.

Z pewnością poczujecie się miło i bezpiecznie.

Dlaczego warto postawić właśnie na nas?

-możesz mieć pewność, że postaramy się jak najlepiej przygotować Ciebie do matury; nie od dziś nasi uczniowie osiągają z wielu przedmiotów najwyższe wyniki w mieście z egzaminu maturalnego;
- współpracujemy czynnie z zaprzyjaźnionymi szkołami w niemieckim Hildesheim oraz hiszpańskim Lalin;

- posiadamy bogatą, realizowaną na wysokim poziomie ofertę nauczania języków obcych, takich jak:
* język angielski,
* język niemiecki,
* język francuski,
* język hiszpański,
* język włoski
* klasyczny język łaciński

- nasi uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne, m.in. Oxford czy Cambridge z medycyny, matematyki, informatyki, prawa i lingwistyki;
- współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim,

- posiadamy dobrze wyposażone i estetyczne sale lekcyjne, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę i czytelnię z dostępem do internetu, salę gimnastyczną i dwa nowoczesne boiska,

- na terenie szkoły jest dostęp do bezprzewodowego internetu (Wi-Fi),

- zaoferujemy Ci ambitny program imprez kulturalnych ( wyjścia do teatru, ambitne kino),

- w ramach wycieczek szkolnych zabierzemy Cię do najważniejszych i najciekawszych miejsc w Europie; dotychczas zwiedziliśmy wspólnie, m.in. Londyn, CERN - największy na świecie międzynarodowy ośrodek badań naukowych mieszczący się w Genewie, Wiedeń, Innsbruck, Pragę, Paryż, Zamek Neuschwanstein, Zurich, elektrownię atomową w Temelinie, Salzburg, Wenecję, Padwę, Weronę, Mediolan, Annency ,Szafuzę, Turyn, Lazurowe Wybrzeże, Monaco, Nicee, Cannes, Grecję, Watykan, Portugalię, Maltę;

- nasi uczniowie mają możliwość brania udziału w projektach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym takich, które odbywają się w języku angielskim;

- dbamy o bardzo dobry kontakt z rodzicami (zebrania z rodzicami, dziennik elektroniczny, spotkania indywidualne),

- zapewnimy Ci opiekę przedmedyczną,

- będziesz mógł skorzystać z usług szkolnego bistro oraz stołówki,

- jesteśmy w czołówce szkół najczęściej wybieranych uczniów klas ósmych!

 

Dołącz do nas na Facebook! www.facebook.com/lo3zielonagora

Jesteśmy obecni również na YouTube! www.youtube.com/lo3zielonagora

W przypadku pytań czekamy na Ciebie :

- pod numerem telefonu: 68 327 05 28

- mail : sekretariat@lo3.pl

Jeśli postawisz na „Trójkę”, będziesz miał pewność,że spędzisz czas efektywnej nauki w miłej atmosferze.

Pomożemy Ci spełnic Twoje marzenia…

Do zobaczenia we wrześniu!

 

OFERTA KLAS NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1A - POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język obcy

 

1B - HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS

 

1C - HUMANISTYCZNO-PRAWNA

Przedmioty rozszerzone :język polski, historia, WOS

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WO


 


 

                                               

IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. E. Horbaczewskiego
Dane teleadresowe szkoły
65-247 Zielona Góra
ul. Szosa Kisielińska 18
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 327 13 26
fax: (68) 324 79 13
e-mail: sekretariat@lo4.zgora.pl
strona www: www.lo4.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • hiszpański
 • włoski
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego to popularny „Lotnik”, z racji podtrzymywania świetnych tradycji Liceum Lotniczego. Mottem szkoły jest „Tylko u nas szczęśliwe lądowanie”, co w praktyce oznacza  absolwentów dobrze wykształconych i osiągających sukcesy życiowe.

Uczniowie w  „Lotniku” uczą się dwóch języków obcych. Program nauczania pierwszego języka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia, w zakresie rozszerzonym. Uczniowie mogą wybrać jako język wiodący:  angielski lub niemiecki (w oddziale OPW tylko język angielski jako wiodący). Zajęcia z drugiego języka są realizowane w wymiarze 5 godzin tygodniowo w pierwszych dwóch latach nauki. Jako drugi język uczniowie mają do wyboru:

 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język francuski,
 • język rosyjski,  
 • język włoski,
 • język hiszpański.

Grupy językowe liczą do 15 uczniów, a uczniowie kwalifikowani są do grup na podstawie testu językowego lub zgodnie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty. Daje to możliwość  realizacji zajęć w grupach uwzględniających stopień zaawansowania językowego. 

Proces edukacyjny organizowany jest w oparciu o eksperyment pedagogiczny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy, co umożliwia podniesienie efektywności pracy uczniów. Ocenianie jest punktowe, formy wiedzy i terminy konsultowane są z uczniami na początku każdego okresu. Daje to możliwość uczniom rozplanowania pracy w całym roku szkolnym. Uczniowie mają również wpływ na kształt swojego planu zajęć, ponieważ mają prawo wyboru zajęć i  nauczycieli prowadzących lekcje.

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć 2 oddziały akademickie i 1 oddział przygotowania wojskowego (OPW).

Oddziały AKADEMICKIE:

Uczeń w okresie rekrutacji do klasy I nie wybiera profilu. W ciągu pierwszych  dwóch lat  nauki realizuje zajęcia
z wszystkich przedmiotów, obejmujących podstawę programową. W drugiej klasie wybiera specjalizację przedmiotową i w trzeciej klasie rozpoczyna realizację przedmiotów, którymi jest zainteresowany w zakresie rozszerzonym.

Specjalizacje tworzone są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Dla uczniów oddziałów akademickich proponujemy następujące specjalizacje:

- politechniczna,

- ekonomiczna,

- farmaceutyczna,

- przyrodnicza,

- prawno-społeczna,

- psychologiczno-pedagogiczna,

- artystyczna.  

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziałów AKADEMICKICH:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • geografia,

 

Oddział przygotowania wojskowego - OPW :

W kwestii programu kształcenia, podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie realizują treści podstawy programowej z większości przedmiotów w zakresie podstawowym. W drugiej klasie uczniowie wybierają specjalizację przedmiotową i w trzeciej klasie rozpoczyna realizację przedmiotów, którymi jest zainteresowany, w zakresie rozszerzonym. Listę specjalizacji umieściliśmy powyżej, w opisie oddziałów akademickich.

Dodatkowo uczniowie oddziału przygotowania wojskowego będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych i teoretycznych na terenie przydzielonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej - w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku i na terenie szkoły (np. w szkolnej strzelnicy wirtualnej).

Oddział przygotowania wojskowego w Lotniku to nawiązanie do historii i wojskowych tradycji placówki, która powstała 44 lata temu jako filia Liceum Lotniczego w Dęblinie, następnie została przekształcona w samodzielne Liceum Lotnicze, a następnie w 1989 r. w Wojskowe Liceum Ogólnokształcące.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do OPW:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. obcy wiodący,
 • geografia.

 

Warunki lokalowe i działalność szkoły

Warunki nauki są bardzo dobre, zajęcia są jednozmianowe. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe.  W szkole znajduje się biblioteka, czytelnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, świetlica, stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, nowoczesne boisko sportowe, siłownia, nowoczesna strzelnica wirtualna  oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym oraz metodycznym. W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych, sportowych
i artystycznych. Szkoła organizuje zajęcia o charakterze integracyjnym, dyskoteki, koncerty, imprezy sportowe, warsztaty naukowe, wyjazdy rekreacyjne, wycieczki turystyczne.

Bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski, angażując się w przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym  (Szlachetna paczka, Psu na budę, Pola nadziei, Dzień dla Życia). W szkole funkcjonuje również klub wolontariatu  i  Szkolny Klub Caritas.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne.

Szkoła posiada certyfikaty „Szkoła z klasą”, „Szkoła przyjazna uczniowi” oraz " Szkoła Pozytywnego Myślenia".

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w olimpiadach na szczeblu okręgu i Polski. Są to m.in. Olimpiada Biologiczna, Geograficzna, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Historyczna, Ekologiczna, Ekonomiczna, Języka Niemieckiego i Francuskiego, Matematyczna i Fizyczna.

 

Bezpieczeństwo w szkole zapewnia:

* monitoring terenu szkoły,

* bezpieczne warunki dojazdu do szkoły (duży parking, dobrze usytuowane przystanki MZK, przejście dla pieszych z sygnalizacją),

    Komunikacja miejska -  linie : 7, 8, 14, 19, 20, 25, 26.

 

Ponadto: 

* posiadamy akredytację programu Erasmus +;

* prowadzimy program tutoringu szkolnego;

* dysponujemy profesjonalnie wyposażoną siłownią;

* oferujemy szeroki zakres  imprez kulturalnych, przedsięwzięć charytatywnych i profilaktycznych oraz wyjazdów naukowych i turystycznych;

* zapraszamy do Lotnika na Dzień Otwartych Drzwi 25 kwietnia 2024 r., w godz. 11:00-15:00!

Podania do szkoły udostępnione będzie na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl  

 

Liceum Ogólnokształcące SALOMON w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-610 Zielona Góra
ul. Rydza Śmigłego 1
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 320 77 77; k: 509 718 024
e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl
strona www: www.salomon.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z: biologia, chemia, fizyka, geografia,historia,j.obcy,wos

LOS – Liceum Ogólnokształcące Salomon jest placówką prowadzoną przez Fundację Rozwoju Edukacji Salomon . Szkoła powstała z pasji do edukacji i pracy z młodymi ludźmi. Zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły we własnym tempie zdobywali wiedzę i umiejętności, odkrywali i pielęgnowali swoje mocne strony. Chcemy im w tym towarzyszyć, wpierać ich wzrastanie i rozwój.

Każdy z uczniów od klasy 2 będzie mieć możliwość dowolnego wyboru rozszerzeń, część przedmiotów zostanie połączonych w bloki przedmiotowe. Uczniowie dzięki znajomości zagadnień na cały rok szkolny będą mogli dowolnie zaplanować ich zaliczanie, sami też decydować, na jaką ocenę będą zaliczać daną partię materiału. Dzięki temu wezmą odpowiedzialność za swoje wykształcenie i będą mieli wpływ na swój LOS w szkole.

Uczniowie naszego liceum będą pracować pod opieką tutora, który wesprze ucznia w rozwoju. W praktyce tutoring polega na długotrwałej, regularnej i indywidualnej pracy (realizowanej w formie spotkań), a jego celem jest lepsze poznanie przez ucznia samego siebie (odkrycie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i praca nad nimi). Dzięki wprowadzeniu do szkoły tutoringu, chcemy pomóc naszym uczniom w ich odkryciu oraz wspierać ich w wytyczaniu swojej ścieżki edukacyjnej.

W naszym liceum będziemy pracować różnorodnymi metodami. Realizując program sięgniemy po metodę projektu, która pozwoli rozwijać miękkie kompetencje. Jeden dzień w tygodniu zostanie zorganizowany w formie warsztatowni. Nie zapomnimy jednak o wspieraniu indywidualnego rozwoju.

 

Liceum Ogólnokształcące Salomon swoje działania opiera o wartości chrześcijańskie. Chcemy, aby uczniowie uczyli się w atmosferze szacunku i zaufania. Pragniemy, by wartości chrześcijańskie wypływające z Pisma Świętego miały wpływ na kształtowanie charakteru naszych uczniów, a uczniowie mieli wpływ na otaczający świat.

Jeśli szukasz innowacyjnego miejsca, dla siebie lub swojego dziecka, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasza autorska i innowacyjna propozycja opiera się o zindywidualizowany proces nauczania wspierany przez wychowawcę i tutora. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży proponujemy:

 • kameralne warunki (max. 20 osób w klasie),
 • swobodny wybór rozszerzeń (od 2 roku),
 • pięć godzin języka angielskiego w tygodniu, prowadzonych w 10-osobowych grupach (od 1 roku),
 • profesjonalną i zaangażowaną kadrę, która przygotuje uczniów do matury i studiów,
 • ocenianie opisowe (bez ocen cyfrowych),
 • platformę edukacyjną do samodzielnej pracy,
 • opiekę tutora (przez cały czas trwania nauki),
 • możliwość edukacji domowej.

 Chcemy, aby nasi uczniowie:

 • stawali się bardziej samodzielni,
 • indywidualnie kierowali własną nauką,
 • selekcjonowali informacje,
 • sami decydowali na jakim poziomie trudności chcą opanować dane zagadnienie,
 • rozwijali kreatywność, misyjność i wolontariat,
 • uczyli się przedsiębiorczości.
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-419 Zielona Góra
ul. Sowińskiego 27
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (+68) 324 28 66; 501 607 647
e-mail: liceum@slo.zgora.pl
strona www: www.slo.zgora.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
V Liceum Ogólnokształcące im.Krzysztofa Kieślowskiego
Dane teleadresowe szkoły
65-552 Zielona Góra
ul. Zachodnia 63
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 470 70 10
e-mail: sekretariat@vlo.zgora.pl
strona www: www.vlo.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • do wyboru
 • francuski
 • niemiecki
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • do wyboru
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • biologia
 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • do wyboru
 • francuski
 • niemiecki
 • fizyka
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka

O szkole, która "powstała z marzeń" - jak mawiał pierwszy jej dyrektor, Krzysztof Wąż, należy myśleć w kategoriach wyjątkowo przyjaznej atmosfery dla zdobywania wiedzy i zacieśniania kontaktów interpersonalnych. To z kolei skutkuje i procentuje wysokimi wynikami uzyskiwanymi na maturze i w konkursach przedmiotowych. V Liceum Ogólnokształcące zostało stworzone w duchu równości i tolerancji, o czym świadczy Konstytucja Szkoły - uchwalona w drodze powszechnego referendum, co doceniła helsińska Fundacja Praw Człowieka, przyznając II miejsce w ogłoszonym konkursie. Sami uczniowie dali wyraz swej dojrzałości i wyjątkowemu wyczuciu dla spraw istotnych, wybierając na patrona szkoły Krzysztofa Kieślowskiego, a krzewione przez niego wartości wynikające z haseł Rewolucji Francuskiej i Dekalogu Chrześcijańskiego uznali za priorytetowe. Tak umocowani "ideologicznie" mogą kształcić się w klasach o specjalizacji: humanistycznej z edukacją filmową lub warsztatami z psychologii, politechnicznej z warsztatami z grafiki komputerowej lub rysunku odręcznego, ekonomicznej, medialno - spolecznej, językowej oraz biomedycznej. Dopełnieniem oferty edukacyjnej są obozy integracyjne, wymiany międzynarodowe, działalność miniprzedsiębiorstw czy grupy SIM, które pozwalają na realizację marzeń, ambicji, otwarciu się na drugiego człowieka.

Przychodząc do "Piątki" każdy ma szanse być KIMŚ i udowodnić, że hasło: "Rób coś, kochaj kogoś, nie bądź nicponiem" ma swój głęboki sens.

Oferta specjalna szkoły:

- nauczanie kontekstowe; 

- zajęcia dodatkowe - z edukacji medialnej, ekonomicznej i biotechnologii -  realizowane we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim;

- uczestnictwo w działaniach wolontariackich;

- uczestnictwo w pracach miniprzedsiębiorstw;

- obozy integracyjne dla klas pierwszych;

- niepowtarzalna atmosfera.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, podział na grupy następuje po uprzednim napisaniu testu poziomującego, w zależności od stopnia zaawansowania ucznia.

Od września 2019r. w szkole realizowany jest, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, eksperyment pedagogiczny, na podstawie którego uczeń dokonuje wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym po klasie II. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym 3 spośród przedmiotów proponowanych dla klasy, z możliwością zmiany ze względu na preferencje (spośród dostępnych w ofercie szkoły):

- dla klasy humanistycznej: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub biologia lub historia sztuki lub język obcy lub geografia;

- dla klasy politechnicznej: matematyka, fizyka, informatyka lub historia sztuki lub chemia lub język obcy;

- dla klasy biomedycznej: biologia, chemia, fizyka lub matematyka lub język obcy lub geografia lub historia sztuki.

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
65-533 Zielona Góra
ul. św. Cyryla i Metodego 9
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 454 40 88
e-mail: sekretariat@6lo.zgora.pl
strona www: 6lo.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • opinia PPP
 • rozmowa kwalfikacyjna
 • angielski
 • niemiecki
 • opinia PPP
 • rozmowa kwalfikacyjna

Czteroletnie liceum, w którym są tylko klasy terapeutyczne (do 15 osób). Małe zespoły klasowe sprzyjają indywidualizacji procesów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie są przyjmowani na podstawie opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznych i kwalifikacyjnej rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem, nie ma naboru elektronicznego. Zagwarantowana opieka psychologa, socjoterapeuty, pedagogów szkolnych. Regulamin naboru na stronie szkoły.        

W szkole stosujemy punktowy system oceniania, bez punktów ujemnych, co w znacznym stopniu ogranicza stres szkolny. Nauczane języki: angielski i niemiecki. Proponowane rozszerzenia: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie lub  język angielski we wskazanej klasie.      

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 21
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 451 20 50
fax: (68) 451 20 51
e-mail: sekretariat@zsms.zgora.pl
strona www: www.zsms.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • biologia
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • biologia
 • geografia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • biologia
 • geografia
 • język polski
 • matematyka

VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze jest szkołą mistrzostwa sportowego. Nasza placówka umożliwia uczniom połączenie nauki z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie. Uczniowie osiągają wysokie wyniki sportowe, mają sukcesy w zawodach sportowych w województwie, kraju, a także w Europie i na świecie. Wśród naszych absolwentów jest 22 uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Szkoła stwarza warunki umożliwiające każdemu uczniowi kształtowanie własnej drogi edukacyjno-sportowej. Każdy uczeń zobowiązany jest realizować program szkolenia sportowego wybranej dyscypliny. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie naszego liceum realizują naukę dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym w zespołach międzyklasowych. Nauka pierwszego przedmiotu rozszerzonego, który stanowi wiodący język obcy ucznia – język angielski lub język niemiecki rozpoczyna się w klasie pierwszej. Wyboru drugiego albo trzeciego przedmiotu rozszerzonego dokonują uczniowie samodzielnie w klasie drugiej. Na poziomie rozszerzonym nauczamy następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka. Szkoła położona jest w pobliżu dwóch parków oraz blisko lasu, co stwarza możliwość odpoczynku na łonie natury. Budynek szkoły jest co roku modernizowany i wyposażany w nowoczesny sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie atrakcyjnych zajęć z młodzieżą (np: projektory, ekrany, tablice interaktywne). Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą obiektów sportowych. 

Nasi uczniowie otrzymują wsparcie: pedagoga, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, pielęgniarki, dietetyka oraz fizjoterapeuty.

Obiady w szkolnej stołówce są smaczne, zdrowe, dopasowane dla osób trenujących, gotowane na miejscu oraz atrakcyjne cenowo.

Aktywnie działa również Młodzieżowa Rada Szkoły podejmująca wiele ciekawych inicjatyw. Od wielu lat uczniowie mają okazję uczestniczyć w pracach wolontariatu np: zbiórka PCK artykułów żywnościowych, DKMS – wspólnie przeciw białaczce, PKO bieg charytatywny, Korowód Winobraniowy, Kulturalne Lato w Zielonej Górze, rowerowa stolica Polski, Biegam Bo Lubię – Bieg Bez Granic, szkoła do hymnu.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do oddziałów mistrzostwa sportowego składają dodatkowe podanie oraz muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej. Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej VII Liceum Ogólnokształcącego  Mistrzostwa Sportowego (www.7liceum.zgora.pl).

Oddziały mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2024/2025:

IA - oddział mistrzostwa sportowego (gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, strzelectwo)

IB - oddziały mistrzostwa sportowego piłka nożna (dziewcząt i chłopców)

IC - oddział mistrzostwa sportowego (koszykówka- chłopcy), (piłka ręczna, piłka siatkowa- chłopcy i dziewczęta) 

Dodatkowa oferta:

od roku szkolnego 2023/2024 chętni uczniowie trenujący piłkę nożną, mają możliwość udziału w kursie sędziowskim zakończonym egzaminem pod patronatem PZPN.

Zgodnie z potrzebami uczniów szkoła organizuje koła zainteresowań.

Szkoła  współpracuje z Lausitzer Sportschule Cottbus, wspólnie realizując program "Europejskiej Szkoły Sportowej"  oraz ze szkołą w Sportschule Potsdam “Friedrich Ludwig Jahn”.

Współpracujemy z takimi instytucjami, jak: Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Piłki Ręcznej, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Gimnastyczny, Polski Związek Koszykówki, Lubuski Związek Piłki Nożnej, Lubuski Związek Lekkiej Atletyki, Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków, UKS ZSMS, Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny, Zastal Zielona Góra, APMM Zielona Góra, MOSiR Zielona Góra, SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny, OSPR Zielona Góra, Basket Zielona Góra, Klub Sportowy Lechia Zielona Góra, SKM Zastal Zielona Góra, Towarzystwo Pływackie Zielona Góra, WOSiR Drzonków, Gwardia Zielona Góra, UKS "AS" Zielona Góra, UKS ZSMS Trzynastka, ZKS Palmiarnia, KL LUMEL, ZKS Drzonków, TS Masterchem Przylep, Lubuska Federacja Sportu, Uniwersytet Zielonogórski.

OSIĄGNIĘCIA Sportowe

Gimnastyka – akrobatyka sportowa

- Lena Loch – mistrzyni Polski seniorów w dwójkach mieszanych

Gimnastyka – skoki na trampolinie

- Maksymilian Biłgorajski – brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów indywidualnych

- Maksymilian Biłgorajski i Iwo Witakowski – brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w skokach synchronicznych

- Jakub Lato - złoty medal MPS w kategorii 13-14 lat

- Justyna Pierucka - złoty medal MP Juniorów młodszych

Koszykówka

- brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U19

- srebrny medal w Młodzieżowym Pucharze Polski U19

Lekka atletyka

- brązowy medal w sztafecie 4x200m. w Mistrzostwach Polski U20 (Oskar Bęben, Jonasz Ratajczak, Błażej Rudnik)

- finał Mistrzostw Polski Juniorów – Jędrzej Kruger – skok o tyczce

Pięciobój nowoczesny

- Zuzanna Gradoń – mistrzyni Polski U16 w trójboju

- Maja Szondelmajer – wicemistrzyni Polski U17 w trójboju

- Aleksandra Kasperczak – III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów U19

(4-bój)

Pływanie

- Oliwia Glińska – wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski Juniorów

- Bartosz Wieraszka – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Juniorów

- Michał Pruszyński – finalista Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców

Snooker

- Antoni Max Kowalski – drużynowy mistrz Europy seniorów

Tenis stołowy

- Patryk Bielecki – brązowy medalista Mistrzostw polski Seniorów w grze deblowej

- Samuel Michna – ćwierćfinalista Drużynowych Mistrzostw Świata Kadetów

- drużynowe wicemistrzostwo Polski szkół ponadpodstawowych (Patryk Bielecki, Dominik Soliło, Krzysztof Michno)

Piłka ręczna

- Kamil Sznajder, Wiktor Winowski, Jakub Krawczak reprezentują I ligowy zespół KU AZS Zielona Góra

Piłka nożna

- awans do Centralnej Ligi Juniorów Młodszych w sezonie 2023/2024 - klasy I i II LO

- debiut w reprezentacji Polski U16 ucznia Dawida Dębskiego - klasa II LO

Piłka Siatkowa kobiety

- sezon 2021/2022 Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej w kategorii Juniorek

- sezon 2022/2023 Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej w kategorii Juniorek

- sezon 2022/2023 Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w Finale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Licealiada

  w Piłce Siatkowej kobiet

- nasza absolwentka Olimpia Książek reprezentuje obecnie barwy II ligowego zespołu UKS ZSMS Poznań

- nasza wychowanka Paulina Mendzelewska reprezentuje obecnie barwy II ligowego zespołu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (zmieniła szkołę w trakcie nauki)

 

Osiągnięcia naukowe

- Kacper Łyczko I miejsce w Dyktandzie z Języka Niemieckiego

- „FredroRyki” – zabawa słowem – Piotr Cygan I miejsce

- konkurs PGE Turniej Maszyn Wodnych – Szemian Katarzyna i Dorobisz Patrycja – II miejsce

Nasi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia we wpołzawodnictwie sportowym.

 

Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
Dane teleadresowe szkoły
65-392 Zielona Góra
ul. Botaniczna 50
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 451 39 51
fax: (68) 451 39 50
e-mail: budowlankazg@gmail.com
strona www: www.budowlanka.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik budownictwa
 • geografia
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik architektury krajobrazu
 • geografia
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka

Hasłem przewodnim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” są słowa: „Kształtujemy myśl techniczną”. Realizujemy je, nauczając wielu przedmiotów zawodowych. Szkoła dysponuje warsztatami przystosowanymi do kształcenia branżowego  przedmiotów zawodowych, w których uczniowie nabywają umiejętności w zakresie wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży z aspiracjami, chcącej się uczyć. CKZiU "Budowlanka" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. O miejsca w szkole konkurują uczniowie z bardzo dobrymi wynikami egzaminów ósmoklasisty. Stawiamy na jakość i wysoki poziom nauczania. Atutem CKZiU „Budowlanka”  jest to, że kształci młodzież w kierunkach, w które inwestuje Unia Europejska. Placówka kładzie nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, wprowadzając kilkutygodniowe praktyki zawodowe, realizowane w firmach z województwa lubuskiego, z którymi współpracuje od wielu lat. Uczniowie biorą udział w wycieczkach dydaktycznych (np. obserwacja budowy obiektów mieszkalnych i usługowych, dróg i mostów, terenów zielonych), które wzbogacają ich wiedzę, a także pozwalają zgłębiać tajniki zawodu.

Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, a także z firmą Ziel-Bruk (która objęła patronatem klasy o profilu drogownictwo), firmą Atlas oraz Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE”. Uczniowie „Budowlanki” uczestniczą także w zajęciach organizowanych przez te instytucje, podczas których przyglądają się różnym procesom technologicznym.

Kierunki kształcenia.

Technik budownictwa.

Kierunek gdzie nauczysz się stosowania najnowszych technologii i materiałów budowlanych, czuwania nad jakością projektu, sprawowania nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem prac budowlanych oraz sporządzaniu kosztorysów, planów i harmonogramów budowy.

Technik architektury krajobrazu.

Kierunek gdzie nauczysz się projektowania przestrzeni publicznych i ogrodów przydomowych, zarzadzania zabytkowymi założeniami ogrodowymi, pielęgnacji terenów zieleni oraz wykonywania rysunków odręcznych, projektów technicznych i koncepcyjnych.

Sukcesy uczniów.

Od wielu lat ”Budowlanka” znajduje się w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” wśród najlepszych techników w Polsce. W tym roku uplasowała się na 1. miejscu w województwie lubuskim oraz w Zielonej Górze! Co najważniejsze, jest to najlepsze technikum budowlane w Polsce! Rokrocznie osiąga również jedne z najwyższych w kraju wyników z egzaminów zawodowych. Świetnie przygotowana kadra nauczycielska CKZiU „Budowlanka” umożliwia uczniom zdobycie wiedzy, zapewniającej zdanie egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Po zakończeniu edukacji uczniowie uzyskują tytuł technika. Zdawalność matur oraz egzaminu zawodowego plasuje się na bardzo wysokim poziomie (w ostatnich latach najwyższa w Zielonej Górze   i województwie!). Absolwenci naszej szkoły mają więc duże możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów. Młodzież CKZiU „Budowlanka” ma do wyboru bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi ich pasji, zainteresowań oraz poszerzaniu umiejętności.

Nasi uczniowie od lat zdobywają najwyższe lokaty na szczeblu ogólnopolskim w następujących olimpiadach i konkursach:

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

- Olimpiada Budowlana,

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,

- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,

- Olimpiada Artystyczna,

- Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna,

- Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”,

- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

- Lubuski Konkurs Matematyczny,

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,

- Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,

- Olimpiada Wiedzy o Żywności,

- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,

- Olimpiada Wiedzy o Rodzinie.

Wielu wychowanków CKZiU „Budowlanka” było laureatami wyżej wymienionych olimpiad, otrzymując w nagrodę indeksy na wymarzone kierunki studiów.

Osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

Uczniowie naszej szkoły mogą także rozwijać się artystycznie dzięki licznym kołom zainteresowań poświęconych różnym dziedzinom kultury. Możliwość realizacji pasji daje m.in. prężnie działający Samorząd Uczniowski oraz szkolny wolontariat, promujący rozmaite akcje społeczne oraz charytatywne. Atutem szkoły jest także doskonale funkcjonująca Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Uczniowie CKZiU „Budowlanka” biorą także udział w licznych zawodach sportowych i zajmują wysokie lokaty na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do ostatnich sukcesów szkoły należą chociażby wysokie miejsca w Turnieju Unihokeja, w skoku wzwyż
i pchnięciu kulą, w sztafetowych biegach przełajowych, siatkówce dziewcząt, i wielu innych.

Współpraca z instytucjami.

Przed kilkoma laty CKZiU „Budowlanka” podpisało umowę o współpracy z firmą Ziel-Bruk, znanym producentem materiałów budowlanych. W ramach zawartego porozumienia szkoła uzyska wiele profitów. Firma udostępnia uczniom nie tylko najnowsze technologie, ale także wyposaża pracownie szkoły w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych. Dodatkowo firma oferuje uczniom szkolenia tematyczne, a także finansuje coroczne stypendium dla najlepszego ucznia pionu drogownictwa. Dzięki tej współpracy uczniowie   mogą również wyjeżdżać na wycieczki zawodoznawcze do siedziby Ziel-Bruku, by na miejscu przyglądać się najnowszym trendom technologicznym.

Szkoła zawarła także umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE”, reprezentowanym przez księcia Don Alvaro Enriquede Villamor Soraluce. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez: prowadzenie wymiany naukowej
w zakresie przedmiotów zawodowych, realizację wspólnych projektów dydaktycznych, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia.

Wyróżnienia przyznane szkole:

 • tytuł „Złotej szkoły” w rankingu Perspektyw,
 • certyfikat „Szkoła z Klasą”,
 • certyfikat „Szkoła Zaangażowana Społecznie”,
 • certyfikat „Szkoła Współpracy”,
 • certyfikat „WF z klasą”,
 • certyfikat „Razem mamy siłę – stop dyskryminacji”,
 • status słuchaczy Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Przyjaciel Fundacji „Dr Clown”.

 

 

 

 

Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ELEKTRONIK
Dane teleadresowe szkoły
65-175 Zielona Góra
ul. Staszica 2
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 4525100, (68) 4525101
fax: (68) 4525102
e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl
strona www: zseis.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik"
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik elektronik
 • Technik mechatronik
 • fizyka
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • fizyka
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik programista
 • fizyka
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • fizyka
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

Aby zapewnić naszym uczniom wysoki poziom kształcenia, sukcesywnie unowocześniamy własne zaplecze dydaktyczne. Szczególnie dbamy o nie w tych obszarach, na których nauka wymaga specjalistycznego sprzętu - informatyce, mechatronice, kierunkach elektronicznych i mechanicznych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach.  Obecnie posiadamy  12 pracowni informatycznych liczne pracownie specjalistyczne, w tym laboratorium obrabiarek sterowanych cyfrowo. Dzięki rozbudowie szkoły, od roku szkolnego 2019/20 oddane zostały dwie nowe pracownie dla potrzeb kształcenia zawodowego. Uruchomiliśmy również, jako pierwsi, nowy kierunek kształcenia - technik programista
      W roku szkolnym  2017/2018 w ZSEiS została uruchomiona najnowocześniejsza pracownia PLC. Pracownię ufundowała firma SECO/WARWICK ze Świebodzina, która jednocześnie objęła patronat nad  klasami mechatronicznymi
Oprócz prowadzonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczeń zawsze ma prawo do korzystania z wielu innych form zajęć pozalekcyjnych. Każdy nauczyciel organizuje zajęcia konsultacyjne. Prowadzone są fakultety i zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mogą korzystać także z dodatkowych zajęć sportowych. Mamy drużyny m.in. siatkarskie, koszykarskie, gramy w brydża, szachy, jest dostępna siłownia i sala tenisa stołowego. W sporcie mamy tak wiele osiągnięć, że nie sposób ich tu wymienić. Od czerwcu 2010  nasi uczniowie korzystają z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „Orlik 2012”

Organizujemy wiele ciekawych kół zainteresowań, m.in. koło Linuxa, programowania obiektowego.
Zajęcia praktyczne realizowane są w naszym obiekcie przy ulicy Dolina Zielona. Baza dydaktyczna szkolnych warsztatów dostosowana jest do wymagań  kształcenia praktycznego w zawodach, w których szkoła prowadzi nabór uczniów. Od kilku lat jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym akredytowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, dzięki czemu niemal co roku korzystamy z  doposażania w sprzęt i nowoczesne urządzenia. Więcej na temat szkolnych warsztatów dowiesz się na naszej stronie
  zseis.zgora.pl

W styczniu 2024r w CKZiU nr 2 ELEKTRONIK powstało jedno z pierwszych w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania, w którym realizowane będą szkolenia i kursy specjalistyczne. 
Nasze Centrum to  zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży IT.
 Z naszej oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele i pracownicy z branży informatyczno-programistycznej
Ostanie sukcesy uczniów:
 rok szk. 2023/24 - LAUREAT OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W Telekomunikacji i Informatyce BLOK PROGRAMISTYCZNY
rok szk. 2022/23 - LAUREAT OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W Telekomunikacji i Informatyce BLOK PROGRAMISTYCZNY
rok szk. 2021/22 - LAUREACI  OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I  WYNALAZCZOŚCI  w Warszawie za pracę "Inteligentny pomiar energii w opraciu o system Linux i rozwiązania Internet of Things"
Przjdź i sprawdź Nas!    DZIEŃ OTWARTY  04.04.2024r

Zawody
Technik informatyk - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika informatyka oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klas informatycznych objęci zostaną patronatem firmy Perceptus

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji INF.02 . Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
2) administrowania systemami operacyjnymi;
3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. 
W zakresie kwalifikacji INF.03 . Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika

Technik programista - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika programisty oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Od roku szkolnego 2019/20 uczniowie tych klas  objęci zostaną patronatem firmy Cinkciarz.pl

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji INF.03 . Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

  W zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika programisty

Technik elektronik - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika elektronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klasyelektronicznej objęci zostaną patronatem firmy Gedia Poland.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
W zakresie kwalifikacji ELM.02 . Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:
1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 2) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,  
3) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych. 

 
W zakresie kwalifikacji ELM.05 . Eksploatacja urządzeń elektronicznych:
1) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,  
2) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika elektronika.

Technik mechatronik - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika mechatronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych: j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klas mechatronicznych objęci zostaną patronatem firmy SecoWarwick

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji ELM.03 . Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,  
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,  
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 
 
W zakresie kwalifikacji ELM.06 . Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika mechatronika.

Technik pojazdów samochodowych - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
W zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych. 
 W zakresie kwalifikacji MOT.06 . Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
4) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych
Po zdaniu  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika pojazdów samochodowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
W zakresie kwalifikacji ELE.10 . Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
1) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót. 
  W zakresie kwalifikacji ELE.11 . Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
1) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko. 
Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technikum Nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"
Dane teleadresowe szkoły
65-401 Zielona Góra
ul. Długa 5
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 684544550
fax: 684544554
e-mail: sekretariat@ekonomik.zgora.pl
strona www: ekonomik.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowgo i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik"
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Technikum jest szkołą pięcioletnią dla absolwentów szkół podstawowych. System kształcenia odbywa się w dwóch obszarach:

- kształcenie ogólne - kończące się egzaminem maturalnym, umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach wyższych; w ramach przedmiotów obowiązkowych uczniowie uczą się 2 języków obcych - angielskiego i niemieckiego oraz na poziomie rozszerzonym realizują matematykę;

- kształcenie zawodowe:

 • teoretyczne - odbywające się w pracowniach przedmiotowych,

 • praktyczne - w ramach praktyki zawodowej oraz zajęć w specjalistycznych, nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymuje dyplom z tytułem technika.


Kierunki kształcenia – kwalifikacje

Technik ekonomista – innowacja: zasady rachunkowości

 • prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik hotelarstwa – innowacje: gastronomia w hotelu

 • obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 • realizacja usług w recepcji

Technik organizacji turystyki – innowacja: pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne

 • przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik logistyk - innowacja: logistyka 5.0

 • obsługa magazynów

 • organizacja transportu

Technik rachunkowości - innowacja: obsługa ekonomiczna przedsiębiorstwa

 • prowadzenie spraw kadrowopłacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

prowadzenie rachunkowości


Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Dysponujemy nowoczesnymi salami lekcyjnymi i pracowniami, wyposażonymi w sprzęt najnowszej technologii z profesjonalnym oprogramowaniem. Posiadamy firmę symulacyjną „Kuźnia Biznesu”, symulacyjne biuro podróży „Sueno Travel”, pracownie hotelarskie - z recepcją hotelową oraz z aneksem pokojowym czterogwiazdkowego hotelu - "Hotel Marzeń", świetnie wyposażoną pracownię gastronomiczną, nowoczesną pracownię logistyczno-spedycyjną.

Prowadzimy aktywną współpracę z uczelniami wyższymi m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz ze szkołą zawodową w Paderborn (Niemcy).

W celu podnoszenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesu. Placówka ma podpisane umowy i porozumienia o partnerstwie merytorycznym między innymi z Raben Polska, XPO Transport Solutions, Ruben Hotel, Biuro Podróży Exodus, Stowarzyszenie Księgowych oraz Sinersio Polska. Efektem tej kooperacji są wizyty studyjne uczniów w przedsiębiorstwach, szkolenia i wykłady prowadzone przez przedstawicieli firm oraz inne elementy wsparcia merytorycznego.

W szkole działa Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego, świadcząc szeroką pomoc w zakresie rozwijania orientacji zawodowej i wspierania świadomych wyborów ścieżki kariery zawodowej.

Od wielu lat szkoła pozyskuje środki unijne i realizuje szereg projektów, umożliwiających naszym uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, takich jak prawo jazdy, uprawnienia operatora wózka widłowego, kasjera walutowego, obsługa kasy fiskalnej, czy też animatora czasu wolnego. Projekty "Erasmus+" oraz "Power" tworzą realne szanse na poznanie wielu państw europejskich, rozwijają umiejętności językowe, a także pozwalają na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów.

Nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą (m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Austrii oraz na promach żeglugi morskiej) oraz w renomowanych firmach w kraju.

Uczniowie Ekonomika zdobywają tytuły finalistów i laureatów w następujących olimpiadach przedmiotowych:

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,

 • Olimpiada Wiedzy o Turystyce, 

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,

 • Olimpiada Logistyczna,

 • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna,

 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej,

 • Olimpiada Geograficzna

 • Olimpiada Przedsiębiorczości,

 • Olimpiada Wiedzy o Prawie,

 • Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Po XXXIII edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej szkoła zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby laureatów i finalistów.

Wyróżnienia przyznane szkole:

 • Złota Tarcza (2020, 2018, 2017) i Srebrna Tarcza (2021, 2022, 2023, 2024) w rankingu najlepszych techników w Poslsce wg magazynu "Perspektywy"

 • II miejsce w zielonogórskim rankingu szkół średnich przyznane w "Rankingu Edukacyjnym 2020 WaszaEdukacja.pl"

 • Puchar Ministra Członka Rady Ministrów Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka za szczególne osiągnięcia szkoły w XX Edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 • Certyfikat - „Szkoła jak przyjaciel” przyznany przez Gazetę Lubuską w uznaniu za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju uczniów

 • Certyfikat - Szkoła Przedsiębiorczości przyznany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Certyfikat - „Szkoła z klasą” przyznany przez Centrum Edukacji   Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą

 • Certyfikat - „Szkoła bez przemocy” przyznany przez Media Regionalne

 • Srebrna odznaka programu: „Młoda krew ratuje życie”

 • Wyróżnienia w Samorządowym Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”

Uczniowie "Ekonomika" co roku uzyskują świetne wyniki na arenie miejskiej oraz wojewódzkiej w zawodach sportowych (m. in. piłka nożna, unihokej, tenis stołowy) oraz aktywnie angażują się w pracę na rzecz środowiska lokalnego, organizując imprezy i uroczystości z udziałem Seniorów oraz najmłodszych.

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika
Dane teleadresowe szkoły
65-218 Zielona Góra
ul. Wrocławska 65A
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 320 84 09
e-mail: sekretariat@mojaszkola.pl
strona www: www.mojaszkola.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik lotniczy
 • fizyka
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik automatyk
 • Technik elektryk
 • fizyka
 • język polski
 • matematyka
 • technika

 

 „WYBIERZ I OTWÓRZ SWOJĄ DROGĘ W ŚWIAT”

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika ma do zaproponowania ofertę edukacyjną ściśle związaną z lokalnym rynkiem pracy. Placówka ma spore doświadczenie w przygotowaniu młodych ludzi do zdobycia wykształcenia ogólnego i osiągnięcia określonych kwalifikacji zawodowych. W roku szkolnym 2024/2025 będziemy kształcić młodzież na kierunkach:

 • technik mechanik 
 • technik logistyk    
 • technik elektryk
 • technik mechanik lotniczy
 • technik automatyk

Dzień otwarty odbędzie się 05.04.2023 roku w godzinach 9-15.

Wszyscy uczniowie mają mozliwość wzięcia udziału w innowacji Wojskowe Klasy Mundurowe.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań wojskowych oraz sprawności sportowej uczniów.Instruktorami są doświadczeni specjaliści, zawodowi wojskowi z lubuskich jednostek. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom
w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej.

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie warsztatowe, wyposażone w najnowocześniejsze obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (CNC). Jest to także ośrodek egzaminacyjny dla uczniów w zawodzie technik mechanik.

Jako jedyna szkoła w Zielonej Górze realizujemy kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy. Zajęcia praktyczne dla tego zawodu będą realizowane z wykorzystaniem infrastruktury Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i bazy Aeroklubu Ziemii Lubuskiej. 

Szkoła kształci w zawodach na poziomie technikum:

1. Technik logistyk - zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, prowadzeniem dokumentacji magazynowej, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów transportowych, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów spedycyjnych. Absolwent znajdzie prace w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach, w firmach spedycyjnych, centrach dystrybucji, w urzędach i służbach mundurowych.

2. Technik mechanik - potrafi projektować komputerwo (CAD), obsługiwać obrabiarki skrawające, programować obrabiarki CNC, prowadzić kontrolę jakości, obsługiwać układy pneumatyczne i hydrauliczne, montować i naprawiać maszyny i urządzenia, korzystać z technologii druku 3D. Absolwent może pracować jako operator i programista obrabiarek sterowanych numerycznie, w Dziale Konstrukcyjnym i Technologicznym lub w Dziale Utrzymania Ruchu. 

3. Technik elektryk - zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego. 

4. Technik mechanik lotniczy - absolwent przygotowany będzie przede wszystkim do rozwiązywania problemów technicznych, remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych statków powietrznych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyka w firmach remontowych sprzętu lotniczego przygotują go do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.

5. Technik automatyk -  montuje, uruchamia i obsługuje zautomatyzowane urządzenia i instalacje. Przeprowadza przeglądy techniczne, diagnozuje usterki i awarie, dba o konserwację maszyn, dokonuje napraw i remontów. Bierze udział w testowaniu rozwiązań prototypowych oraz jest odpowiedzialny za kontrolę technicznych aspektów produkcji urządzeń i układów automatyki.

Dodatkowe informacje:

- egzaminy zawodowe odbywają się w naszej szkole, gdyż posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego w prowadzonych kwalifikacjach zawodowych,

- wybrane zajęcia dla uczniów klas o profilu technik mechanik lotniczy odbywają się w pracowniach Uniwersytetu Zielonogórskiego,

- stypendia i oferty pracy od firm dla najlepszych uczniów,

- dla uczniów technik mechanik lotniczy zajęcia praktykyczne w nowoczesnej stacji obsługowej na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,

- wspólne działanie uczniów w określonych zadaniach społecznych,

- doświadczenie i współpraca nauczycieli zapewniająca wysoki poziom kształcenia,

- realizacja współpracy międzynarodowej,

- realizacja programu rozszerzonej nauki języka obcego, matematyki, geografii, fizyki,

- bezpieczna szkoła objęta monitoringiem,

- internet bezprzewodowy dla uczniów,

- świetlica, sklepik,

- biblioteka ze strefą relaksu dla uczniów.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań:

 • Zajęcia wojskowe
 • Zajęcia sportowe w ramach SKS,
 • Koło artystyczno - teatralne - Kopernik
 • Szkolne Koło Caritas,
 • Szkolne Koło PCK

Partnerzy placówki:

 • Aeroklub Ziemi Lubuskiej,
 • Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.,
 • Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie,
 • Zakład Szybowcowy w Jeżowie
 • Hargassner Polska,
 • Castorama Zielona Góra,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Ekoenergetyka- Polska S.A.,
 • LFC Sp. z o.o, 
 • LUMEL S.A., LUG,  VIKSET
 • 5 Kresowy Batalion Saperów,
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji,
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, 
 • Intercars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum nr 5 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Dane teleadresowe szkoły
65-392 Zielona Góra
ulo. Botaniczna 66
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 451 38 88
fax: 68 451 38 90
e-mail: zgzsipkz@wp.pl
strona www: http://www.zsipkz.zgora.pl/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik stylista
 • Technik usług fryzjerskich
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • plastyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik realizacji nagłośnień
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • biologia
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka

TECHNIKUM NR 5 

Technik usług fryzjerskich

 • FRK. 01  Wykonywanie usług fryzjerskich
 • FRK.03  projektowanie i wykonywanie  fryzur

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia.
Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji. Może również pracować na stanowisku perukarza  w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.

Zawód: 311946

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

Zawód łączący umiejętności z zakresu odzieżownictwa, fryzjerstwa i wizażu. Stylista wykorzystuje umiejętności projektowania i wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych, wiedzy z zakresu doboru barw kolorystycznych, fryzur i makijażu. W branży stylisty bardzo ważną rzeczą jest wiedza i umiejętność tworzenia, wykonywania kreacji, zgodnie z życzeniem klienta. Zawód ten odpowiada na potrzebę klienta bycia atrakcyjnym i zadbanym, poprzez wykreowanie jego nowego wizerunku. Odpowiedni zewnętrzny wizerunek jest nie do przecenienia, gdyż ma wpływ na relacje z innymi, samopoczucie, życie prywatne i zawodowe. Technik stylista to mistrz tworzenia wizerunku klienta. Połączenie elementów projektowania i wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych z elementami projektowania, doboru fryzury oraz makijażu, daje możliwość uzyskania kompleksowego wykształcenia odpowiadającego na potrzeby rynku pracy. Wygląd zewnętrzny jest coraz bardziej ceniony. Obserwuje się jego wpływ na życie zawodowe, dlatego zawód ten uważany jest za zawód przyszłości.

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik stylista?

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • projektowania i stylizacji ubiorów,
 • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych,
 • tworzenia własnych kolekcji,
 • rozpoznawania instrumentów promocji stosowanych na rynku mody,
 • organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych,
 • kreowania nowego wizerunku klienta,
 • doradzania w zakresie doboru i wykonania makijażu oraz fryzury, odpowiadających typowi urody klienta,
 • przeprowadzania metamorfozy,
 • planowania i organizowania spotkań, sesji zdjęciowych,
 • tworzenia stylizacji do różnych ról,
 • prowadzenia własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu.
Absolwent  może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.  Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

Technik fotografii i multimediów

 • AUD.02. Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu
 • AUD.05. Realizacja projektów graficznych i mulimedialnych 

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
 • przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe.

Technik grafiki i poligfafii cyfrowej

 • PGF.04.  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05.  Drukokwanie cyfrowe i obróbka druków  

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym. Do zadań technika cyfrowych procesów graficznych należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Absolwent może znaleźć  zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe
 • rozrywce i sztukach pięknych,
 • studiach grafiki,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii

Technik  realizacji nagłośnień – jedyna szkoła w województwie lubuskim o tym kierunku kształcenia

 • AUD.06. Obsługa sceny
 • AUD.07. Realizacja nagłośnień

Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z realizatorem nagłośnienia FOH, realizatorem nagłośnienia monitorowego, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie.

Technik realizacji nagłośnień zajmuje się również edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również wiedzę z zakresu percepcji dźwięku, elektroakustyki, solfeżu barwy dźwięku oraz instrumentoznawstwa.

Dodatkowe informacje o szkole

Kształcenie we wszystkich zawodach dla których istnieje możliwość realizacji praktyki. Praktyka odbywa się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie. Lokalizacja zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa jest bezpośrednie połączenie PKS i PKP. Tradycją szkoły jest coroczny pokaz zawodoznwczy organizowany w trakcie Dni otwartych szkoła realizuje programy nauczania w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych wyposazonych  w sprzęt  dydaktyczny.Zajęcia lekcyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny. Absolwent oddziału przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu, samozatrudnienia oraz do daleszego kształcenia.

Dojazd:     

autobus linii:   0   27   39   44   80
 

Koła zainteresowań

W szkole działa kółko gastronomiczne, teatralne, Zespół FACE TEAM, Szkolny klub wolontariatu „ Młodzi dla Kamerunu”, szkolna gazetka B66, szkolny chór „ Winni młodości”, koło literackie „Kawiarnia literacka”.

Osiągnięcia szkoły

Technikum nr 5 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego jest liderem kształcenia zawodowego.

Najlepsze Technikum nr 5 w Zielonej Górze wybrane "Szkołą Roku 2020" przez portal WaszaEdukacja .pl,

 • Szkoła jest organizatorem takich imprez jak:

 • Transgraniczny projekt  we współpracy ze Szkołami Zawodowymi z terenu Niemiec (corocznie od 2010r.)
 • Konkursy i  pokazy fryzjerskie, graficzne,krawieckie oraz gastronomiczne z udziałem adeptów ww. zawodów z Polski  i Niemiec
 • Wyjazdy na stażu do Hiszpanii  w ramach  projektu ERAZMUS
 • Wspołpraca z Europejskim Centrum Wolontariatu i projektem " Młodzi dla Kamerunu"
 • Międzyszkolny KOnkurs Astronomiczny we współpracy z Uniwersytetem Zielonogrórskim i Planetarium " Wenus"
 • Międzyszkolny  Turniej Matematyczny (organizowany corocznie od 2009r.)
 • Turniej Oświaty w Piłce Siatkowej (jako organizatorzy corocznie od 2010r.)
 • Dni Otwarte - Wielki Pokaz Zawodoznawczy dla mieszkańców miasta (corocznie od 1996r.)
 • warsztaty specjalistyczne i wieczory poetyckie z udziałem naszych uczniów
 • akcje charytatywne
 • warsztaty dla uczniów uzdolnionych zawodowo
 • możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, wymiana międzynarodowa
 • wysoka zdawalność  egzaminów zawodowych:
 • Certyfikat Wiarygodna Szkoła,
 • Certyfikat Szkoła bez Nienawiści,
 • I miejsce w Wojewódzkim konkursie „ Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj”
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym " Patriotka 100-lecia"
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gastronomicznym
 • I miejsce w konkursie na logo Rewitalizacji Zieloenj Góry
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
 • Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym
 • Ogólnopolski Konkurs Kulinarny o Puchar Polskiego Mięsa Drobiowego  - III miejsce,
 • Ogólnopolski konkurs  „8 Wspaniałych”  - Laureat ,
 • Międzyszkolny  Konkurs fryzjerski w Nowej Soli - II miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs fotograficzny – wyróżnienie,
 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Francuskojęzycznych „ Frankofilm”-wyróżnienie
 • Międzynarodowy  konkurs fryzjerski w Opolu-wyróżnienie,
 • Realizujemy staże zagraniczne w Hiszpanii w ramach projektu „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”, Maladze.  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  (POWER).
 • ZSiPKZ współpracuje  z Lubuskim Teatrem, Uniwersytetem Zielonogórskim Stowarzyszeniem Zielonogórskich Sybiraków.
 • W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia nagrano cykl filmów o tematyce dietetycznej w szkolnych pracownikach gastronomicznych z udziałem nauczycieli i uczniów kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Udział w akcji „ Plecak”, którego celem była  realizacja serii filmów promujących pozytywne zachowania w komunikacji miejskiej był realizowany przy współpracy MZK.
 • Corocznie w szkole organizowany jest przez Samorząd Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka pt.:„Dzień Dziecka- Chill Fest”.
 • Realizujemy programy, których pomysłodawcami są nauczyciele min: „ Ze zdrowym życiem  na TY”,-  „ Terapia słowem, ruchem, dźwiękiem – warsztaty teatralne”  
 • Uczniowie kształcący się na kierunku technik fotografii i multimediów w Lubuskim Konkursie Fotograficznym PRO ARTE 2023 zajęli miejsca laureatów.
 •  „Rodzina Ulmów”( laureaci), Zielonogórski Konkurs Fotograficzny organizowany przez Dom Harcerza pt.: „Portret miasta” - pierwsze i drugie miejsce oraz 4 wyróżnienia.
 • Zielonogórski konkurs fotograficzny organizowany przez Urząd Miasta pt.: „Przyroda Zielonej Góry” - 15 osób nagrodzonych.
 • I miejsce w konkursie samorządowym  „Ośmiu Wspaniałych” w latach 2023,2024r. oraz miejsca laureatów w etapie ogólnopolskim.
 • Międzynarodowy konkurs graficzny pt.: „Kapsuła czasu”.
 • Konkursy gastronomiczne - 1 i 2 miejsce, Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny w Szprotawie pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.  
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 2 - Etap Wojewódzki I miejsce
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 2 - FINAŁ w Warszawie
 • Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny - I miejsce w roku 2023.
 • W roku 2023/2024 powtarzamy nasze sukcesy w konkursach: Bitwa na Drobiowe Smaki 3 - Etap Wojewódzki I miejsce
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 3 - FINAŁ w Warszawie 08-10.04.2024 r.
 • Sztuka Mięsa 2 - Finał 19.04.2024
 • W wyniku podejmowanych działań szkoła otrzymała certyfikat „ Szkoły Łowcy talentów” oraz za realizację projektów Certyfikat                   e Twinning SCHOOL 2023-2024  jako jedna z dwóch szkół w województwie lubuskim

 

 

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-419 Zielona Góra
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 603 849 437
e-mail: spwodz@wp.pl
strona www: szkoly.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik usług fryzjerskich
 • biologia
 • język polski
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik usług fryzjerskich
 • biologia
 • język polski
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik usług fryzjerskich
 • biologia
 • język polski

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.
Dane teleadresowe szkoły
65-392 Zielona Góra
ul. Botaniczna 77
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 3238804, 68 3245928
fax: 68 3238801
e-mail: ZSZPBO@ZG.HOME.PL
strona www: zszpbo.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik budownictwa
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik handlowiec
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ochrony środowiska
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

W technikum pięcioletnim proponujemy kształcenie w specjalnościach: technik budownictwa, technik handlowiec, technik ochrony środowiska. Po ukończeniu nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminu muturalnego. W czasie nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy pracowniami informatycznymi, pracownią multimedialną i laboratorium językowym i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W naszym Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie mogą zdobywać umiejętności praktyczne. Poza zajęciami dydaktycznymi oferujemy także zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Przedmioty do punktowania: język obcy i intormatyka.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Dane teleadresowe szkoły
65-392 Zielona Góra
ul.Botaniczna 66
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 451 38 88
fax: 68 451 38 90
e-mail: zgzsipkz@wp.pl
strona www: http://www.zsipkz.zgora.pl/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Blacharz
 • Blacharz samochodowy
 • Cieśla
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Drukarz fleksograficzny
 • Drukarz offsetowy
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Kamieniarz
 • Kierowca mechanik
 • Kominiarz
 • Kowal
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Mechanik motocyklowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Mechatronik
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Ogrodnik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Operator procesów introligatorskich
 • Piekarz
 • Rolnik
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Złotnik-jubiler
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • technika
 • angielski
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Fryzjer  

 • FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia fryzjerstwa, higiena, stylizacja, materiały fryzjerskie, podstawy działalności usługowej.

Fryzjer to stylista fryzur jest osobą, który  strzyże, układa włosy, wykonuje - farbowanie, rozjaśnianie,  pasemka, balejaż. Fryzjer tworzy fryzury okolicznościowe. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy.

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Sprzedawca 

 • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności handlowej. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio Jego zadania zawodowe to organizowanie zaopatrzenia  i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz  informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu, sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Kucharz  

 • HG T.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: zasady żywienia , technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, rachunkowość w malej gastronomii, organizacja bezpieczeństwo i higiena  pracy.                   
Kucharz jest osobą zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.

Piekarz 

 • SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Dodatkowych umiejętności piekarza wymaga produkcja galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych.

Cukiernik  

 • SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

N auka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych swojej pracy. Cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, Zarobki cukiernika uzależnione są od liczby zleceń jakie otrzymuje i rangi zakładu, w którym pracuje.

Betoniarz - zbrojarz BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Blacharz MEC.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

Blacharz samochodowy MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Cieśla BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Dekarz  BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko - blacharskich

Drukarz offsetowy PGF.02  Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

Drukadz fleksograficzny PGF. 01 realizacja procesów drukowania z użyciem fleksogranicznych form drukowych

Elektronik ELM.02. Montarz oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Elektromechanik ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektromechanik pojazdów samochodowych  MOT. 02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechtronicznych  sytemów pojazdów samochodowych

Elektryk  ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Fotograf AUD.02 Rejestracja ,obróbka i publikacja obrazu  obrazu

Kamieniarz BUD.04 Wykonywanie robót kamieniarskich

Kominiarz BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

Kowal MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

Krawiec MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kierowca - mechanik TDR. 01 Eksploatacja środków transportu drogowego

Lakiernik samochodowy MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok   lakierniczych 

Mechanik monter maszyn i urządzeń MEC. 03  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik motocyklowy MOT.04 Diagnozowanie,obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05 Obsługa,diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

Mechatronik ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Monter sieci i instalacji  sanitarnych  BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11  Wykonywanie robót montażowych,okladzinowych i wykończeniowych

Murarz – tynkarz BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Ogrodnik  OGR.02  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Operator obrabiarek skrawających  MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator procesów introligatorskich PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

Rolnik ROL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej

Stolarz DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Ślusarz  MEC.08  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Tapicer  DRM.05  Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Złotnik - jubiler MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotnicznych i jubilerskich

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  turnusów zawodowych w każdym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Uczeń zdobywa wiedzę w nowoczesnych pracowniach, które są modernizowane dzięki realizacji projektów unijnych. Kształcenie praktyczne odbywa się n ajczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakłady pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.

 

Dodatkowe informacje o szkole

K ształcenie we wszystkich zawodach dla których istnieje możliwość realizacji praktyki. Praktyka odbywa się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie. Lokalizacja zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa jest bezpośrednie połączenie PKS i PKP. Tradycją szkoły jest coroczny pokaz zawodoznwczy organizowany w trakcie Dni otwartych szkoła realizuje programy nauczania w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych wyposazonych  w sprzęt  dydaktyczny.Zajęcia lekcyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny. Absolwent oddziału przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu, samozatrudnienia oraz do daleszego kształcenia.

Dojazd:     

autobus linii:   0   27   39   44   80
 

Koła zainteresowań

W szkole działa kółko gastronomiczne, teatralne, Zespół FACE TEAM, Szkolny klub wolontariatu „ Młodzi dla Kamerunu”, szkolna gazetka B66,szkolny chór „ Winni młodości”, koło literackie „Kawiarnia literacka”.  


Osiągnięcia szkoły

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego jest liderem kształcenia zawodowego.

Szkoła jest organizatorem takich imprez jak:

 • Transgraniczny projekt  we współpracy ze Szkołami Zawodowymi z terenu Niemiec (corocznie od 2010r.)

 • Konkursy i  pokazy fryzjerskie, graficzne,krawieckie oraz gastronomiczne z udziałem adeptów ww. zawodów z Polski  i Niemiec

 • Wyjazdy na stażu do Hiszpanii  w ramach  projektu ERAZMUS

 • Wspołpraca z Europejskim Centrum Wolontariatu i projektem " Młodzi dla Kamerunu"

 • Międzyszkolny KOnkurs Astronomiczny we współpracy z Uniwersytetem Zielonogrórskim i Planetarium " Wenus"

 • Międzyszkolny  Turniej Matematyczny (organizowany corocznie od 2009r.)

 • Turniej Oświaty w Piłce Siatkowej (jako organizatorzy corocznie od 2010r.)

 • Dni Otwarte - Wielki Pokaz Zawodoznawczy dla mieszkańców miasta (corocznie od 1996r.)

 • warsztaty specjalistyczne i wieczory poetyckie z udziałem naszych uczniów

 • akcje charytatywne

 • warsztaty dla uczniów uzdolnionych zawodowo

 • możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, wymiana międzynarodowa

 • wysoka zdawalność  egzaminów zawodowych:

 • Certyfikat Wiarygodna Szkoła,

 • Certyfikat Szkoła bez Nienawiści,

 • I miejsce w Wojewódzkim konkursie „ Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj”

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym " Patriotka 100-lecia"

 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gastronomicznym

 • I miejsce w konkursie na logo Rewitalizacji Zieloenj Góry

 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

 • Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym

 • ZSiPKZ współpracuje  z Lubuskim Teatrem, Uniwersytetem Zielonogórskim Stowarzyszeniem Zielonogórskich Sybiraków.
 • W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia nagrano cykl filmów o tematyce dietetycznej w szkolnych pracownikach gastronomicznych z udziałem nauczycieli i uczniów kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Udział w akcji „ Plecak”, którego celem była  realizacja serii filmów promujących pozytywne zachowania w komunikacji miejskiej był realizowany przy współpracy MZK.
 • Corocznie w szkole organizowany jest przez Samorząd Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka pt.:„Dzień Dziecka- Chill Fest”.
 • Realizujemy programy, których pomysłodawcami są nauczyciele min: „ Ze zdrowym życiem  na TY”,-  „ Terapia słowem, ruchem, dźwiękiem – warsztaty teatralne”.
 • W szkole wydawany jest  uczniowski magazyn B66. 
 • Uczniowie kształcący się na kierunku technik fotografii i multimediów w Lubuskim Konkursie Fotograficznym PRO ARTE 2023 zajęli miejsca laureatów.
 •  „Rodzina Ulmów”( laureaci), Zielonogórski Konkurs Fotograficzny organizowany przez Dom Harcerza pt.: „Portret miasta” - pierwsze i drugie miejsce oraz 4 wyróżnienia.
 • Zielonogórski konkurs fotograficzny organizowany przez Urząd Miasta pt.: „Przyroda Zielonej Góry” - 15 osób nagrodzonych.
 • I miejsce w konkursie samorządowym  „Ośmiu Wspaniałych” w latach 2023,2024r. oraz miejsca laureatów w etapie ogólnopolskim.
 • Międzynarodowy konkurs graficzny pt.: „Kapsuła czasu”.
 • Konkursy gastronomiczne - 1 i 2 miejsce, Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny w Szprotawie pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.  
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 2 - Etap Wojewódzki I miejsce
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 2 - FINAŁ w Warszawie
 • Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny - I miejsce w roku 2023.
 • W roku 2023/2024 powtarzamy nasze sukcesy w konkursach: Bitwa na Drobiowe Smaki 3 - Etap Wojewódzki I miejsce
 • Bitwa na Drobiowe Smaki 3 - FINAŁ w Warszawie 08-10.04.2024 r.
 • Sztuka Mięsa 2 - Finał 19.04.2024

W wyniku podejmowanych działań szkoła otrzymała certyfikat „ Szkoły Łowcy talentów” oraz za realizację projektów Certyfikat e Twinning SCHOOL 2023-2024  jako jedna z dwóch szkół w województwie lubuskim

Branżowa szkoła I stopnia Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr2 ELEKTRONIK
Dane teleadresowe szkoły
65-175 Zielona Góra
ul. Staszica 2
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 452 51 00, 452 51 01
fax: (68) 452 51 02
e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl
strona www: zseis.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik"
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • fizyka
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

Aby zapewnić naszym uczniom wysoki poziom kształcenia, sukcesywnie unowocześniamy własne zaplecze dydaktyczne. Szczególnie dbamy o nie w tych obszarach, na których nauka wymaga specjalistycznego sprzętu. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach.  Obecnie posiadamy 12 pracowni informatycznych, liczne pracownie specjalistyczne, w tym laboratorium obrabiarek sterowanych cyfrowo. Dzięki rozbudowie szkoły, od roku szkolnego 2019/20 oddane zostały dwie nowe pracownie dla potrzeb kształcenia zawodowego.      

Oprócz prowadzonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczeń zawsze ma prawo do korzystania z wielu innych form zajęć pozalekcyjnych. Większość nauczycieli organizuje zajęcia konsultacyjne. Prowadzone są fakultety i zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mogą korzystać także z dodatkowych zajęć sportowych. Mamy drużyny m.in. siatkarskie, koszykarskie, gramy w brydża, szachy, jest dostępna siłownia i sala tenisa stołowego. W sporcie mamy tak wiele osiągnięć, że nie sposób ich tu wymienić.  W czerwcu 2010 roku został oddany do użytku naszych uczniów kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „Orlik 2012”. 
Organizujemy wiele ciekawych kół zainteresowań, m.in. koło Linuxa, programowania, Klub Europejski .
Zajęcia praktyczne ralizowane są w naszym obiekcie przy ulicy Dolina Zielona. Baza dydaktyczna szkolnych warsztatów dostosowana jest do wymagań  kształcenia praktycznego w zawodach, w których szkoła prowadzi nabór
uczniów. Od kilku lat jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym akredytowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, dzięki czemu niemal co roku korzystamy z  doposażania w sprzęt i nowoczesne urządzenia. Pełną ofertę edukacyjną oraz opis zawodów znajdziesz na tej stronie na naszej stronie  zseis.zgora.pl  

                                                                Przyjdź i  zobacz - DZIEŃ OTWARTY 04.04.2024r

Zawody:
Mechanik pojazdów samochodowych uczniowie w czasie trzyletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego umożliwiający im po skończeniu szkoły kontynuowanie 
nauki w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05.
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych: 
1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych. 
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje MOT.05 absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia (2 lata) uzyskuje tytuł zawodowy technika oraz zdaje egzamin maturalny.

 

Absolwent szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia (2 lata) uzyskuje tytuł zawodowy technika oraz zdaje egzamin maturalny.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
Dane teleadresowe szkoły
65-515 Zielona Góra
ul. Piastowska 9
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 458 26 06
fax: (68) 458 26 06
e-mail: zss1@zss1.strefa.pl
strona www: http:www.zss1.strefa.pl/wpress/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Kucharz
 • orzeczenie PPP

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i skierowanie organu prowadzącego.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.
Dane teleadresowe szkoły
65-392 Zielona Góra
ul. Botaniczna 77
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 3238804, 68 3245928
fax: 68 3238801
e-mail: ZSZPBO@ZG.HOME.PL
strona www: zszpbo.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz-tynkarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

W branżowej szkole I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cieśla, dekarz, betoniarz-zbrojarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, stolarz, a także: ślusarz, operator obrabiarek skrawających. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną.  Dysponujemy pracowniami informatycznymi, pracownią multimerialną, mechaniczną, budowlaną, laboratorium językowym oraz wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Poza zajęciami dydaktycznymi uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są fakultery oraz zajęcia wyrównawcze. Oferujemy także różne zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Działa też Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie mogą zdobywać umiejętności praktyczne. Przedmioty do punktowania: język obcy, informatyka.

Szkoła posiada internat.

Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-067 Zielona Góra
ul. Stary Rynek 17
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 415 21 30
e-mail: sekretariat@zdz.zgora.pl
strona www: www.zdz.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Magazynier - logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Ogrodnik
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Magazynier - logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Ogrodnik
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Magazynier - logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Ogrodnik
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Magazynier - logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Ogrodnik
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Szkoła kształci w następujących zawodach:

 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Magazynier - logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Ogrodnik
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer

 

Lubuska Akademia Rzemiosła w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-070 Zielona Góra
ul. Mikołaja Reja 9
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 327 24 61
fax: (68) 327 17 33
e-mail: biuro@izba.zgora.pl
strona www: www.izba.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • język polski
 • matematyka

 

Szkoła prowadząca kształcenie w oddziałach wielozawodowych (dla pracowników młodocianych). Przy przyjęciu do szkoły wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.  
 
Szkoła kształci w zawodach:
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer

   

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
Dane teleadresowe szkoły
65-735 Zielona Góra
Stefana Batorego 70 A
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: 68 451-83-80
fax: 68 451-83-80
e-mail: sekretariat@plastyk.zgora.pl
strona www: www.plastyk.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Plastycznych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (szkoła plastyczna)
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • plastyk
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • plastyk

Dla absolwentów szkół podstawowych prowadzimy rekrutację do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2024/2025.
Oferujemy specjalność:
- techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne;
- fotografia i film, specjalizacja: realizacje intermedialne.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zdanie egzaminu praktycznego, który obejmuje: wykonanie ćwiczenia z  rysunku, ćwiczenia z malarstwa, ćwiczenia z kompozycji przestrzennej oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego  szkoły podstawowej.
Egzamin odbędzie się 4 czerwca 2024r. o godz. 8:00
 
Szkoła nie posiada własnego internatu.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1
Dane teleadresowe szkoły
65-515 Zielona Góra
ul. Piastowska 9
powiat: miasto Zielona Góra
telefon: (68) 458 26 06
fax: (68) 458 26 06
e-mail: zss1@zss1.strefa.pl
strona www: www.zss1.strefa.pl/wpress/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

Skierowanie z organu prowadzącego, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym).

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku
Dane teleadresowe szkoły
66-016 Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 43 b
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 327 87 07
fax: 68 327 87 07
e-mail: zsczerwiensk@czerwiensk.pl
strona www: www.zsczerwiensk.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół w Czerwieńsku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku, o czteroletnim okresie nauczania, jest szkołą dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i przeprowadza nabór do trzech oddziałów o innowacyjnym charakterze.

1) oddział przygotowania wojskowego, której program nauczania, uzupełniony o przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego, pozwala opanować podstawowe umiejętności taktyczne, strzeleckie i musztry - wymagane od każdego żołnierza, a także zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym.  Kadeci przechodzą kurs nurkowania, wspinaczkowy, walki wręcz. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w umundurowaniu wojskowym.  Zajęcia z przysposobienia wojskowego realizowane są m.in. w obiektach 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język angielski, historia, geografia. Przedmioty uzupełniające: historia muzyki

Przedmioty dodatkowe - przygotowanie wojskowe, warsztaty społeczno-prawne, podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe.

2)  klasa policyjna,  której program nauczania, uzupełniony o przedmioty z zakresu kształcenia policyjnego, obejmuje treści uwzględniające m.in. organizację policji, prewencję, prawo wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego, podstawy samoobrony, zasady posługiwania się bronią palną, zasady postępowania dochodzeniowego.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach w umundurowaniu policyjnym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - język angielski / język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, geografia. Przedmioty uzupełniające - edukacja policyjna, warsztaty społeczno-prawne, podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe.

Szkoła posiada nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe, pracownię informatyczną, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie kół zainteresowań (koło sportowe,  wojskowe, policyjne, językowe, informatyczne, redakcyjne gazetki szkolnej, szkolnych profilaktyków, PCK). Uczniowie uczestniczą w obozach szkoleniowych, biwakach i wycieczkach dydaktycznych na poligony, do sądów, komisariatów, zakładów karnych, Laboratoriów IT oraz wyższych szkół mundurowych. Społeczność szkolna aktywnie współpracuje z partnerami szkoły. Rozwinięty jest wolontariat PCK, PAT i inne.

Atutami szkoły są: bezpieczeństwo uczniów, życzliwa i przyjazna atmosfera oraz interesujące zajęcia praktyczne.

Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiegow Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Licealna 10
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 19
fax: 68 476 53 52
e-mail: sekretariat@losulechow.pl; losulechow@wp.pl
strona www: www.losulechow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Liceum o czteroletnim okresie nauczania(dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) oferuje naukę w klasach o profilu: humanistycznym, biologiczno-chemicznym i politechnicznym:

1)  w klasie humanistycznej (1 oddział) przedmiotami wskazanymi do punktacji są: język polski, matematyka, język obcy (j. ang.,j.fran. lub j. niem.) i historia. Uczniowie, już w pierwszej klasie, dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych. Systematycznie uczestniczą w edukacji teatralnej, a także mają możliwość korzystania z przygotowanych dla nich, zajęć pozalekcyjnych, w zależności od zainteresowań uczniów.

2)  w klasie biologiczno- chemicznej (0,5 oddziału) przedmiotami wskazanymi do punktacji są: język polski,matematyka, język obcy    (j. ang.,j.fran. lub j. niem.) i biologia. Uczniowie, już w pierwszej klasie, dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych. Uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich z biologii i chemii, w olimpiadach biologicznych, ekologicznych, promujących zdrowy styl życia.

3) w klasie politechnicznej (0,5 oddziału) przedmiotami wskazanymi do punktacji  są: j.polski,matematyka, język obcy (j. ang.,j.fran. lub j. niem.) i fizyka. Uczniowie, już w pierwszej klasie, dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych.  W klasie politechnicznej uczniowie uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich  z fizyki i matematyki, są zaangażowani w konkursy i olimpiady z przedmiotów ścisłych.

Szkołą prowadzi eksperyment pedagogiczny  "Świadomie wybieram". W ramach eksperymentu nauczyciele przygotowują uczniów do wyboru przedmiotów rozszerzonych , które uczeń naszego liceum realizuje dopiero od klasy 3. W klasie 1 i 2 uczeń realizuje przedmioty podstawowe.

Atutem szkoły jest indywidualne podejście do każdego ucznia, któremu towarzyszymy w drodze do sukcesu. Liceum  prowadzi współpracę z wyższymi uczelniami. W ramach porozumień prowadzone są zajęcia wykładowe i warsztatowe oraz laboratoria z fizyki, chemii, biologii i matematyki. Szkoła prowadzi program Liga Mistrzów dla najzdolniejszych uczniów. W ramach programu najlepsi  uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli - mentorów,  zdobywają dodatkową wiedzę przygotowują się do olimpiad przedmiotowych, naukowych wystąpień, studiów wyższych. Nauka języków obcych odbywa się w lektoratach językowych. 

W szkole młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w różnych zadaniach. Działa w Samorządzie Szkolnym, Kole Wolontariatu, uczniowie realizują projekt Szkoła Demokracji. W stronę dojrzałości. Licealiści przygotowują debaty, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne. 

 Szkoła oferuje uczniom zajęcia   pozalekcyjne, realizowanych w ramach kół zainteresowań, w których młodzież rozwija swoje pasje i zamiłowania. Ulubionymi zajęciami licealistów jest koło teatralne czy klub dyskusyjny Socrates Cafe. Uczniowie uczestniczą w zajęciach Szkolnego  Koła Sportowego.

Szkoła posiada bardzo dobrze  wyposażoną  bazę dydaktyczną - wyremontowane  pracownie przedmiotowe, przestronne i jasne sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną z salą lustrzaną. W pobliżu sali sportowej znajduje się kompleks boisk i zewnętrzna siłownia oraz pływalnia. Zajęcia w szkole odbywają się jednozmianowo i wszystkie są bezpłatne.

 

 

Technikum im. gen. Wł. Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Piaskowa 53
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 86
fax: 68 385 33 04
e-mail: sekretariat@cksulechow.pl
strona www: www.cksulechow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik programista
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Technikum prowadzi kształcenie w 7 zawodach: technik - informatyk, programista, mechatronik, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk, ekonomista. We wszystkich zawodach szkoła prowadzi kształcenie modułowe.

Przedmiotami wskazanymi do rekrutacji na kierunek technik informatyk i technik programista są:j.polski,j.obcy (j.niem.lub j.ang.),matematyka i informatyka a na kierunek technik mechatronik: j.polski,j.obcy(j.niem.lub j.ang.) matematyka  i fizyka.Natomiast na kierunek technik logistyk,technik hotelarstwa i technik ekonomista podczas rekrutacji będą punktowane przedmioty:j.polski,j.obcy(j.niem.lub,j.ang.),matematyka i geografia.Przedmiotami wskazanymi do rekrutacji na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych są: j.polski,j.obcy(j.niem.lub,j.ang.),matematyka i biologia.

Przedmioty realizowane w poszczególnych klasach na poziomie rozszerzonym:

- technik mechatronik: matematyka,

- technik logistyk: matematyka,

- technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia,

- technik informatyk: matematyka,

- technik programista: matematyka,

- technik hotelarstwa: j. angielski,

- technik ekonomista: matematyka.

Szkoła posiada dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną: nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie elektryczne, mechatroniczne, logistyczne, gastronomiczne, pracownie multimedialne językowe, 6 pracowni informatycznych, kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nowoczesne warsztaty. W szkole prowadzone są następujące koła zainteresowań: sportowe, teatralne, matematyczne, ekonomiczne, młodych księgowych, informatyczne, dietetyczne, barmańskie, przedsiębiorczości, języka niemieckiego, języka polskiego, księgowych, ekologiczne, edukacji europejskiej, historyczne, dodatkowo nauka języka rosyjskiego. W ramach realizowanego w szkole projektu uczniowie mogą odbywać staże oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje rynkowe: kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora wózków jezdnych, kurs spawacza, somelierski, baristyczny, uprawnienia elektryczne do 1 kV, programowanie obrabiarek CNC, programowanie sterowników PLC, spawanie światłowodów, grafika 2D i 3D i inne.

Szkoła posiada: tytuł „Mecenasa Ekologii”, tytuł "Szkoły Globalnej", "Szkoły Odkrywców Talentów", Odznakę Honorową "Za zasługi dla Województwa Lubuskiego", złotą odznakę "Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Uniwersytetem Zielonogórskim  oraz  z przedsiębiorcami z terenu naszego województwa, minn. TJX Europe, MB Pneumatyka, Rockwool Polska, Nestle, Ikea E-obuwie. Dzięki nawiązanej współpracy z uczelniami oraz stowarzyszeniami, młodzież ucząca się w wybranym zawodzie ma możliwość korzystania z bazy dydaktycznej uczelni wyższych oraz wyjazdu na praktyki i staże.

Technikum w Czerwieńsku
Dane teleadresowe szkoły
66-016 Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 43 b
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 327 87 07
fax: 68 327 87 07
e-mail: zsczerwiensk@czerwiensk.pl
strona www: www.zsczerwiensk.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół w Czerwieńsku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik pojazdów kolejowych
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik transportu kolejowego
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

TECHNIKUM W CZERWIEŃSKU - WKROCZ NA WŁAŚCIWE TORY

Technikum w Czerwieńsku, o pięcioletnim okresie nauczania, jest szkołą dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Branża kolejowa potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych pracowników. Na liście 24 najbardziej poszukiwanych zawodów na polskim rynku pracy znajdują się 2 nasze kierunki. Przeprowadzamy nabór do dwóch oddziałów:

oddział pierwszy:

2. technik pojazdów kolejowych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język obcy nowożytny, geografia

oddział drugi:

2. technik transportu kolejowego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język obcy nowożytny, geografia

Atuty

- Jedyne w województwie lubuskim technikum kształcące w zawodach kolejowych;
- Szkoła patronacka PKP CargoTABOR w Czerwieńsku, PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, PKP Cargo S.A, PKP Intercity S.A. - największych przedsiębiorstw kolejowych w Europie;
- Technikum gwarantujące profesjonalne przygotowanie do zawodu dzięki współpracy z wykfalifikowanymi specjalistami z branży kolejowej;
- Praktyki i staż na miejscu w firmie patronackiej - bez konieczności dojazdu i niepotrzebnej straty czasu;
- Szkoła przygotowująca do zdobycia licencji maszynisty na każdym proponowanym kierunku;
- Umożliwiająca podjęcie pracy w zawodzie od razu po jej ukończeniu;
- Oferujemy naukę w małych zespołach klasowych z podziałem na grupy zawodowe i językowe, co zapewnia kameralną, przyjazną atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia.
 

Praktyki zawodowe

Nasza szkoła powstała dzięki staraniom przedsiębiorstw: PKP Cargotabor - Zakład Naprawy Taboru w Czerwieńsku oraz PKP PLK Zakład Naprawy Taboru w Zielonej Górze. Pracodawcy chcą w ten sposób pozyskać do swej branży wykwalifikowanych młodych ludzi. Dzięki współpracy z firmą patronacką: 
- praktyki i warsztaty odbywają się – u miejscowego pracodawcy, któremu zależy na pozyskaniu pracowników;
- młody człowiek ma szansę sprawdzić się na różnych stanowiskach pracy, by dokonać świadomego wyboru;
- zajęcia prowadzone są przez fachowców - ludzi, którzy pracują w zawodzie od lat i znają jego realia najlepiej;
- uczniowie ostatnich klas technikum mają szansę na zdobycie stypendium od pracodawcy.

Perspektywy

Po ukończeniu Technikum w Czerwieńsku zyskujesz:
- tytuł technika 
- przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty;
- możliwość pracy na wielu stanowiskach - w kilku zawodach kolejowych;
- budowania kariery zawodowej według Twoich potrzeb;
- praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu;
- dobre zarobki i pewną pracę.

 

Szkoła znajduje się w nowoczesnym budynku (wybudowany w 2006 roku), posiada nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe i zawodowe, pracownię informatyczną. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w formie kół zainteresowań.

Atutami szkoły są: bezpieczeństwo uczniów, życzliwa i przyjazna atmosfera oraz interesujące zajęcia praktyczne.

Jeśli jesteś gotowy do nowych wyzwań, ciekawy świata, myślisz o usamodzielnieniu się i niezależności finansowej - wybierz Technikum w Czerwieńsku

TERAZ TWOJA KOLEJ!

Branżowa Szkoła I st. im. gen. Wł. Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zaw. i Ustawicz. w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Piaskowa 53
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 86
fax: 68 385 33 04
e-mail: sekretariat@cksulechow.pl
strona www: www.cksulechow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Elektryk
 • Kucharz
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Branżowa szkołą I stopnia prowadzi kształcenie w 2 zawodach: elektryk i kucharz oraz prowadzi oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników, w których każdy może uczyć się wybranego przez siebie zawodu. W zawodach: kucharz oraz elektryk szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu na terenie szkoły. W pozostałych zawodach należy podpisać z pracodawcą umowę o pracę w celu nauki zawodu.

Szkoła posiada dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną: nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie elektryczne, mechatroniczne, logistyczne, gastronomiczne, pracownie multimedialne językowe, 6 pracowni informatycznych, kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nowoczesne warsztaty. W szkole prowadzone są następujące koła zainteresowań: sportowe, teatralne, matematyczne, ekonomiczne, młodych księgowych, informatyczne, dietetyczne, barmańskie, przedsiębiorczości, języka niemieckiego, języka polskiego, księgowych, ekologiczne, edukacji europejskiej, historyczne, dodatkowo nauka języka rosyjskiego. W ramach realizowanego w szkle projektu uczniowie mogą odbywać staże oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje rynkowe: kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora wózków jezdnych, kurs spawacza, somelierski, baristyczny, uprawnienia elektryczne do 1 kV, programowanie obrabiarek CNC, programowanie sterowników PLC, spawanie światłowodów, grafika 2D i 3D i inne.

Szkoła posiada: tytuł „Mecenasa Ekologii”, tytuł "Szkoły Globalnej", "Szkoły Odkrywców Talentów", Odznakę Honorową "Za zasługi dla Województwa Lubuskiego", złotą odznakę "Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, z sekretariatem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. Dzięki nawiązanej współpracy z uczelniami oraz stowarzyszeniami młodzież ucząca się w wybranym zawodzie ma możliwość korzystania z bazy dydaktycznej uczelni wyższych oraz wyjazdu na praktyki i staże. 

Czwartym przedmiotem punktowanym dla zawodu:

- kucharz jest biologia,

- elektryk jest fizyka.

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Łączna 1
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 49
fax: 68 385 26 49
e-mail: osw_sulechow@poczta.fm
strona www: www.soswsulechow.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Kucharz
 • orzeczenie PPP

Szkoła posiada własną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną do nauki zawodu kucharz. Wszystkie zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego (teoretyczne i praktyczne) odbywają się na terenie szkoły w  pracowni technologii żywienia. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminu zawodowego umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła i internat zapewniają uczniom i wychowankom udział w zajęciach rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie
Dane teleadresowe szkoły
66-100 Sulechów
ul. Łączna 1
powiat: powiat zielonogórski ziemski
telefon: 68 385 26 49
fax: 68 385 26 49
e-mail: osw_sulechow@poczta.fm
strona www: www.soswsulechow.edupage.org

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

Trzyletnia szkoła specjalna przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa z suplementem potwierdzającym przysposobienie do pracy.

Szkoła posiada własną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, m.in. w pełni wyposażone pracownie gospodarstwa domowego i szklarnię. W szkole realizowane są praktyki wspomagane, które odbywają się poza szkołą lub na jej terenie w zależności od predyspozycji, potrzeb i możliwości uczniów.

Szkoła zapewnia uczniom internat, a także inne zajęcia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

II Liceum Ogólnokształcące w Gubinie
Dane teleadresowe szkoły
66-620 Gubin
ul. Pułaskiego 1
powiat: powiat krośnieński
telefon: 684558240
fax: 684558240
e-mail: eckziu@eckziugubin.pl
strona www: www.eckziugubin.pl

Inne informacje:
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Liceum Ogólnokształcące w Gubinie (w ZSO)
Dane teleadresowe szkoły
66-620 Gubin
ul. Piastowska 26
powiat: powiat krośnieński
telefon: 684558184
e-mail: zso@gubin.pl
strona www: www.zsogubin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Gubinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język angielski
 • język polski

Planowane jest utworzenie 4 profili:

- mundurowy - dodatkowe przedmioty punktowane to: geografia, j.obcy

- biologiczno-chemiczny - dodatkowe przedmioty punktowane to: biologia, chemia

- politechniczny - dodatkowe przedmioty punktowane to: fizyka, informatyka

- lingwistyczny - dodatkowe przedmioty punktowane to: j. angileski, j. niemiecki

Liceum Ogólnokształcące w Krośnie Odrzańskim
Dane teleadresowe szkoły
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Szkolna 1
powiat: powiat krośnieński
telefon: 683835052
fax: 683835022
e-mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl
strona www: www.zspkrosno.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia lub geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

- klasa akademicka/ klasa humanistyczna w zależności od naboru

Technikum nr 1 w Gubinie
Dane teleadresowe szkoły
66-620 Gubin
ul. Racławicka 1
powiat: powiat krośnieński
telefon: 683593184
e-mail: sekretariat@zslit.gubin.pl
strona www: www.zslit.gubin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik reklamy
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język polski
 • matematyka

- klasy łączone, w zależnosci od naboru

- Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • technik reklamy- język obcy, informatyka
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - język obcy, biologia
Technikum nr 2 w Gubinie
Dane teleadresowe szkoły
66-620 Gubin
ul. Pułaskiego 1
powiat: powiat krośnieński
telefon: 609260415
e-mail: eckziu@eckziugubin.pl
strona www: www.eckziugubin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik pojazdów samochodowych
 • fizyka
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język polski
 • matematyka

Płatne staże i praktyki w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą, praktyki płatne w Europie.

Kursy przygotowawcze na studia we współpracy z uczelniamy wyższymi.

Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych maturalnych i zawodowych.

- klasy łączone, w zależności od naboru

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

 • technik hotelarstwa- j.obcy, geografia
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, chemia
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Gubinie
Dane teleadresowe szkoły
66-620 Gubin
ul. Racławicka 1
powiat: powiat krośnieński
telefon: 683593184
e-mail: sekretariat@zslit.gubin.pl
strona www: www.zslit.gubin.pl

Inne informacje:
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Kucharz
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • technika
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa Szkoła I Stopnia w Krośnie Odrzańskim
Dane teleadresowe szkoły
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Szkolna 1
powiat: powiat krośnieński
telefon: 683835052
fax: 683835022
e-mail: sekretariat@zsp.powiatkrosnienski.pl
strona www: www.zspkrosno.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Cieśla
 • Cukiernik
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Operator urządzeń przemysłu chemicznego
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Gubinie
Dane teleadresowe szkoły
66-620 Gubin
ul. Pułaskiego 1
powiat: powiat krośnieński
telefon: 684558240
fax: 684558240
e-mail: eckziu@eckziugubin.pl
strona www: www.eckziugubin.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Ślusarz
 • Wielozawodowa dla uczniów
 • język polski
 • matematyka

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

mechanik pojazdów samochodowych - informatyka, technika

ślusarz - informatyka, technika

kucharz - biologia, chemia

Dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie kursów kwalifikacyjnych takich jak: spawacz, barman, florysta, dietetyk, stewardesa, prawo jazdy na samochów, motocykl oraz wożek widlowy, szkolenie w zakresie sieciowej struktury informatycznej.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gubinie
Dane teleadresowe szkoły
66-620 Gubin
ul. Piastowska 22
powiat: powiat krośnieński
telefon: 683594486, 683593214
e-mail: sekretariat@sosw.powiatkrosnienski.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Krośnie Odrzańskim
Dane teleadresowe szkoły
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poznańska 88
powiat: powiat krośnieński
telefon: 683835407
e-mail: sekretariat@zss.powiatkrosnienski.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Gimnazjalna 9
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 4583895
fax: 68 4583895
e-mail: lonsol@poczta.onet.pl
strona www: www.lonowasol.zgora.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • do wyboru dwa spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • do wyboru dwa spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego jest szkołą z prawie 80-letnią tradycją. Jej mury opuściło wielu znanych absolwentów. W tegorocznym prestiżowym rankingu „Perspektyw” zostaliśmy odznaczeni Brązową Tarczą, zajmując 14 miejsce w województwie lubuskim. Wśród naszych uczniów jest aż 18 stypendystów „Lubuskich Talentów”. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej lokuje naszą szkołę w obszarze szkoły sukcesu. Wysoka pozycja wśród szkół ponadpodstawowych, którą od lat utrzymujemy, jest konsekwencją wspólnych działań uczniów, rodziców i nauczycieli. Jesteśmy niekwestionowanym liderem szkół ponadpodstawowych w powiecie nowosolskim i jednocześnie jedną z najlepszych szkół w województwie lubuskim.  Dbamy o to, aby nasi uczniowie zdobywali odpowiednie kompetencje, które pozwolą im w przyszłości kontynuować naukę na wyższych uczelniach i spełniać swoje marzenia zawodowe, dlatego dostosowujemy do nich system kształcenia oraz profile. Absolwentom szkół podstawowych proponujemy naukę w następujących klasach :

 • matematyczno-fizyczna (z rozszerzoną matematyką i fizyką)
 • humanistyczna (z rozszerzonym j. polskim i historią)
 • biologiczno-chemiczna (z rozszerzoną biologią i chemią)
 • biologiczno-polonistyczna (z rozszerzoną biologią i językiem polskim)
 • matematyczno-geograficzna (z rozszerzoną matematyką i geografią)

Już od pierwszej klasy realizujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski (poziomowany w grupach międzyoddziałowych) oraz dwa przedmioty zgodne z profilem wybranej klasy. Dzięki temu obciążenie przedmiotami rozszerzonymi jest równomiernie rozłożone na cztery lata nauki. Przedmioty z zakresu podstawowego rozłożone są na cztery lata w taki sposób, by znaczna ich część została zrealizowana w pierwszych trzech latach, aby w ostatniej klasie skoncentrować się na przedmiotach kierunkowych i maturalnych.

Aby zapewnić naszym uczniom kontakt z żywym językiem, od lat współpracujemy ze szkołami europejskimi. Organizujemy wymiany i wspólnie pracujemy w ramach wielu projektów, w tym kilku projektów wymiany Erasmus+. Szkoła posiada akredytację Erasmusa na lata 2021-2027. Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na wyjazdy do szkół partnerskich za granicę oraz poszerzania swoich kompetencji przez nauczycieli. Uczestnicy otrzymują szansę na zwiedzanie Europy, zawieranie nowych znajomości i oczywiście szlifowanie języka obcego.

Liceum Ogólnokształcące w CKZiU "Elektryk"
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Kościuszki 28
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 4755555
fax: 68 4755540
e-mail: sekretariat@ckziu-elektryk.pl
strona www: www.ckziu-elektryk.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk"
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Liceum Ogólnokształcące, które znajduje się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, jest niepowtarzalne ze względu na ukierunkowanie kształcenia na służby mundurowe. W LO funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum. Zajęcia realizowane w ramach programu są przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Doskonale zdajemy sobie również sprawę z potrzeb i możliwości uczniów. Dlatego dajemy im szansę na rozwijanie własnych inicjatyw, a  nauczyciel jest opiekunem i mentorem. Dzięki takim uczniowskim pomysłom zrealizowaliśmy między innymi: spływ Odrą, rajdy rowerowe, działania proekologiczne, budowę i odtworzenie historii grodu Bytomia Odrzańskiego  i inne. Uczniowie również podejmują się działań typowo technicznych: stworzenie aplikacji szkolnej, uruchomienie bota na Facebooku, czy też tworzenie własnych miniaturowych robotów.

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
Dane teleadresowe szkoły
67-124 Nowe Miasteczko
Marcinkowskiego 1
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3888 122
e-mail: zs-n.miasteczko@oswiata.org.pl
strona www: www.zsnowemiasteczko.pl/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język polski
 • matematyka

     Liceum Ogólnokształcące w Nowym Miasteczku posiada duże doświadczenie w kształceniu klas mundurowych. Uczniowie realizują zajęcia z Edukacji Wojskowej w liczbie 180 godzin lekcyjnych w całym cyklu nauczania. Zdobywają w ten sposób zarówno wiedzę teoretyczna jak i praktyczną. Ta ostatnia możliwa jest dzięki atrakcyjnemu położeniu szkoły co umożliwia prowadzenie zajęć w terenie. W roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, utworzono Oddział Przygotowania Wojskowego.

     Zajęcia edukacji wojskowej prowadzone są przez ppor. służby czynnej WOT (magistra wychowania fizycznego, nauczyciela historii, instruktora samoobrony, boksu, techniki i taktyki interwencji, piłki nożnej, fitnesu siłowego, strzelectwa sportowego). Działamy przy wsparciu jednostek wojskowych o organizacji militarnych.

     W ramach przygotowania do służby mundurowej przez szkołę organizowane są średnio 3 poligony dobowe w roku szkolnym co daje dodatkowe 72 godziny szkolenia praktycznego w ramach, którego uczniowie nabywają będą umiejętności z między innymi zakresu: taktyki, terenoznawstwa, elementów SERE, strzelectwa, BLOS’u, działań inżynieryjnych, ratownictwa pola walki, przemieszczania się na polu walki, nawigacji, musztry i regulaminu wojskowego. Młodzież uczy się w ich trakcie patrolować, kamuflować, tworzyć fortyfikacje i robić zasadzki. Każde zajęcia kończą się „grą wojenną”. Zajęcia prowadzone są tak aby uczniowie uczyli się myśleć i rozumieć popełniane błędy. Raz do roku organizujemy kilkugodzinne zajęcia z wykorzystaniem paintballa w formie „gry wojennej”.

     Atrakcyjność zajęć zwiększa dodatkowe uczestnictwo w nich instruktorów, którzy na co dzień są żołnierzami zawodowymi.

Uczniowie uczestniczą w finansowanych przez szkołę zajęciach z samoobrony i technik interwencji i walki wręcz w oparciu o WWBK prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora.

Dodatkowo przy szkole działa klub sportowy MMA „Gladiator” w którym chętni kształcą się w mieszanych sztukach walki i samoobrony.

Szkolenie zdobyte na zajęciach sprawia, że nasi uczniowie i absolwenci z łatwością odnajdują się w służbach mundurowych. Wielu naszych uczniów już w trakcie nauki wstępuje do Wojsk Obrony terytorialnej.

W ramach kształcenia w klasie mundurowej organizujemy również 28-godzinny kurs edukacji policyjnej w zakres którego wchodzą zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Szkoła wyposażona jest w siłownię i salę gimnastyczną na której odbywają się również zajęcia z samoobrony. Szkoła posiada strzelnicę na broń pneumatyczną co zwiększa możliwości kształcenia o zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. 

Kształcimy uczniów w duchu patriotyzmu przez obchody ważnych świąt narodowych i kształcenie właściwych postaw obywatelskich (uczniowie klas mundurowych chętnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności). Zaszczepiamy w nich szacunek do munduru i symboli narodowych.

W szkolenie młodzieży wkładamy serce i dużo energii, a nasi uczniowie bez problemu odnajdują się w zawodowych służbach mundurowych.

 

Naszym uczniom proponujemy:

 • profil mundurowy (policyjno-wojskowo-strażacki) – rozszerzona biologia i historia
 • profil ogólny - rozszerzona historia i biologia

Dodatkowymi przedmiotami wskazanymi przez szkołę do punktowania jest: język obcy, historia, wos, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Technikum w CKZiU "Elektryk"
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Kościuszki 28
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 4755555
fax: 68 4755540
e-mail: sekretariat@ckziu-elektryk.pl
strona www: www.ckziu-elektryk.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk"
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik reklamy
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia

Kierunki technikalne proponowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” są dopasowane do wymagań rynku pracy. Współpraca z najważniejszymi pracodawcami z branży daje możliwość prowadzenia ćwiczeń na sprzęcie doskonałej jakości, w który wyposażona jest szkoła, a także udziału w zajęciach organizowanych bezpośrednio u partnerów szkoły. „Elektryk” jak nazwa i tradycja wskazuje ma klasę patronacką ENEI, która doposaża uczniów i dba o ich doskonałe wykształcenie dając najlepszym absolwentom gwarancję pracy. W zakresie kierunków mechanicznych i mechatronicznych zostały podpisane umowy o współpracy z firmami NORD oraz Gedia, dzięki czemu w ramach innowacji pedagogicznej uczniowie realizują tam część zajęć z obsługi i programowania maszyn i sterowników.

„Elektryk” jest również liderem różnych projektów Unijnych. Pozyskujemy dzięki temu środku na rozwój bazy i doposażenie, ale najważniejsze dla nas ze względów na podniesienie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych są wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe  i uczniowską wymianę międzynarodową.  W zależności od kierunku kształcenia organizowane są wyjazdy na Sycylię i do Niemiec.

Pracownie zajęć praktycznych dedykowane są dla konkretnych kierunków kształcenia. W wyposażenie inwestowane są każdego roku środki finansowe pozwalające uczniom pracować na rzeczywistym pełnowymiarowym materiale technicznym.  Staliśmy się campusem na miarę europejskich stolic, jedynym takim ośrodkiem kształcenia w regionie. 

Technikum w ZSP Nr 4
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 106
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3872931
fax: 68 5065087
e-mail: zsp4@zsp4.net.pl
strona www: www.zsp4.net.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • Technik organizacji turystyki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Jana Pawła II

„ Spożywczak – Szkoła ze smakiem”

Jest to szkoła wychodząca naprzeciw dynamicznie rozwijającemu się rynkowi pracy oraz oczekiwaniom rodziców i  uczniów, którzy chcą się kształcić w zawodach dla nich atrakcyjnych i dających możliwość znalezienia zatrudnienia.

Nasze mocne strony to:

 • nowoczesna baza dydaktyczna (najnowsze pracownie z kompleksowym wyposażeniem dla każdego zawodu)
 • realizacja projektu  „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Nowosolskim”, który obejmuje min. nieodpłatne kursy: baristy, barmana, prawo jazdy kat. B, carvingu,  baristy, kuchnia fusion,  kuchnie świata, warsztaty z szefem kuchni, dekorowanie tortów, tworzenie sklepu internetowego, itp.
 • partnerzy szkoły: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, AB FOODS POLSKA Sp. z o.o. OVOPOL Sp. z o.o. GEDIA Poland Sp. z o. o. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
 • zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu  Erasmus+
 • kompleks boisk „Orlik”

Nasi uczniowie mogą korzystać również z bogatej oferty pozalekcyjnej, między innymi  Koło Fotograficzne „W obiektywie”, Szkolny Klub Wolontariatu, Chór szkolny, Szkolne Koło Wojskowe GSR „SPOŻYWCZAK” Szkolny Klub Sportowy

Szkoła przyczynia się do rozwijania zainteresowań, wrażliwości kulturowej i społecznej młodzieży. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką oświatową  w powiecie nowosolskim. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszej kadry pedagogicznej i uczniów po raz kolejny uzyskaliśmy I miejsce w powiecie nowosolskim Szkoła Roku 2022.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę na kierunkach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych - dodatkowo do wyboru biologia,

- technik fotografii i multimediów - dodatkowo do wyboru fizyka.

Technikum w ZSP Nr 5
Dane teleadresowe szkoły
67-120 Kożuchów
ul. 22 Lipca 1807 5
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3553394
fax: 68 3553394
e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl
strona www: www.zsp5kozuchow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk - Oddział Przygotowania Wojskowego
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: fizyka, geografia, wos

1.Technik informatyk

Jeżeli interesuje Cię świat komputerów, nie boisz się nowych technologii oraz wyzwań jakie niesie bieżący świat IT, kierunek ten może stać się dla Ciebie nie tylko dobrą zabawą, ale również życiową pasją.

Jako informatyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego
i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Przedmioty wskazane do punktowania przez szkołę na kierunku:

- technik informatyk - dodatkowo do wyboru informatyka.

2.Technik logistyk

Jako logistyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 • przechowywania towarów;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Technik  logistyk  to  jeden  z  najnowocześniejszych  i  dobrze  płatnych  zawodów  na  rynku  krajowym i zagranicznym. Zdecydowana większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest z logistyką.

Uzyskanie  tytułu  technika  logistyka  umożliwi  podjęcie  pracy  w  przemyśle,  handlu,  transporcie, telekomunikacji  oraz  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego.  Technicy  logistycy  mogą  znaleźć zatrudnienie także w handlu elektronicznym wykorzystującym nowoczesne środki informatyczne: sklepy internetowe,  elektroniczną  obsługę  przepływu  materiałów  i  zarządzanie    kanałami  dystrybucji.

3. Technik logistyk – Oddział Przygotowania Wojskowego

W Technikum – technik logistyk funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.

Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie V technikum. Zajęcia realizowane w ramach programu są przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Czwartym przedmiotem wskazanym do punktowania przez szkołę na kierunku:

- technik informatyk - jeden z trzech: informatyka, fizyka, wos

- technik logistyk - jeden z trzech: geografia, fizyka, wos

Branżowa Szkoła I stopnia w SOSW
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Arciszewskiego 13
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3882440
fax: 68 3882449
e-mail: poczta@soswnowasol.pl
strona www: www.soswnowasol.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Operator procesów introligatorskich
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • Pracownik pomocniczy stolarza

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli jest jedyną placówką na terenie Powiatu Nowosolskiego do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie.

W placówce obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim , umiarkowanym ,  znacznym i głębokim oraz uczniowie z autyzmem

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

z następującymi kierunkami kształcenia zawodowego:

 • Pracownik pomocniczy stolarza
 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • Operator procesów introligatorskich

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną . Program tej szkoły obejmuje przedmioty ogólnokształcące i praktyczną naukę zawodu. Praktyki organizowane są na terenie placówki.

     Edukacja w placówce prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości uczniów. Zajęcia ogólnokształcące, zawodowe praktyczne i teoretyczne odbywają się na terenie placówki.

Dysponujemy nowoczesną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W placówce są w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie ze specjalistycznym sprzętem komputerowym dostosowanym do niepełnosprawności uczniów oraz specjalistyczne pracownie do zajęć zawodowych i realizacji praktycznej nauki zawodu. Współpracujemy z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk  i stażu.

INTERNAT

Dla uczniów spoza Nowej Soli przygotowane są 22 miejsca w internacie (od poniedziałku do piątku) oraz całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej. Grupy wychowawcze liczą od 10 do 16 wychowanków. 

Branżowa szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
Dane teleadresowe szkoły
67-124 Nowe Miasteczko
Marcinkowskiego 1
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3888 122
e-mail: zs-n.miasteczko@oswiata.org.pl
strona www: www.zsnowemiasteczko.pl/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Fryzjer
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Tapicer
 • język polski
 • matematyka

Branżowa Szkoła I stopnia posiada w ofercie klasę wielozawodową dla absolwentów klas 8.

Dodatkowymi przedmiotami wskazanymi przez szkołę do punktowania jest: język obcy, historia, wos, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP Nr 2
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Wrocławska 33 a
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3874761
fax: 68 3874761
e-mail: sekretariat@nitki.org.pl
strona www: www.nitki.org.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • do wyboru
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • do wyboru dwa spośród: biologia, chemia, informatyka, technika
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • do wyboru dwa spośród: biologia, chemia, informatyka, technika
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • do wyboru dwa spośród: biologia, chemia, informatyka, technika
 • język polski
 • matematyka

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Tutaj los dosłownie chwycisz w swoje dłonie. Tak! poprzez maszyny, narzędzia, siłę własnych mięśni. Bo tu będziesz uczył się przez większą część konkretnej pracy, szczególnych umiejętności związanych z poszukiwanymi zawodami: piekarza, fryzjera, ślusarza, stolarza, cukiernika, elektryka, mechanika, tapicera, kominiarza, a może magazyniera-logistyka, kucharza, fotografa, krawca, sprzedawcy czy pracownika budowlanki. Tak! Wybór należy do Ciebie, Ty planujesz, my dbamy o Twoją edukację.

Zawodu uczyć się będziesz u wybranego przez Ciebie pracodawcy. Pamiętaj, z dobrymi pracodawcami, jest jak z elitarną szkołą, liczba miejsc jest ograniczona. Spiesz się zatem z wyborem, możesz skontaktować się ze szkołą, pomożemy Ci wybrać. Posiadamy odpowiednią bazę.

Nie masz dziś o pojęcia o tych zawodach? Nie musisz. Nikt tego na początku nie wie, najważniejsze, by podjąć wyzwanie. Wszystkiego od podstaw będziesz uczył się w branżowej szkole I stopnia. Trzy dni w szkole, dwa dni u swojego szefa, pracodawcy (sam możesz go wybrać), który nauczy Cię wszystkiego od zera i do tego od początku będzie dawał Ci co miesiąc wypłatę.

I tak przez trzy lata, potem egzamin i albo dalsza edukacja w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która da Ci tytuł technika, maturę i możliwość pójścia na studia, albo praca na pełnym etacie i start w dorosłe życie.

Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP Nr 4
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 106
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3872931
fax: 68 5065087
e-mail: zsp4@zsp4.net.pl
strona www: www.zsp4.net.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Kucharz
 • Magazynier - logistyk
 • biologia lub geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Szkoła branżowa I stopnia  

 1. Magazynier – logistyk

Magazynierzy-logistycy znajdują pracę w różnych branżach. Firmy poszukują osób do obsługi magazynów z umiejętnością organizacji stanowiska pracy.

Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia między innymi:

- w firmach logistycznych i produkcyjnych , które  posiadają różnego typu magazyny

- w sklepach, hurtowniach

- w centrach logistycznych

2. Kucharz

  To idealny  kierunek dla osób dbających o zdrowy styl życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną. Nauka w tym zawodzie daje wiele możliwości samorealizacji i rozwijaniu pasji.

Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia między innymi:

- atrakcyjna praca w gastronomii, np. restauracje, bary, hotele, zakłady produkujące żywność gotową

- własna restauracja lub firma cateringowa zajmująca się obsługą i organizacją imprez okolicznościowych

Absolwenci tych kierunków mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, gdzie uzyskają  wykształcenie średnie branżowe.   

Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP Nr 5
Dane teleadresowe szkoły
67-120 Kożuchów
ul. 22 Lipca 1807 5
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3553394
fax: 68 3553394
e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl
strona www: www.zsp5kozuchow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • najwyższa ocena z przedmiotów: biologia, informatyka, wos

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata.
 • Uczniowie BS są pracownikami młodocianymi uczącymi się przedmiotów ogólnokształcących w klasach wielozawodowych ( w szkole 2-3 dni w tygodniu).
 • Uczniowie realizują 4 – tygodniowe turnusy dokształcania teoretycznego, odrębnie dla każdego zawodu, w każdej klasie  (I, II, III) w ZSiPKZ – Zielona Góra oraz CKZiU we Wschowie.
 • Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawców w różnych firmach - w rzeczywistych warunkach pracy (2-3 dni w tygodniu).
 • Mamy dużo przykładów na to, że jeśli uczeń sprawdzi się w danej firmie, to w niej znajduje pracę.
 • Szkoła kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych.
 • Uczniowie szkół branżowych są postrzegani jako osoby świadomie wybierające swoją drogę zawodową.
 • Najpopularniejsze zawody to mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, elektryk, kucharz, fryzjer, ślusarz, murarz-tynkarz, stolarz, cukiernik, rolnik, fotograf, magazynier-logistyk, monter sieci i instalacji sanitarnych, operator procesów introligatorskich, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW
Dane teleadresowe szkoły
67-100 Nowa Sól
ul. Arciszewskiego 13
powiat: powiat nowosolski
telefon: 68 3882440
fax: 68 3882449
e-mail: poczta@soswnowasol.pl
strona www: soswnowasol.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli jest jedyną placówką na terenie Powiatu Nowosolskiego do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie.

W placówce obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym i głębokim oraz uczniowie z autyzmem.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

organizuje zajęcia przysposabiające do pracy w pracowniach:

 • ręcznej obróbki drewna
 • rękodzieła i ceramiki
 • gospodarstwa domowego i kucharska
 • introligatorsko – poligraficznej

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

Jesteśmy jedyną w powiecie placówką kształcenia specjalnego. Wysoko wykwalifikowana kadra angażuje się w sprawy uczniów, pomaga, wspiera i zawsze służy pomocą. Aby wspierać wszechstronny rozwój każdego ucznia tworzymy indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego ucznia  organizując  zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, specjalistyczne  i rewalidacyjne. Rozwijamy  zdolności i zainteresowania uczniów poprzez organizacją zajęć rozwijających zainteresowania oraz aktywną działalność organizacji szkolnych i Stowarzyszenia „Radość” działającego przy SOSW w Nowej Soli oraz  wieloletnią współpracę z Olimpiadami Specjalnymi-Lubuskie. Włączamy oraz zachęcamy uczniów i wychowanków do  udziału w konkursach, przeglądach olimpiadach sportowych, wycieczkach oraz projektach edukacyjnych. Zapewniamy podopiecznym całodobową opiekę w grupie wychowawczej, pobyt w świetlicy dla uczniów dojeżdżających oraz możliwość korzystania z obiadów na stołówce szkolnej. Organizujemy praktyki zawodowe w placówce, zapewniamy pomoc w zakresie doradztwa zawodowego oraz konsultacje z psychologiem i pedagogiem. Mamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną,  zaplecze sportowe,  pracownie specjalistyczne i zawodowe. Jesteśmy placówką bez barier komunikacyjnych.

INTERNAT

Dla uczniów spoza Nowej Soli przygotowane są 22 miejsca w internacie (od poniedziałku do piątku) oraz całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej. Grupy wychowawcze liczą od 10 do 16 wychowanków.

   

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
Dane teleadresowe szkoły
67-400 Wschowa
ul. Matejki 1
powiat: powiat wschowski
telefon: 65 540 29 34
fax: 65 540 29 34
e-mail: sekretariat@zan.edu.pl
strona www: zan.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie to nowoczesna szkoła niemal z osiemdziesięcioletnimi tradycjami. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w latach 2017-2018 przeprowadzono głęboką modernizację budynku głównego szkoły oraz przebudowę pomieszczeń sanitarnych. 

Szkoła dba nie tylko o rozwój infrastruktury, ale posiada też bogatą bazę dydaktyczną.

W 2020 r. wybudowane zostało nowe boisko do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną, w skład której wchodzi bieżnia okrężna, bieżnia prosta, rzutnia do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal.

W styczniu 2024 roku oddano do użytku małą salę gimnastyczną do ćwiczeń fitness oraz bogato wyposażoną siłownię. 

W 2023 r. szkoła zawarła umowę patronacką z Akademią Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Uczelnia reprezentowana przez Rektora dr. Janusza Połę, prof.  ANS objęła patronatem klasy o profilu: biologiczno-chemicznym, STEAM oraz politechnicznym.

AKADEMICKIE KLASY PATRONACKIE pozwalają na podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego czy zawodowego poprzez umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań, podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania wiedzy, a także wszechstronny rozwój intelektualny.

W ramach sformalizowanej współpracy z wyższymi uczelniami proponuje się młodzieży udział w szeregu wykładów prowadzonych przez kadrę akademicką.

Uczniowie realizujący swoje pasje dziennikarskie, muzyczne, historyczne oraz sportowe mają udostępnione sale do ćwiczeń. Szkoła uczestniczyła w Programie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, a obecnie w programach ERASMUS+ .

W Liceum realizowany jest projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, w którym uczniowie klas politechnicznych oraz klasy STEAM uczestniczą w zajęciach kółka informatycznego i zgłębiają tajniki programowania w języku Python.

Maturzyści osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych, a finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów uzyskują zwolnienia z egzaminów maturalnych i indeksy wyższych uczelni.

Szkoła w szczególny sposób otacza opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizując dla nich zajęcia dodatkowe wspierające proces kształcenia. Z myślą o tych uczniach w budynku głównym swoje miejsce znalazła mobilna strefa ciszy. Opieką psychologiczno-pedagogiczną objęci zostają wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, potrzebujący wsparcia nauczycieli specjalistów – pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa.

Szkoła przychylnie patrzy na inicjatywy uczniowskie, o czym świadczą aktywne działania Samorządu Uczniowskiego. M.in. z inicjatywy uczniów na terenie liceum powstało wiele stref relaksu oraz kącik szachowy i do gry w piłkarzyki.

Szkoła prowadzi szereg zajęć rozwijających uzdolnienia, poszerzających oraz rozbudzających pasje i zainteresowania młodzieży:

 1. Dziennikarstwo
 2. Fotografia i film
 3. Telewizja „Zan TV”
 4. Zajęcia sportowe
 5. Klub miłośników historii – koło olimpijskie
 6. Projektowanie 3D

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie
Dane teleadresowe szkoły
67-410 Sława
ul. Ogrodowa 1
powiat: powiat wschowski
telefon: 68 356 65 11
fax: 68 356 72 34
e-mail: sekretariat@zsp-slawa.pl
strona www: zsp-slawa.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

 

Szkoła posiada halę sportową, oferuje wachlarz zajęć sportowych oraz nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym wirtualną strzelnicę. 

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie
Dane teleadresowe szkoły
67-410 Sława
ul. Ogrodowa 1
powiat: powiat wschowski
telefon: 68 356 65 11
fax: 68 356 72 34
e-mail: sekretariat@zsp-slawa.pl
strona www: zsp-slawa.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • biologia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

Szkoła oferuje zawody:

- technik logistyk,

- technik logistyk - klasa mundurowa (OPW),

- technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła posiada halę sportową, oferuje wachlarz zajęć sportowych oraz nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym wirtualną strzelnicę. 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie
Dane teleadresowe szkoły
67-400 Wschowa
ul. T. Kościuszki 25
powiat: powiat wschowski
telefon: 65 547 69 22
fax: 65 547 69 22
e-mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl
strona www: sosw.wschowa.info

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • orzeczenie PPP

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, w którym znajduje się Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Specjalna we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie województwa lubuskiego. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej i wieku, młodzież zdobywa wiedzę, rozwija swoje predyspozycje, doskonali umiejętności, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i w środowisku lokalnym.

Placówka proponuje dodatkowe zajęcia edukacyjne - koła zainteresowań - sportowe, plastyczne, komputerowe, muzyczne, fotograficzne, ekologiczne, kulinarne. Szkoła Branżowa znajduje się w wyremontowanym
i zmodernizowanym budynku, który jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać ze sprzętu do hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.

Kształcenie przedmiotów zawodowych odbywa się w formie miesięcznych kursów w CKZiU we Wschowie. Szkoła umożliwia znalezienie praktyk zawodowych dla młodocianych pracowników.  

Szkoła kształci w wielu zawodach. Wszelkie informacje dotyczące naboru, potrzebne dokumenty, orzeczenia itp. oraz warunki pobytu w internacie (grupach wychowawczych, odpłatności za wyżywienie) są umieszczone na stronie internetowej ośrodka lub w sekretariacie szkoły.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
Dane teleadresowe szkoły
67-400 Wschowa
ul. T. Kosciuszki 11
powiat: powiat wschowski
telefon: 65 540 32 57
e-mail: zszwschowa@o2.pl
strona www: www.staszicwschowa.edu.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Szkoła proponuje interesujące zawody i nowoczesne kierunki kształcenia, a ponadto ma szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dysponuje kadrą pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe. Wśród nich są wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, pedagodzy i psycholog.

W ramach projektu unijnego została poprawiona jakość i funkcjonalność pomieszczeń lokalowych, dzięki czemu podniósł się komfort pracy na zajęciach. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni dydaktycznych: multimedialnej, komputerowych, symulacyjnej, biurowości z zapleczem do przeprowadzania egzaminów, pracowni języków obcych z wyposażeniem multimedialnym, gastronomicznej, mechanicznej. 

Powstała również nowoczesna pracownia elektryczna utworzona w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Ekopracownia OZE, oddana do użytku pod koniec 2023 roku, która powstała w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły. 

Do dyspozycji uczniów jest boisko sportowe - ORLIK, kort tenisowy, sala gimnastyczna, nowoczesna hala sportowa oraz oddana w październiku 2023 roku do użytku wirtualna strzelnica sportowa. 

Wirtualna strzelnica, dzięki swoim multimedialnym możliwościom szkolno-treningowym, znacząco wpłynie na rozwój umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej.Wirtualna strzelnica, dzięki swoim multimedialnym możliwościom szkolno-treningowym, znacząco wpłynie na rozwój umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej.

Szkoła uczestniczy w projekcie  polsko-niemieckim dotyczącym udziału uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie i uczniów z Peter-Paul-Cahensly Schule w Limburgu w zagranicznych praktykach zawodowych, dofinansowanych ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz w Programie Erasmus+.

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 

"W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły”.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie
Dane teleadresowe szkoły
67-410 Sława
ul. Ogrodowa 1
powiat: powiat wschowski
telefon: 68 356 65 11
fax: 68 356 72 34
e-mail: sekretariat@zsp-slawa.pl
strona www: zsp-slawa.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • geografia
 • język niemiecki
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • geografia
 • język niemiecki
 • język polski
 • matematyka

Szkoła posiada halę sportową, oferuje wachlarz zajęć sportowych oraz nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym wirtualną strzelnicę. 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie
Dane teleadresowe szkoły
67-400 Wschowa
ul. T. Kościuszki 25
powiat: powiat wschowski
telefon: 65 547-69-22
fax: 65 547-69-22
e-mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl
strona www: sosw.wschowa.info

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, w którym znajduje się trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie województwa lubuskiego. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej i wieku, młodzież zdobywa wiedzę, rozwija swoje predyspozycje, doskonali umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Szkoła proponuje dodatkowe zajęcia edukacyjne - koła zainteresowań - sportowe, plastyczne, komputerowe, muzyczne, fotograficzne, ekologiczne, kulinarne. Od roku szkolnego 2015/2016 szkoła znajduje się w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku, który jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczniowie mogą korzystać  ze sprzętu do hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. 

Szkoła rozwija się i posiada szeroko wyspecjalizowaną bazę dydaktyczną. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach w Polsce i za granicą.

 

Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Banacha przy Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Żaganiu
Dane teleadresowe szkoły
68-100 Żagań
Plac Orląt Lwowskich 4
powiat: powiat żagański
telefon: 0683772885
fax: 0683772885
e-mail: dyrektor@lozagan.pl
strona www: www.lozagan.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu im. Stafana Banacha
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu - mała szkoła odnosząca wielkie sukcesy. Z powodzeniem przygotowuje uczniów do dalszej nauki. Spójne działania nauczycieli, uczniów i rodziców pozwalają uzyskiwać coraz lepsze wyniki maturalne, zapewniają bezpieczeństwo w szkole i dobrą atmosferę do nauki oraz samorealizacji. Doświadczone grono pedagogiczne wykorzystuje w pracy nowoczesne formy i metody. Indywidualnie podchodzi do ucznia, rozwija jego umiejętności i zainteresowania.

Kierunki kształcenia:

W klasach profilowanych uczniowie uczą się przedmiotów, które przygotowują do studiowania na kierunkach:

- medycznych,

- technicznych,

- matematyczno - przyrodniczych,

- prawniczych,

- humanistycznych.

Każda klasa wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, telewizor i DVD.

W Liceum Ogólnokształcącym im. S. Banacha w Żaganiu można skorzystać:

- z centrum multimedialnego i czytelni,

- z biblioteki,

- z trzech pracowni informatycznych (45 stanowisk) wyposażonych w najnowocześniejsze komputery i oprogramowanie,

- z nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska,
- z sali gimnastycznej,

- z siłowni

Planowana  do otworzenia liczba oddziałów  na rok szkolny 2024/2025 to 2.  Profile, które proponuje szkoła to:

 • profil biologia z chemią - czwartym przedmiotem punktowanym będzie biologia 
 • profil humanistyczny - czwartym przedmiotem punktowanym będzie historia
 • profil matematyka z geografią - czwartym przedmiotem punktowanym będzie geografia
 • profil matematyka z fizyką - czwartym przedmiotem punktowanym będzie fizyka
 • profil geografia z jęz. angielskim - czwartym przedmiotem punktowanym będzie geografia

W przypadku małej liczby uczniów profile będą łączone

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Dane teleadresowe szkoły
68-100 Żagań
Pomorska 7
powiat: powiat żagański
telefon: 68 478 76 80
e-mail: sekretariat@zstil.zagan.pl
strona www: www.zstil.zagan.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Liceum ogólnokształcące

-klasa ogólna - idealna dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych dalszych planów edukacyjnych. Uczniowie mają możliwość odkryć swoje mocne strony oraz predyspozycje i zaplanować dalszą edukację i wybór zawodu. W ramach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami, młodzież może uczestniczyć w różnorodnych wykładach i zapoznać się z ich ofertą edukacyjną

-klasa z innowacją edukacja policyjna - została utworzona z myślą o osobach widzących swoją przyszłość w służbach mundurowych. W ramach przedmiotu edukacja policyjna będą się odbywały spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji policji. Młodzież zapozna się ze strukturą i zadaniami policji, z elementami prawa i kryminalistyki. Nauka w tej klasie ma na celu także przygotowanie uczniów do zdawania testów sprawnościowych przeprowadzanych w postępowaniu rekrutacyjnym do policji. Na zajęciach wychowania fizycznego młodzież pozna podstawy sportów walki.

-klasa z innowacją social media manager Nowość! - opcja dla osób, które z łatwością poruszają się po serwisach społecznościowych i chcą nauczyć się posługiwania nimi w przedsiębiorczy sposób.  W ramach innowacji uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie: marketingu, public relations oraz marketingu internetowego, narzędzi do prowadzenia profili w mediach społecznościowych, obsługi klienta, tworzenia contentu, czyli atrakcyjnych i praktycznych treści marketingowych publikowanych w internecie, copywriting w języku angielskim.

W liceum social media manager:

-zdobędziesz doświadczenie w budowaniu wizerunku marki w social mediach,

-staniesz się kreatywny i komunikatywny,

-będziesz dobrze posługiwał się językiem angielskim,

-zdobędziesz umiejętność pracy w zespole,

Absolwenci liceum będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w firmach, gdzie będą odpowiadać za kontakt z  klientem za pomocą mediów społecznościowych.

-klasa z innowacją wizaż i stylizacja Nowość! - skierowana do osób, które w przyszłości chcą podjąć pracę w branży beauty, lubią pracować z ludźmi, mają zdolności manualne i artystyczne. Podczas zajęć uczniowie poznają metody i techniki makijażu oraz zasady doboru stroju do okazji. Zapoznają się także z podstawami materiałoznawstwa kosmetycznego. Nieodłącznym elementem kursu wizażu jest także warsztat budowania wizerunku, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów, otwartości i sprawnego komunikowania się.

Technikum przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej
Dane teleadresowe szkoły
68-120 Iłowa
ul. Pałacowa 1
powiat: powiat żagański
telefon: 68 377 4314
fax: 68 377 4314
e-mail: zspilowa@wp.pl
strona www: www.zspilowa.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Szkoła położona w zabytkowym pałacu na wyspie. Szkoła zapewnia:

 • Internat oraz smaczne i tanie posiłki w szkolnej stołówce
 • Dostęp do bezpłatnego Internetu w szkole i w internacie (free Wi – Fi !)
 • Możliwpość odbywania praktyki zagranicznej - we Włoszech na Sycylii
 • Produkty na zajęcia praktyczne kupuje szkoła
 • Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Dziennik elektroniczny Librus
 • Szkoła zapewnia profesjonalne stroje uczniom
 • Dodatkowe umiejętności - darmowe kursy ( prawo jazdy, kelnerski, barmański, baristy, cukierniczy

Szkoła proponuje  5 profili zawodów:

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - czwartym przedmiotem punktowanym będzie biologia

Tutaj nauczysz się:

 •  zasad obsługi konsumenta
 • technologii gastronomicznej i dietetyki
 • marketingu i zarządzania firmą
 • przygotowywania potraw oraz atrakcyjnego ich podawania
 • zasad obsługi konsumenta
 • organizowania przyjęć okolicznościowych

 Technik Informatyk - 

Tutaj nauczysz się:

 • cyfrowej obróbki dźwięku i obrazu
 • tworzenia profesjonalnych klipów filmowych
 • architektury urządzeń i sprzętu komputerowego
 • programowania w językach C++ i Java Script
 •  zarządzania systemami operacyjnymi Windows, Mac OS, Linux
 • administrowania sieciami LAN i WAN
 • tworzenia stron i aplikacji internetowych

Technik Hotelarstwa - czwartym przedmiotem punktowanym będzie geografia

Tutaj nauczysz się:

 • kierowania pracą hotelu i obsługi gości
 • sporządzanie drinków i potraw
 • marketingu w hotelarstwie
 • współpracy z pilotami wycieczek oraz przewodnikami
 • współpracy z biurami podróży

Technik Obsługi Turystycznej - czwartym przedmiotem punktowanym będzie geografia

Technik Ekonomista

Szkoła planuje w 2024/2025 otworzyć 2 oddziały. W przypadku małej ilości uczniów profile będą łączone.

Technikum przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica w Szprotawie
Dane teleadresowe szkoły
67-300 Szprotawa
ul. Koszarowa 10
powiat: powiat żagański
telefon: 68 376 2411
fax: 68 376 3028
e-mail: zszsekretariat@wp.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. S. Staszica w Szprotawie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze. Dążymy do rozwijania i eksponowania tych sfer działalności placówki oświatowej, które dają pozytywne wzmocnienia dla wszystkich uczniów. Cieszymy się przychylnością, sympatią, zaufaniem, a nawet przywiązaniem naszych uczniów, ich rodziców i absolwentów. W naszej szkole liczą się inwencja uczniów i kreatywności nauczycieli.  

Naszym uczniom zapewniamy:

 • Naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach kształcenia zawodowego i ogólnego.
 • Atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju (zwrot kosztów dojazdu) i za granicą.
 • Współpracę szkoły z licznymi zakładami pracy, firmami oraz instytucjami związanymi z edukacją i wychowaniem.
 • Możliwość udziału w kursach specjalistycznych zawodowych w ramach projektów UE.
 • Dostęp do książek i podręczników, stanowisk komputerowych w  bibliotece z czytelnią.
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące
  do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Dodatkowe zajęcia sportowe (siatkówka, zespołowe i indywidualne).
 • Wycieczki  dydaktyczne, do firm produkcyjnych, wyższych uczelni, integracyjne i inne.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez wolontariat, prace w samorządzie szkolnym i  udział w projektach, innowacjach.
 • Udział w realizacji ciekawych projektów edukacyjnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym,  pracodawcami  z lokalnego rynku pracy oraz  województw ościennych.

 

Szkoła proponuje  4 profile zawodów:

Technik ekonomista - czwarty przedmiot punktowany będzie informatyka  - Uczniowie tego kierunku zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw i ekonomiki. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych, w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych oraz w komórkach urzędów samorządowych. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych oraz w administracji publicznej (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i instytucji publicznych). 

 


Technik żywienia i usług gastronomicznych - czwarty przedmiot punktowany będzie chemia -  Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem o dużych możliwościach, pozwalającym rozwinąć zainteresowania kulinarne oraz związane ze zdrowym stylem życia. Uczniowie kształcący się w tym kierunku poznają zasady ilościowego i jakościowego dobierania właściwych surowców niezbędnych do przygotowania potraw, higieny i ochrony zdrowia, marketingu usług. Poznają również zasady profesjonalnego przygotowania imprez i obsługi gastronomicznej oraz biorą bezpośredni udział w ich przygotowaniu i obsłudze. Absolwenci po skończeniu szkoły mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, usługi gastronomiczne, hotelarskie i agroturystyczne. Mogą również pracować w instytucjach zajmujących się produkcją lub obrotem żywnością. Zajęcia z zakresu cateringu wyposażą uczniów w umiejętność prowadzenia własnej firmy cateringowej z możliwością dowozu wyprodukowanych potraw do klienta. Szkoła zapewni również teoretyczną i praktyczną naukę jazdy (prawo jazdy kategorii B) pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.W trakcie nauki szkoła zapewnia uczniom bezpłatne podręczniki, odzież ochronną oraz surowce do sporządzania potraw i napojów.

Technik informatyk czwarty przedmiot punktowany będzie informatyka -  Technik informatyk to zawód bardzo uniwersalny. Typowe stanowiska pracy proponowane absolwentom tego kierunku to: administrator, projektant, programista oraz specjalista od zarządzania bazami danych, sieciami komputerowymi, systemami. Szkoła wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia działalności własnej firmy usługowej. W trakcie 5-letniej nauki uczniowie tego kierunku zgłębiają tajniki systemów operacyjnych, budowy i naprawy sprzętu, zarządzania bazami danych, obsługi oprogramowania biurowego oraz programowania.

Technik mechanik z przygotowaniem pożarniczym - czwarty przedmiot punktowany będzie informatyka - Technik mechanik jest zawodem o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: wytwarzanie części maszyn, komputerowe projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów oraz projektowanie procesów technologicznych. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to mechaników posiadających: umiejętności praktyczne, biegle posługujących się dokumentacją techniczną oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Uczniowie tego kierunku otrzymają certyfikaty OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) oraz certyfikaty kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia realizowane będą zarówno w szkole, jak również w jednostkach PSP w Szprotawie i Żaganiu. Ukończenie tego kierunku (wraz ze zdobyciem wspomnianych wyżej certyfikatów) jest preferowane przy naborze do pracy w Straży Pożarnej. uczniowie odbywają praktyki miesięczne m.in. w takich firmach jak Volkswagen Motor polkowice, Lakos, Silgan, Bavaria czy Wuppermann. Szkoła zapewnia materiały do realizacji zajęć praktycznych.

 

Szkoła planuje w 2024/2025 otworzyć 1 oddział. W przypadku małej ilości uczniów profile będą łączone.

 

Technikum przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
Dane teleadresowe szkoły
68-100 Żagań
ul. Gimnazjalna 13
powiat: powiat żagański
telefon: 0683772456
fax: 0683772456
e-mail: sekretariat@zsto.59.zagan.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Szkoła planuje w 2024/2025 otworzyć 1 oddziały. W przypadku małej ilości uczniów profile będą łączone.

Szkoła proponuje  3 profile zawodów:

TECHNIK LOGISTYK - czwarty przedmiot punktowany to geografia

Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów. Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja. Logistyka to nowoczesny kierunek - stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, którzy potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, materiałów, magazynów...) i narzędzi (oprogramowania komputerowego, transportu) tak, aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy.

Kwalifikacje zawodowe:

SPL.01. Obsługa magayznów

SPL.04. Organizacja transportu


TECHNIK LOGISTYK Z INNOWACJĄ  WOJSKOWĄ   - czwarty przedmiot punktowany to wychowanie fizyczne

Nauka w technikum logistycznym z INNOWACJĄ WOJSKOWĄ, to przygotowanie do zdobycia zawodu technik logistyk oraz nabycie umiejętności do poszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnej dla sprawnego zarządzania procesami zaopatrzenia logistycznego, określania potrzeb jednostki wojskowej oraz poszukiwania źródeł zaopatrzenia i organizacji dostaw.
Absolwenci mogą poszukiwać pracy w centrach zarządzania kryzysowego, w urzędach administracji państwowej oraz  cywilnych centrach logistycznych. Klasa jest tzw. klasą mundurową, w której uczniowie realizują dodatkowe przedmioty: szkolenie wojskowe i samoobrona oraz inne zajęcia prowadzone m.in. przez wykwalifikowaną kadrę wojskową w ramach porozumienia o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

TECHNIK LOGISTYK Z INNOWACJĄ POLICYJNĄ - czwarty przedmiot punktowany to wychowanie fizyczne

Szkoła planuje w 2024/2025 otworzyć 1 oddział. W przypadku małej ilości uczniów profile będą łączone.

Technikum w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie
Dane teleadresowe szkoły
67-300 Szprotawa
Henryków 54
powiat: powiat żagański
telefon: 683762517
e-mail: zsrcku@vp.pl
strona www: www.rolniczak-henrykow.pl

Inne informacje:
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Niepubliczny Zespół Szkół w Wiechlicach - Szkoła Branżowa I Stopnia w Wiechlicach
Dane teleadresowe szkoły
67-300 Szprotawa
ul. Jesionowa 3 w Wiechlicach
powiat: powiat żagański
telefon: 68 376 55 55
e-mail: szkola-wiechlice@wp.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • rozmowa kwalfikacyjna

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. OSiW stwarza młodzieży warunki do podwyższania wiedzy ogólnej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzimy działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną. Absolwenci naszego OSiW mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki lub podjęcia pracy na rynku krajowym i zagranicznym.

Uczestnicy OSiW mają możliwość skorzystania z internatu z nowocześnie wyposażonymi pokojami 2, 3 i 4 osobowymi, WiFi, pracownią komputerową, siłownią, świetlicami. Do dyspozycji jest kompleks rekreacyjny z wiatą i grillem, boiska tartanowe i trawiaste oraz dwie sale gimnastyczne.

Na terenie Ośrodka działają następujące warsztaty zawodowe:

- warsztat instalacji i sieci elektroenergetycznej,

- warsztat gastronomiczny

- warsztat fryzjerski.

Szkoła proponuje nauke zawodów: elektryk, fryzjer, kucharz, murarz-tynkarz, stolarz

Branżowa Szkoła I Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie
Dane teleadresowe szkoły
67-300 Szprotawa
ul. Koszarowa 10
powiat: powiat żagański
telefon: 0683762411
fax: 0683763028
e-mail: zszsekretariat@wp.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. S. Staszica w Szprotawie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • Kucharz
 • Wielozawodowa dla pracowników młodocianych
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

KLASA WIELOBRANŻOWA

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy podpiszą umowę o praktykę zawodową z wybranym zakładem pracy, mogą uczęszczać do klasy wielozawodowej i jako młodociani pracownicy zdobywać będą kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są w formie kursów dokształcających.

 Poszukiwane na rynku pracy zawody to:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Stolarz
 • Sprzedawca
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Wędliniarz
 • Elektryk
 • Kucharz

   W Zespole Szkół Technicznych i Branżowych posiadamy warunki do tworzenia klas Szkoły Branżowej I-go stopnia o profilu kształcenia: kucharz, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń. Uczniowie tych klas pobierają  teoretyczną i praktyczną naukę zawodu  w szkolnych pracowniach zawodowych, wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i sprzęt.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Dane teleadresowe szkoły
68-100 Żagań
ul. Pomorska 7
powiat: powiat żagański
telefon: 0684787680
fax: 0684787680
e-mail: sekretariat@zstil.zagan.pl
strona www: www.zstil.zagan.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ( dawniej ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)

 1. Mechanik monter maszyn i urządzeń - MONTUJEMY RZECZYWISTOŚĆ 

Przemysł wytwórczy, mechaniczny przeszedł niesamowitą zmianę, od kiedy wprowadzono technologię komputerowego sterowania urządzeniami numerycznymi.

Uczniowie mogą nabyć kwalifikacje zawodowe:

 1. montaż i obsługa maszyn i urządzeń - uzyskasz umiejętności naprawy, konserwacji, oceny stanu technicznego oraz użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Zapoznasz się z obsługą urządzeń elektromechanicznych takich jak: szlifierki, tokarki, frezarki i inne.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo - naprawczych i innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Utworzono także klasę wielozawodową dla pracowników młodocianych.

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
Dane teleadresowe szkoły
68-100 Żagań
ul. Gimnazjalna 13
powiat: powiat żagański
telefon: 0683772456
fax: 0683772456
e-mail: sekretariat@zsto.59.zagan.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • technika

Nauka w tego typu szkole trwa 3 lata , uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących  w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu, kształcą się we wszystkich zawodach rzemieślniczych ,takich jak : kucharz, cukiernik ,piekarz, sprzedawca, fryzjer ,mechanik, murarz, ślusarz i inne.Wiedzę z zakresu teorii zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki kształcenia zawodowego ,wiedzę i umiejętności zdobywają natomiast podczas praktyki u pracodawcy . Dla zawodu sprzedawcy jest dodatkowo w szkole zorganizowana pracownia sprzedaży, w której uczniowie zdobywają i doskonalą umiejętności zawodowe i na koniec procesu edukacyjnego zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

W  szkole można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku technik handlowiec. Nauka w szkole tego typu trwa 3 lata, po ukończeniu można uzyskać tytuł technika i zdać egzamin maturalny.

Branżowa Szkoła I stopnia W Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie
Dane teleadresowe szkoły
67-300 Szprotawa
Henryków 54
powiat: powiat żagański
telefon: 683762517
e-mail: zsrcku@vp.pl
strona www: www.rolniczak-henrykow.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (Branżowa Szkoła I Stopnia)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • niemiecki
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • matematyka
 • niemiecki
 • Ogrodnik
 • Rolnik
 • biologia
 • język polski
 • matematyka

Czwartym przedmiotem punktowanym w postępowaniu rekrutacyjnym:

- Ogrodnik (chemia)

- Rolnik (fizyka)

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żaganiu
Dane teleadresowe szkoły
68-100 Żagań
ul. Skarbowa19-21
powiat: powiat żagański
telefon: 0684787777
fax: 0684787777
e-mail: sekretariat@sosw.zagan.pl
strona www: www.sosw.zagan.pl/

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP
 • orzeczenie PPP

W skład Ośrodka wchodzi:

Szkoła Podstawowa - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz klasy dla dzieci z autyzmem.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci z autyzmem. Kształci w zawodzie: pomocnik w gospodarstwie domowym oraz krawiec-szwacz.

Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy przeznaczony dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ośrodek - korzystają z niego wychowankowie mieszkający poza terenem Żagania oraz uczniowie skierowani przez Sąd Rodzinny ze względu na trudną sytuację rodzinną. Posiadamy 26 miejsc do spania w pokojach 2,3 i 4 osobowych.

Celem naszych oddziaływań jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dlatego chcemy stworzyć dzieciom środowisko, które sprzyja rozwijaniu tkwiących w nich możliwości.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Specjalnej Przysposobiającej do Pracy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym,znacznym lub niepełnosprawności sprzężone na III  etapie kształcenia (kształcenia ponadpodstawowego). Orzeczenie musi być wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na okres nauki w szkole ponadpodstawowej. Ponadto wymaganymi przez szkołę dokumentami są podanie o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 2 zdjecia, zaświadczenie wystawione przez lekarza stwierdzajacego brak przeciwskazań do nauki w szkole przysposabiajacej do pracy oraz skierowanie do szkoły wydane przez Starostę Żagańskiego

Szkoła zapewnia:´ internat, stołówkę, terapię psychologiczną i pedagogiczną.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szprotawie
Dane teleadresowe szkoły
67-300 Szprotawa
ul. Sobieskiego 69
powiat: powiat żagański
telefon: 068 376 58 79
fax: 068 376 58 79
e-mail: soswszprotawa@powiatzaganski.pl
strona www: www.szprotawa-sosw.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Zobacz informacje o internacie


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Dodatkowe informacje o szkole
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • orzeczenie PPP

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.


Szkoła posiada własną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, m.in. w pełni wyposażone pracownie

Wszystkie zajęcia odbywają się w szkole.

Szkoła zapewnia zajęcia rewalidacyjne (Biofeedback, Tomatis, sala doświadczania świata, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rewalidacja ruchowa) oraz pozalekcyjne: sportowe, techniczne, zajęcia na basenie, zajęcia z hipoterapii, wyjazdy do kina, wycieczki, udział w konkursach, imprezach.

Dla uczniów spoza Szprotawy zapewniamy całodobowy internat od poniedziałku do piątku m.in. zajęcia oświatowe, kulinarne, rekreacyjne, sportowe basen, siłownia.

WARUNKI REKRUTACJI:

- podanie rodziców/prawnych opiekunów

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP na okres nauki w szkole ponadpodstawowej - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawność sprzężona

- skierowanie organu prowadzącego

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

I LO im. Stefana Żeromskiego
Dane teleadresowe szkoły
68-300 Lubsko
ul. Chopina 10
powiat: powiat żarski
telefon: 68 457 39 35
fax: 068 457 39 36
e-mail: sekretariat@zsoie.lubsko.pl
strona www: www.zsoie.lubsko.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • dwa wybrane przez ucznia przedmioty z najlepsza oceną
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. Ojca Rafała Kalinowskiego 15
powiat: powiat żarski
telefon: 0684794325
fax: 0684794325
e-mail: zarykatolik@gmail.com
strona www: www.klo.zary.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • biologia
 • historia
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Liceum Ogólnokształcące im. E. Bojanowskiego
Dane teleadresowe szkoły
68-300 Lubsko
ul. Kolejowa 9
powiat: powiat żarski
telefon: ( 68 ) 372 20 10
fax: ( 68 ) 372 20 10
e-mail: zdzckz2@zdz.zgora.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
LO nr 1 im. B. Prusa
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. Podwale 16
powiat: powiat żarski
telefon: 068 374 36 76
fax: 068 374 36 76
e-mail: szkola@lo.zary.pl
strona www: www.lo.zary.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • biologia
 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • biologia
 • historia
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. 11 listopada 33
powiat: powiat żarski
telefon: 68 363 69 39
fax: 68 363 69 39
e-mail: szkola@slo.zary.pl
strona www: www.slo.zary.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obcePrzedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki

Przy rekrutacji będzie brana pod uwagę: średnia z pierwszego semestru klasy VIII oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Technikum Informatyczne
Dane teleadresowe szkoły
68-300 Lubsko
ul. Kolejowa 9
powiat: powiat żarski
telefon: 68 372 14 77
fax: 68 372 14 77
e-mail: zdzckz2@zdz.zgora.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum Kolejowe w Żarach
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. Częstochowska 15 a
powiat: powiat żarski
telefon: 508422391
e-mail: szkola.kolejowa@wp.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik transportu kolejowego
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum nr 1
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. Zielonogórska 23
powiat: powiat żarski
telefon: 0-68 374 25 75
fax: 0-68 374 25 75
e-mail: sekretariat@zsoitzary.pl
strona www: www.zsoit-zary.internetdsl.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego
Dane teleadresowe szkoły
68-300 Lubsko
ul. Chopina 10
powiat: powiat żarski
telefon: 068 457 39 35
fax: 068 457 39 36
e-mail: sekretariat@zsoie.lubsko.pl
strona www: www.zsoie.lubsko.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • dwa wybrane przez ucznia przedmioty z najlepsza oceną
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum nr 2
Dane teleadresowe szkoły
68-300 Lubsko
ul. Powstańców Wlkp. 2
powiat: powiat żarski
telefon: 0-68 372 03 20
fax: 0-68 372 00 36
e-mail: zst@zst.lubsko.pl
strona www: www.zst.lubsko.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Czwartym przedmiotem punktowanym przez szkołę będzie w przypadku oddziału:

- technik logistyk - geografia,

- technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia.

Technikum nr 2
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. Parkowa 9
powiat: powiat żarski
telefon: 0-68 363 29 50
fax: 0-68 363 29 54
e-mail: sekretariat@ckziu.zary.pl
strona www: www.ckziu.zary.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Czwartym przedmiotem punktowanym przez szkołę będzie w przypadku oddziału:

- technik logistyk - geografia,

- technik mechanik - fizyka.

Technikum nr 3
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. Długosza 23
powiat: powiat żarski
telefon: 0-68 363 25 20
fax: 0-68 374 23 67
e-mail: sekretariat@zse-zary.pl
strona www: www.zse.zary.pl


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Ekonomicznych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik ekonomista
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • fizyka
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Technikum nr 4
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul.Górnośląska 2
powiat: powiat żarski
telefon: 068 363 4702
fax: 068 363 47 02
e-mail: sekretariat@zsb.zary.pl
strona www: www.zsb.zary.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Zespół Szkół Budowlanych
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik informatyk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

Czwartym przedmiotem punktowanym przez szkołę będzie w przypadku oddziału:

- technik informatyk - informatyka,

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -  zajęcia techniczne. 

Technikum w Lubsku
Dane teleadresowe szkoły
68-300 Lubsko
ul. Kolejowa 9
powiat: powiat żarski
telefon: 683721471
fax: 683721471
e-mail: zdzckz2@zdz.zgora.pl
Dodatkowe informacje o szkole
Języki obceZawody (technika)Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym
 • angielski
 • niemiecki
 • Technik logistyk
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
Szkoła nie wprowadziła dodatkowego opisu. Dostępne są tylko podstawowe informacje dostępne po lewej stronie.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
Dane teleadresowe szkoły
68-200 Żary
ul. Parkowa 9
powiat: powiat żarski
telefon: 0-68 363 29 50
fax: 0-68 363 29 54
e-mail: sekretariat@ckziu.zary.pl
strona www: www.ckziu.zary.pl

Inne informacje:
Zobacz dodatkowy opis szkoły


Szkoła wchodzi w skład zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Naro